Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

30th January 2019

Mae Coleg y Cymoedd, un o’r darparwyr Addysg a Hyfforddiant mwyaf yng Nghymru, wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Mae’r wobr hon yn cydnabod ymrwymiad y coleg i greu amgylchedd amrywiol a chynhwysol ar gyfer gweithwyr cyflogedig a dysgwyr, a’r amser a’r ymdrech y maen nhw wedi’u buddsoddi ym mhrosesau ymgysylltu â staff.

The college results were a very strong Silver with some areas coming close to scoring a Gold! They showed a particular strength in business diversity, working relationships and learning and development. It is clear that the college works hard on creating an inclusive environment for employees and learners with a lot of time and effort invested in in staff engagement.

Alison Dacey
Partner Cyflogwr, Chwarae Teg

Mae’r coleg yn darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer poblogaeth o ddysgwyr o 20,000 yn ôl yr amcangyfrif, gyda chymorth cyllideb o £40 miliwn a mwy, ar draws pedwar o safle: Ystrad Mynach, Nantgarw, Aberdâr a Rhondda Cynon Taf.

Mae dysgwyr yn dod o gymunedau lleol a phellach ledled y DU, Ewrop a’r Dwyrain Canol ar gyfer rhaglenni dysgu arbenigol.

Roedd yr arolwg Cyflogwyr Chwarae Teg yn arddangos yr amgylchedd cadarnhaol y mae’r coleg yn ei greu gyda’u pwyslais ar gydraddoldeb ac amrywiaeth, gyda 91% o ymatebwyr yn nodi eu bod yn cytuno bod amrywiaeth yn cael ei groesawu ar bob lefel, a 86% yn cytuno eu bod yn gweithio mewn amgylchedd cynhwysol. Roedd 91% yn cytuno bod cysylltiadau’r gweithle’n gadarnhaol gydag 87% yn cytuno bod eu safbwyntiau’n cael eu clywed a’u bod yn cael eu trin â pharch.

I am delighted that the College has been recognised for the work that it does to promote gender equality in the workplace. Having a diverse workforce is vitally important to our success, we recognise the importance of developing policies and practice that supports our workforce.

Karen Phillips
Pennaeth, Coleg y Cymoedd

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant amrywiol a pherthnasol o ansawdd uchel ar gyfer y cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu. Drwy ei ddarpariaeth Cymunedau’n Gyntaf, mae’r Coleg yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim sy’n cynnig sgiliau llythrennedd a rhifedd, TG a chyflogadwyedd.

Eu gweledigaeth yw “bod yn goleg ardderchog sy’n canolbwyntio ar lwyddiant dysgwyr” drwy eu gwerthoedd craidd:

  • Canolbwyntio ar ddysgwyr: rhoi buddiannau ein dysgwyr wrth galon ein coleg a darparu addysgu a dysgu rhagorol
  • Gwelliannau parhaus: Meithrin rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn
  • Datblygu Pobl: Cydnabod cyfraniad a datblygu pobl mewn amgylchedd iach, cefnogol a chynhwysol
  • Gwerthoedd a Diwylliant Cadarnhaol: Meithrin cysylltiadau cadarnhaol a phroffesiynol gyda’n haelodau staff a’n dysgwyr
  • Partneriaethau ar draws Cymunedau: Mynd ati’n ddiwyd i chwilio am bartneriaethau sy’n ychwanegu gwerth i’n holl weithgareddau