Canlyniadau gweithio hyblyg

25th February 2019

Mae gweithio hyblyg yn cyfrannu at sicrhau cydbwysedd synhwyrol rhwng bywyd a gwaith, ac ni ddylid ei ystyried fel rhywbeth i famau sy’n gweithio’n unig.

Gall arferion gweithio modern – yn enwedig gweithio hyblyg – greu amrywiaeth eang o fanteision i fusnesau a’u gweithwyr cyflogedig. Mae cefnogi staff trwy roi opsiynau i reoli eu gwaith ynghyd â’u cyfrifoldebau eraill yn golygu bod staff yn hapusach, yn dangos mwy o ddiddordeb yn eu gwaith ac yn fwy cynhyrchiol. Mae amgylchedd gwaith hyblyg yn sicrhau gwell bywyd cartref, perthynas well ag eraill a gwell iechyd a lles. Mae’r manteision i gyflogwyr yn cynnwys llai o absenoldebau, llai o staff yn gadael a mwy o gynhyrchiant ac ymroddiad.

Mae manteision i economi Cymru a’r gymdeithas gyfan hefyd. Mae’r gyfran o fenywod Cymru sydd mewn gwaith cyflogedig yn parhau i gynyddu, fodd bynnag nid ydym wedi cyrraedd y nod o gydraddoldeb a chynhwysiant hyd yma. Os llwyddir i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, amcangyfrir y gallem ychwanegu £150 biliwn at y cynnyrch domestig gros erbyn 2025. Byddai’r effaith ar Gymru yn sicrhau twf o 8% i’n heconomi. Gall arferion gwaith modern helpu i gynyddu cyfraddau cyflogaeth, yn enwedig i’r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu. Mae hyn yn arwyddocaol i fenywod sy’n parhau i gyflawni cyfran anghymesur o gyfrifoldebau gofal plant. Mae opsiynau gweithio hyblyg yn golygu y gall mwy o fenywod ddychwelyd i weithio’n llawn amser ar ôl cael plant, a pheidio â chael eu cyfyngu i waith rhan-amser, sy’n aml yn swyddi sgiliau is neu gyflog is. Trwy gynnig gweithio hyblyg, gellir mynd i’r afael â phrinder sgiliau mewn sectorau penodol, megis ynni a TGCh, gan ddileu rhwystrau ac annog mwy o fenywod i feincnodi a mynd i’r meysydd hyn. Mae Chwarae Teg yn gweithio gyda busnesau i feincnodi a mynd i’r afael â’r materion rhyw economaidd hyn trwy ein gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg.

Mae ymchwil Chwarae Teg yn dangos bod y rhan fwyaf o fusnesau Cymru yn credu bod arferion gweithio modern yn cael effaith gadarnhaol i gyflogwyr a’u gweithwyr cyflogedig fel ei gilydd, yn ogystal â chynnig manteision economaidd a chymdeithasol ehangach. Ac mae’r manteision hyn yn gyffredin i bob sector. Ond beth yw’r rhwystrau sy’n atal rhoi arferion gweithio modern ar waith, a sut gall cyflogwyr eu goresgyn er mwyn iddynt ddiwallu eu hanghenion?

Mae’r pryderon sylfaenol a glywn yn cynnwys disgwyliadau cleientiaid, lle nad yw oriau gweithio hyblyg yn cyfateb i oriau swyddfa cleientiaid o reidrwydd, colli awyrgylch gweithio fel tîm, rheolwyr yn glynu wrth y patrwm 9-5 traddodiadol, wythnos waith pum niwrnod, ac agweddau negyddol at weithio o gartref neu’n rhan-amser. Gall cyfyngiadau seilwaith ei gwneud yn anodd sefydlu arferion gweithio hyblyg, yn arbennig mewn rhannau o Gymru lle mae’r gwasanaeth ffôn symudol yn gyfyngedig neu’r rhyngrwyd yn araf.

I oresgyn y rhwystrau hyn, mae sicrhau eglurder wrth gyfathrebu rhwng rheolwyr a staff ynghylch disgwyliadau a llwyth gwaith yn hanfodol, fel y mae cael canllawiau effeithiol ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr cyflogedig i’w defnyddio fel fframwaith. Mae yna sawl math gwahanol o weithio hyblyg – oriau rhan-amser, oriau cywasgedig, oriau hyblyg, rhannu swydd a gweithio gartref yw’r mwyaf cyffredin.

Mae arweinyddiaeth gref a modelau rôl gweladwy ar gyfer gweithio hyblyg yn allweddol er mwyn newid diwylliant o fewn sefydliadau ac er mwyn herio patrymau gwaith sefydledig ledled Cymru. Mae holl staff Chwarae Teg yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Cerys Furlong, yn gweithio yn ôl model amgylchedd gwaith sy’n ‘Cyflawni’ canlyniadau’n unig (ROWE), dull sy’n llai cyfarwydd yng Nghymru.

Mae nifer o uwch reolwyr yn gweithio oriau cywasgedig, mae bron pob rheolwr yn gweithio gartref yn gyson, ac mae gweithio gartref neu weithio symudol yn cael ei hwyluso i’r holl weithwyr cyflogedig. Mae defnyddio desgiau poeth a chyfarfodydd Skype yn digwydd yn gyson yn swyddfeydd Chwarae Teg. Gweithgaredd yw gwaith yn hytrach na lleoliad, gyda ffocws ar weithredu a chanlyniadau – nid ar yr oriau a dreulir yn y swyddfa.

Y DVLA, asiantaeth weithredol yr Adran Drafnidiaeth oedd un o’r sefydliadau cyntaf i ymrwymo i Wasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg.

Fe’i lansiwyd ddiwedd 2017, ac mae gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg yn cefnogi busnesau i gyflawni cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth ac elwa ar y manteision. Mae’r DVLA wedi treialu arferion gweithio modern yn llwyddiannus er mwyn addasu’r modd y mae’n rheoli pobl a’r ffordd maen nhw’n gweithio, er mwyn hyrwyddo newid diwylliannol.

Cafodd y cynlluniau peilot dderbyniad da gyda 66% o’r staff yn dweud bod eu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith wedi gwella’n fawr a’r rhai gyda chyfrifoldebau gofalu yn adrodd bod y cynllun wedi eu galluogi i barhau i weithio yn hytrach na chymryd mwy o absenoldeb â thâl neu absenoldeb heb dâl i ymdopi â’u cyfrifoldebau. Gwelwyd gwelliant amlwg o ran absenoldeb tymor byr dros 12 mis.

“Managers are reporting more engagement, enthusiasm, and a greater focus on getting the job done amongst their staff with some excellent examples of increased team working. There is less clock watching and worrying about how to make back time and more focus on good quality delivery.”

Sue Feathers
HR Business Partner, DVLA

Mae Chwarae Teg yn gweithio gyda chyflogwyr yng Nghymru i’w helpu nhw i fabwysiadu arferion gwaith modern er lles eu staff a’u helw.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Louise David – Arweinydd Datblygu Busnes;

fairplayemployer@chwaraeteg.com or 02920 828097