Nid Jyst I Fechgyn - Dŵr Cymru

27th October 2020

Mae’r menter Nid Jyst I Fechgyn, gan Chwarae Teg, yn symud ar-lein, gan ddarparu gweminarau 1 awr rhad ac am ddim i ferched sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd ym myd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Mae’r gweminarau hyn yn ffordd hwyliog a rhyngweithiol o helpu i gadw merched yn llawn ysbrydoliaeth a chymhelliant, tra’n arddangos gyrfaoedd gwerth chweil mewn diwydiannau STEM.

  • Darganfod sut beth yw ‘diwrnod ym mywyd’ rhywun sy’n gweithio mewn diwydiant STEM
  • Clywed sut maen nhw wedi bod yn gweithio yn y frwydr yn erbyn COVID-19
  • Cael eich ysbrydoli gan eu teithiau gyrfa a fydd yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol
  • Cael y cyfle i holi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’u gyrfaoedd i’r modelau rôl

Ymunwch â ni fis Hydref eleni i drafod gyda phum merch ysbrydoledig sy’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau cysylltiedig â STEM yn Dŵr Cymru

Leanne Williams - Pennaeth Rhaglen

Rwy’n gweithio yn yr adran BIS (Gwasanaethau Gwybodaeth Busnes) sef adran TG fewnol Dŵr Cymru mewn gwirionedd. Fel Pennaeth Rhaglen, fi sy’n gyfrifol am gyflawni Prosiectau a Rhaglenni Technoleg BIS.

Cefais fy ngradd Mathemateg a Chyfrifiadureg o Brifysgol Caerdydd ym 1997. Pan oeddwn yn gwneud cais i’r Brifysgol, rwy’n cofio bod llawer o anogaeth i ferched gymryd rhan mewn cyrsiau STEM traddodiadol, ac roedd hynny dros 20 mlynedd yn ôl, mae’n anhygoel ein bod yn dal i orfod argyhoeddi merched i gymryd rhan.

Rwyf wedi gweithio ym maes TG erioed, ond mewn tri diwydiant gwahanol: adeiladu, datblygu meddalwedd a bellach y diwydiant cyfleustodau dŵr. Byddai wedi bod yn anodd dewis diwydiannau lle mae mwy o ddynion na’r rhain! Nid oedd yn benderfyniad ymwybodol ond rwyf wastad wedi bod yn uchelgeisiol ac felly dilynais lwybrau a oedd yn ymddangos fel pe baent yn cynnig y nifer fwyaf o gyfleoedd i ddatblygu fy ngyrfa.

Yn fy swydd gyntaf ar ôl y brifysgol, roeddwn yn gweithio ar safle adeiladu yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno technoleg; roedd 100+ o bobl ar y safle, roedd pump ohonom yn fenywod, un ysgrifenyddes, dwy fenyw yn ffreutur y safle, un addurnwr/peintiwr a fi! Rwy’n falch o ddweud y byddai hynny’n anarferol y dyddiau yma.

Dechreuais weithio yn Dŵr Cymru yn 2012 fel Rheolwr Prosiect BIS; ar ôl pedair blynedd daeth cyfle i wneud cais am rôl Rheolwr Rhaglen a gofynnwyd i mi pam nad oeddwn i wedi gwneud cais. Fe wnes i gais llwyddiannus flwyddyn yn ddiweddarach pan ddaeth rôl Rheolwr Rhaglen arall ar gael, ac yna ddwy flynedd yn ddiweddarach, daeth rôl Pennaeth Rhaglen ar gael. Doeddwn i ddim yn mynd i adael i’m hyder fy nal yn ôl y tro yma!

Thayammal Soorianarayanan - Pensaer Datrysiadau

Fel Pensaer Datrysiadau, rydw i wedi bod yn gweithio gyda thîm BIS, Partneriaid Busnes a rhanddeiliaid Busnes ar ddatblygu dyluniad datrysiadau. Fy rôl i yw darparu opsiynau datrysiadau a dyluniad ar gyfer yr opsiynau a ffefrir sy’n cyd-fynd â gweledigaeth y bensaernïaeth ac sy’n ystyried ceisiadau newydd am newid a gofynion darparu gwasanaeth.

Sara Jones - Rheolwr Perfformiad Rhaglen Dŵr Gwastraff

I currently work as a Programme Performance Manager within Capital Delivery Wastewater in Welsh Water. I’ve been working in this role for 18 months, the main aspects of this role are to report on the performance of our Capital Delivery Alliance (time, cost and quality) and look at ways to improve our performance. Previously, I worked as Asset Project Manager in Asset Strategy which involved maintaining and managing ISO 55000 accreditation and supporting improvement projects.

Prior to working in Welsh Water I spent 13 months working in Aerospace Repair and Manufacturing (Nordam Ltd) as an Industrial Engineer. My main responsibilities were to look at KPI’s, how I could save the company time, cost and improve quality as well as reverse engineering. I then moved into Automotive Engineer working as a Research and Development Engineer for Northern Automotive Systems ltd, managing New Product Introduction and research & design. I worked there for a little over 2 years and my main responsibilities were to roll out new products, improve the production process, travel around Europe to work with clients and develop new designs.

Keeley-Ann Kerr - Dadansoddwr Optimeiddio Ynni

I am currently the Energy Optimisation Analyst, having recently completed my graduate scheme with Welsh Water. Before joining Welsh Water, I completed my BSc in Geography and MSc in Climate Change. My role involves analysing energy data and attending our wastewater sites to try and identify innovative ways of optimising energy usage. My previous roles on the graduate scheme included working on the Energy Projects Team helping to identify potential sites for renewable energy, the Energy Generation Team which looked at optimising our energy assets and doing carbon accounting for the company and running social media and communication for Welsh Water Organic Energy, a company which recycles food waste through anaerobic digestion.

Elly Hannigan Popp - Arweinydd Newid Sefydliadol

Fel rheolwr newid profiadol, rwyf yn rhan o daith trawsnewid digidol Dŵr Cymru. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi canolbwyntio ar ddarparu technoleg newydd i’n cydweithwyr maes a hynny wrth ddelio â’r heriau sy’n ein hwynebu yn sgil pandemig Covid-19.

Mae ein gweithlu ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac mae technoleg newydd yn eu galluogi i weithio’n fwy symudol, bod â gwell cysylltiad â’i gilydd, a gwella gwasanaethau’n barhaus i gwsmeriaid.

Dechreuodd fy ngyrfa’n wreiddiol drwy astudio yn y brifysgol, lle enillais radd BSc a gradd Meistr mewn pynciau Daearyddiaeth. Rwyf wedi defnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a enillais yno i weithio mewn gwahanol sefydliadau yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus am y deng mlynedd diwethaf, gan ddefnyddio a chyflwyno offer digidol i’w cefnogi i gasglu data cywir a gwella cyfranogiad.