Llwyfan i Merched gwych o Gymru

5th July 2019
Cafodd menywod rhyfeddol o bob rhan o Gymru eu dathlu yn seremoni wobrwyo flynyddol Chwarae Teg – Womenspire 2019 – neithiwr (dydd Iau 4 Gorffennaf 2019).

Yn ystod noson o adloniant, hwyl a chwerthin roedd yna ddagrau o lawenydd a momentau i godi’r calon wedi eu rhannu gan gynulleidfa o dros 500 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd.

Mae Chwarae Teg, elusen cydraddoldeb rhywiol blaenllaw Cymru, yn trefnu’r gwobrau i gydnabod a dangos llwyddiannau menywod eithriadol ym mhob agwedd ar fywyd.

Cafwyd eu gwobrwyo drwy nifer o gategorïau, o fenywod sy’n gweithio mewn STEM neu’n ffynnu mewn chwaraeon i’r rheini sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau neu’n seren ddisglair y dyfodol. Hefyd, roedd dwy wobr ar gyfer busnesau sy’n cymryd camau i wella amrywiaeth a galluogi menywod i ddatblygu a ffynnu yn y gweithle.

Dywedodd Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg: “Dyma’n pedwaredd seremoni Womenspire, ac mae’n tyfu ac yn gwellhau pob tro. Does dim diwedd i’r straeon anhygoel gan fenywod o bob oed a chefndir. Yn Chwarae Teg, rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i sicrhau bod llwyddiannau menywod yn cael eu hamlygu cymaint a dynion. Mae pawb yn y rownd derfynol wedi cyflawni cymaint, wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr iawn, a thrwy hynny wedi dod yn fodelau rôl gwych i eraill. Does dim llawer o’n cystadleuwyr yn gweld yr effaith gadarnhaol y maen nhw ei chael, na pha mor arbennig ydyn nhw mewn gwirionedd, ond rwy’n gobeithio y byddan nhw’n dechrau credu’r ffaith ar ôl heno.”

Pencampwraig Womenspire 2019 oedd Julie Thomas o Ben-y-bont ar Ogwr, a hi hefyd oedd enillydd y categori Menyw Mewn Chwaraeon. Cyflwynwyd y gwobr Pencampwr iddi gan Alison Thorne, Cadeirydd, Chwarae Teg.  Pan gollodd Julie ei golwg ddeng mlynedd yn ôl, daeth ei bywyd fel prifathrawes ymroddgar i ben. Fodd bynnag, roedd hi’n benderfynol o fagu diddordebau newydd ac arweiniodd hyn hi at sesiwn flasu bowls. Mae’n awr yn cystadlu yn erbyn chwaraewyr sy’n gweld ac yn 2018 cyrhaeddodd rownd derfynol y Elît Cenedlaethol Cymru i rai â golwg llawn a chafodd ei dewis i fynd i Gemau’r Gymanwlad, gan ddychwelyd â medal efydd.

Mae Julie hefyd wedi gweithio i gefnogi pobl eraill sydd wedi colli eu golwg mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae hi wedi sefydlu boreau coffi, tripiau i ffilmiau sain wedi’u disgrifio yn y sinema, ac wedi codi arian ar gyfer rhandir pwrpasol i bobl dall neu rhannol ddall i arddio ynddynt – a dderbyniodd wobr Arloesedd Ewropeaidd.

Dywedodd Cerys: “Mae Julie yn ymgorfforiad o’r hyn y mae Womenspire yn gwbl am. Rhywun hynod sy’n gweld ei hun fel rhywun sydd ond yn bwrw ymlaen â phethau ac yn gwneud y gorau o sefyllfa, pan bod hi’n gwneud llawer mwy ac wedi cyflawni pethau na fyddai’r rhan fwyaf o bobl gyda golwg llawn yn eu gwneud. Mae ei gwaith cymunedol wedi newid bywydau llawer o bobl ddall neu rannol ddall ac mae hi’n bendant wedi codi proffil bowls yng Nghymru! Yn fwy na dim rwy’n credu ei bod wedi rhoi’r dystiolaeth, i eraill mewn sefyllfaoedd o adfyd difrifol, y gallwch ddechrau drosodd gyda graean a phenderfyniad, a pharhau i fod yn hynod lwyddiannus.”

Enillwyr Womenspire 2019:

 • Pencampwraig Womenspire 2019 – Julie Thomas
 • Seren Disglair – Rafia Jamil
 • Aelod o Fwrdd – Abi Carter
 • Entrepreneur – Hannah Saunders
 • Gweithredwraig Gymunedol – Sahar Al-Faifi
 • Creadigol a’r Cyfryngau – Tamara Harvey
 • Menywod Mewn STEM – Sarah Morgan
 • Dysgwr – Andrea Garvey
 • Arweinydd – Tracy Myhill
 • Dewis y Bobl – Chisomo Phiri
 • Cyflogwr Chwarare Teg – Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Cwmbran
 • Hyrwyddwr Amrywiaeth – Zimmer Biomet, Bridgend