Banc Datblygu Cymru - pam fod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig iddyn nhw a'u cwsmeriaid.

21st May 2021

Enw’r Sefydliad: Banc Datblygu Cymru
Rhanbarth: Cymru Gyfan
Nifer y cyflogeion: 248 o weithwyr
Lefel gyfredol Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg: Arian

Dywedwch ychydig wrthym am bwy ydych chi, yr hyn yr ydych chi’n ei wneud, a natur eich sefydliad:

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru drwy ei gwneud yn haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Ei nod yw datgloi’r potensial yn economi Cymru drwy gynyddu’r ddarpariaeth o gyllid cynaliadwy ac effeithiol yn y farchnad. Pan mae busnesau Cymru’n ffynnu, maent yn creu nifer fwy o swyddi o ansawdd gwell.

Pan mae busnesau Cymru’n gryf, mae Cymru’n gryf.

Mae’r Banc Datblygu yn darparu cyllid hyblyg ar bob cam o dwf busnes ym mhob sector, gyda chyllid o £1,000 i £10 miliwn ar gael.

Mae’r Banc Datblygu yn adnodd unigryw i Gymru, yn creu gwerth hirdymor ac yn gwella economi ddeinamig, gystadleuol Cymru.

Pam wnaethoch chi gofrestru ar gyfer Cyflogwr Chwarae Teg?

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwnc sy’n berthnasol i bob gweithle, boed hwnnw’n cyflogi dau neu ddau gant o bobl. Mae’r Banc Datblygu yn credu mewn gweithlu amrywiol, ac rydym am sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar yr un cyfleoedd ac yn cael yr un driniaeth deg.

Mae hyn yn helpu gyda recriwtio a chadw staff. Mae hefyd yn cefnogi ymgysylltiad gweithwyr, ein nod o fod yn gyflogwr cynhwysol, ac yn gwella cynhyrchiant ac enw da’r brand. Yn bwysig, mae gweithlu amrywiol yn ein helpu i ddiwallu anghenion amrywiol ein cwsmeriaid.

Ein gwerthoedd craidd yw partneriaeth agored, gyfrifol, sydd hefyd wrth wraidd ein sefydliad.

Rydym yn dibynnu ar ddenu, cadw a datblygu’r dalent orau, a chredwn yn ein cenhadaeth o ddarparu cyllid effeithiol a chynaliadwy a gweithio mewn partneriaeth â chwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Mae’r sefydliad angen tîm gwybodus, brwdfrydig ac ymgysylltiedig, sy’n gallu cyflawni ein hamcanion a bod yn llysgenhadon brand i’r Banc Datblygu. Ein nod yw cael gweithle cyfartal ac amrywiol ac rydym yn gweithredu strategaethau i sicrhau ein bod yn cyflawni hyn.

Mae gan y Banc Datblygu gyfrifoldeb i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Rydym wedi’n hymrwymo i ddarparu cyllid yn y tymor hir ar gyfer atal methiant y farchnad, gan gymryd ymagwedd integredig a chydweithredol, sy’n cynnwys pobl o bob demograffeg ar gyfer twf cynaliadwy yng Nghymru. O fewn pob Cronfa newydd, rydym yn manylu ar ba allbynnau fydd yn gwella canlyniadau o fewn y saith nod llesiant integredig, sut mae’r egwyddor datblygu gynaliadwy wedi’i hymgorffori, a’r lle mae allbynnau’n cefnogi amcanion llesiant.

Sut ydych chi’n gweld eich taith cydraddoldeb rhywedd yn mynd o’r fan hon?

Roedd 2020 yn sicr yn flwyddyn anodd cafodd ei ddominyddu gan Covid-19. Wrth edrych i’r dyfodol, byddwn yn adeiladu ar yr hyn rydym eisoes wedi’i gyflawni, gan wella ein polisïau gweithio hyblyg er mwyn cefnogi mwy o amrywiaeth.

Bydd parhau i fuddsoddi yn ein mentrau cyfathrebu a llesiant mewnol yn ganolbwynt wrth i ni edrych ar sut y gallwn gefnogi ein cydweithwyr i ddychwelyd i amgylchedd gwaith ‘normal newydd’ mewn blwyddyn heriol arall.

Mae ein Teulu Gweithio’r Dyfodol – gweithgor rhyngadrannol – yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o adrannau Banc Datblygu Cymru. Bydd y Teulu yn cyflwyno opsiynau ac argymhellion a fydd yn llywio’r ffordd yr ydym yn gweithio yn uniongyrchol. Gyda’r rhan fwyaf o’r gweithlu’n gweithio gartref ers mis Mawrth diwethaf, fel sefydliad rydym yn awyddus i gadw hyblygrwydd i gydweithwyr, hyd yn oed wrth i’r ffordd allan o’r cyfnod clo gael ei fapio. Fel rhan o waith y Teulu, fe gynhelir arolwg o ddewisiadau gweithio hyblyg cydweithwyr hefyd.

Rydym hefyd yn darparu mwy o dryloywder o ran gwobrwyo a chydnabyddiaeth, yn ogystal â chefnogi cydweithwyr i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Byddwn yn parhau i wneud mwy i annog mwy o fenywod entrepreneuraidd i sicrhau cyllid i ddechrau a chynnal busnesau. Rydym yn weithredol gyda’r grŵp cynghori Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru, ac o ran mabwysiadu’r Canllaw Arfer Da er mwyn cynyddu amrywiaeth y busnesau rydym yn buddsoddi ynddynt. Cefnogwyd hyn drwy amrywiaeth o ymgyrchoedd marchnata. Hyd yma, rydym wedi gweithio gyda dros 2000 o fenywod sy’n ymwneud â pherchnogaeth cwmnïau yng Nghymru.

Mae gan Gymru economi fusnes fywiog ac amrywiol, ac rydym yn awyddus i adlewyrchu hynny yn ein gweithlu. Dyna pam mae gweithio tuag at fwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau yn bwysig iawn i ni fel sefydliad. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y gorau y gallwn ni gefnogi ein cwsmeriaid a'u hanghenion. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn helpu entrepreneuriaid i ddechrau busnesau, a thrwy ein strategaethau Busnes Cyfrifol ac Effaith - rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn ni fel busnes helpu grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

"Mae gweithio gyda Chwarae Teg wedi rhoi cipolwg gwirioneddol i ni ar feysydd lle gallwn wneud mwy a hyrwyddo polisïau sy'n annog mwy o amrywiaeth rhywedd. Rydym yn falch iawn o dderbyn Gwobr Arian Chwarae Teg eleni, ac rydym wrthi'n gweithio i wella ym mhob maes.

Beverley Downes,
yfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu, Banc Datblygu Cymru

Tell us a bit about who you are, what you do and the nature of your organisation:

The Development Bank of Wales was set up by the Welsh Government to support the Welsh economy by making it easier for businesses to get the finance needed to start up, strengthen and grow.

It aims to unlock potential in the Welsh economy by increasing the provision of sustainable, effective finance in the market. When Wales’ businesses thrive, they create a higher number of better-quality jobs.

When Welsh businesses are strong, Wales is strong.

The Development Bank provides flexible funding at all business growth stages and all sectors, with funding available from £1,000 to £10 million.

The Development Bank is a unique resource for Wales, creating long-term value and enhancing a dynamic, competitive Welsh economy.

Why did you sign up for FairPlay Employer?

Equality and diversity is a topic that’s relevant for all workplaces, regardless of whether they employ two or two hundred people. The Development Bank believes in a diverse workforce and we want to ensure that everyone has access to the same opportunities and receives the same, fair treatment.

This helps with our recruitment and retention. It also supports employee engagement, our goal to be an inclusive employer, and improves productivity and brand reputation. Importantly, a diverse workforce helps us meet the different needs of our customers.

Our core values are open, responsible, partnership and these are at the heart of our organisation.

We depend on attracting, retaining and progressing the best talent and believe in our mission of delivering sustainable effective finance and working in partnership with customers and stakeholders.

The organisation needs a knowledgeable, motivated and engaged team who can both deliver on our objectives and be brand ambassadors for the Development Bank. Our aim is to have an equal and diverse workplace and we implement strategies to ensure we achieve this.

The Development Bank has a responsibility to support the Well-being of Future Generations Act. We are committed to the long-term provision of finance for the prevention of market failure, taking an integrated and collaborative approach, involving people of all demographics for sustainable growth in Wales. Within each new Fund, we detail what outputs will improve outcomes within the seven integrated well-being goals, how the sustainable development principle has been incorporated and where outputs support well-being objectives.

How do you see your gender equality journey progressing from here?

2020 was certainly a difficult year dominated by Covid-19. Looking forward, we will build on what we have already achieved, improving our flexible working policies to support greater diversity.

Continuing to invest in our internal communications and wellbeing initiatives will be a focal point as we look to how we can support our colleagues with the return to a ‘new normal’ working environment in what will be another challenging year.

Our Future Working Teulu – an intradepartmental working group – includes representatives from across all Development Bank of Wales departments. The Teulu will put forward options and recommendations that will directly shape the way in which we work. With most of the workforce working from home since last March, as an organisation we’re keen to retain flexibility for colleagues even as a roadmap out of lockdown is laid out. As part of the work of the Teulu, colleagues will also be surveyed on their flexible working preferences.

We’re also providing greater transparency regarding reward and recognition as well as supporting colleagues to progress in their careers.

We will continue to place increased efforts on encouraging more women entrepreneurs to access finance to start-up and run businesses. We are actively involved with the Supporting Entrepreneurial Women in Wales advisory group and in adopting the Good Practice Guide to increase the diversity of the businesses we invest in. This has been supported through a variety of marketing campaigns. To date, we have worked with over 2000 women involved in the ownership of companies in Wales.

Mae sefydliadau fel Banc Datblygu yn dangos gwerth a buddion bod yn gyflogwr sy'n cael ei yrru gan Gydraddoldeb. Mae gweld sefydliad, yn enwedig un o'u maint, yn mynd o Efydd, i Arian yng nghategori 'Diwylliant Sefydliadol' ein harolwg meincnodi yn wych - mae'n dangos heb unrhyw amheuaeth y gwahaniaeth cadarnhaol mae bod yn sefydliad goddefgar, agored a blaengar yn gallu ei wneud i'w gweithwyr.

Mae hi wedi bod yn bleser cydweithio â nhw, ac maen nhw’n dal i fynd o nerth i nerth. Rydym ni yn Cyflogwr Chwarae Teg yn edrych ymlaen at eu taith cydraddoldeb rhywedd barhaus ac at eu gweld yn ffynnu fwy fyth.

Chwarae Teg
Tîm Cyflogwyr Chwarae Teg