GE Aviation - Noddwr Womenspire

13th June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae GE Aviation yn fusnes byd-eang gyda phresenoldeb cryf yng Nghymru; mae’n cyfrannu’n sylweddol at yr economi yng Nghymru a’r DU. Mae GE Aviation Wales yn arbenigo yn y gwaith o gynnal a chadw, trwsio ac ailwampio injans awyrennau masnachol amrywiol. Mae’r cyfleuster yn Nantgarw, ychydig i’r gogledd o Gaerdydd, ac mae yno weithdy sy’n ymestyn dros 1.2 miliwn troedfedd sgwâr ac mae yna ddau gyfleuster o’r radd flaenaf i gynnal profion ar injans awyrennau. Mae GE Aviation Wales yn cyflogi 1,300 a mwy o bobl, mae ei werthiant blynyddol yn £3 biliwn, ac mae’n un o’r cyfleusterau mwyaf yn y byd ar gyfer cynnal a chadw injans awyrennau sifil. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yng Nghymru’n cefnogi 90 o gwsmeriaid ar hyd a lled y byd ac mae ganddo’r gallu i drin dros 450 injan y flwyddyn. Yn 2017, cyhoeddwyd bod GE Aviation Wales yn gyfleuster GE penodedig ar gyfer cynnal a chadw, trwsio ac ailwampio ar gyfer y GE9X, injan wych nesaf y byd ar gyfer awyrennau masnachol. Dylai’r GE9X fod ar waith yn 2020, gan bweru’r awyren Boeing 777X newydd.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae GE Aviation Wales yn falch o gefnogi Gwobrau Womenspire 2019 ac maen nhw’n helpu i gydnabod y cyfraniad grymus y mae menywod o bob cefndir yn ei wneud bob dydd i lwyddiant Cymru. Mae GE Aviation Wales yn arbennig o falch o gefnogi categori gwobr Ymgyrchydd Cymunedol, gan ein bod yn deall y cyfrifoldebau pwysig sydd gan bawb i gydweithio i ddatblygu a chynnal cymunedau ledled Cymru.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae GE Aviation yn gweithio’n galed ar hyd a lled y byd i greu gweithleoedd amrywiol lle gall menywod ffynnu a thyfu gydol eu gyrfaoedd. Bydd dyfodol y sector awyrennau yn seiliedig ar, ac yn cael ei gynnal gan weithlu talentog, amrywiol a medrus a dyna pam mae cydraddoldeb mor bwysig i’n busnes. Mae astudiaethau niferus wedi dangos bod y sectorau technegol a pheirianneg yn parhau i fod yn rhai â dynion yn gweithio ynddynt yn bennaf, ac ni fydd y cyflenwad doniau at y dyfodol yn ddigonol i ddiwallu anghenion. Os na fydd mwy o fenywod yn ymuno â’r sector technoleg, awyrennau, peirianneg a gweithgynhyrchu, mae GE Aviation yn disgwyl i’r bwlch mewn sgiliau ehangu, gan effeithio ar gynhyrchiant a lleihau’r elw a ddaw o arloesedd technolegol yn y dyfodol. Mae GE Aviation – a’r holl deulu o fusnesau GE – yn credu bod y rheidrwydd masnachol hwn, ynghyd â’r heriau parhaus o recriwtio a chadw’r doniau benywaidd gorau mewn rolau sy’n gysylltiedig â phynciau STEM, yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau o bob maint a sector ymrwymo’n barhaus a chymryd camau pwrpasol i gau’r bwlch rhwng y rhywiau.
Mae’r heriau parhaus o recriwtio a chadw’r doniau benywaidd gorau mewn rolau sy’n gysylltiedig â phynciau STEM, yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau o bob maint a sector wneud ymrwymiadau parhaus a chymryd camau pwrpasol i gau’r bwlch rhwng y rhywiau.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae’r tîm yn GE Aviation Wales wedi mwynhau perthynas hir a chynhyrchiol gyda Chwarae Teg. Cafodd cannoedd o fenywod gydweithio a datblygu’n bersonol a phroffesiynol yn sgil y bartneriaeth honno; gan ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn eu helpu gyda’u gyrfaoedd yn GE yn y dyfodol. Mae Chwarae Teg yn sefydliad sy’n bwysig i ffyniant economaidd Cymru yn y dyfodol gan fod ganddo’r adnoddau, y technegau a’r tîm sydd â’r gallu i gefnogi cyflogwyr ar siwrne tuag at gydraddoldeb ar draws yr economi.