Gwnaeth Kate Bosse-Griffiths gyfraniad unigryw i lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif a chofir amdani fel Eifftolegydd Cymreig nodedig.

Fe’i ganwyd ar 16 Mehefin 1910 ac enillodd ddoethuriaeth yn y Clasuron ac Eifftoleg o Brifysgol München ym 1935. Aeth ymlaen wedyn i ddechrau gweithio yn Adran Eifftoleg ac Archaeoleg Amgueddfeydd y Wladwriaeth yn Berlin, ond fe’i diswyddwyd pan ddarganfuwyd bod ei mam yn Iddewes.

Ar ôl ffoi i Brydain i ddianc rhag y Natsïaid, bu’n gwneud gwaith ymchwil yn Llundain a Rhydychen, ac yn ei chyfnod fel uwch aelod o Goleg Somerville, Rhydychen, cyfarfu ag Eifftolegydd arall, J. Gwyn Griffiths.

Priodwyd y ddau yn 1939 gan ymgartrefu yn Pentre, Rhondda, lle magwyd Griffiths. Gan ei bod yn awyddus i ddod yn rhan o’r gymdeithas, dysgodd Gymraeg nes iddi ddod yn rhugl a magodd ei phlant drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, sefydlodd Bosse-Griffiths a’i gŵr Gylch Cadwgan yn eu cartref yn Pentre. Roedd hwn yn grŵp llenyddol a deallusol avant-garde gyda Pennar Davies a Rhydwen Williams ymhlith yr aelodau.

Pan ddaeth ei gŵr yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, symudodd y ddau i Uplands ac yna Sgeti yn Abertawe. Daeth Bosse-Griffiths yn aelod o Amgueddfa Abertawe, lle bu’n Geidwad Archaeoleg am 25 mlynedd. Helpodd hi i ddod â chasgliad Eifftaidd Syr Henry Wellcome, a gedwid mewn storfeydd ar y pryd, i Adran y Clasuron yn Abertawe, a threuliodd yr ugain mlynedd nesaf yn ymchwilio i’r casgliad hwn o 5,000 o ddarnau. Mae casgliad Wellcome bellach wedi ei leoli yn y Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe.

Dechreuodd ysgrifennu yn Gymraeg mor gynnar â 1942, gan ddechrau gyda Mudiadau Heddwch yn yr Almaen, 1943 ac ym 1951, daeth Bwlch yn y Llen Haearn, a oedd yn mynd i’r afael â’r cwestiwn o Almaen unedig yn anterth y Rhyfel Oer, a llyfr teithio, Trem ar Rwsia a Berlin, 1962, lle rhoddodd ei hargraffiadau craff o’r Undeb Sofietaidd a’i mamwlad.

Ei phrif gyfraniad i lenyddiaeth Gymraeg oedd ei dwy nofel, Anesmwyth Hoen, 1941, ac Mae’r Calon wrth y Llyw, 1957, a’i dau gasgliad o straeon byrion, Fy Chwaer Efa, 1944, a Cariadau, 1995, a gyhoeddwyd pan oedd hi’n 85 oed.

Roedd Kate Bosse-Griffiths yn fenyw aruthrol ond a chanddi bersonoliaeth fywiog a natur addfwyn. Rhannai ymrwymiad ei gŵr i achos Plaid Cymru ac roedd yn weithiwr pybyr dros y blaid ar lefel leol.

Ffeithiau diddorol:

  • Ysgrifennodd yn helaeth yn Gymraeg ar bynciau nad ydynt fel arfer yn cael eu trin gan ysgrifenwyr sydd â’r Gymraeg yn famiaith iddynt.
  • Er ei bod yn rhannol o dras Iddewig fe’i magwyd fel aelod o’r Eglwys Lwtheraidd ac mewn teulu a oedd yn adnabyddus am fod yn hynod ddiwylliedig ac am ei safbwyntiau rhyddfrydol; roedd ei thad yn gynecolegydd blaenllaw.
  • Roedd Bosse-Griffiths mor nodedig â’i gŵr yn ei maes dewisedig a’u cartref yn ardal Sgeti, Abertawe, eto’n dod yn fan cyfarfod i ysgrifenwyr ac ymgyrchwyr gwleidyddol.

Yn wreiddiol o’r Almaen y daeth Kate Bosse-Griffiths, a symudodd hi yma yn 1936. Roedd gan ei mam hi waed Iddewig, ac fe gafodd Kate ei diswyddo o’i swydd fel curadur amgueddfa yng nghanol Berlin oherwydd hyn. Daeth yn ffoadur i Brydain, er mwyn dianc rhag y Natsiaid. Cafodd swydd yn St Andrews yn yr Alban, ac yna astudio fel eifftiolegydd yn Rhydychen. Hi oedd fy hen Famgu. Yn Rhydychen fe wnaeth hi gwrdd a’i gwr, oedd yn Gymro, cyn symud i’r Rhondda i fyw. Dysgodd hi Gymraeg yn rhugl; roedd hi’n awyddus i integreiddo, a pherthyn i Gymru a’i theulu newydd. Magodd hi ei phlant (gan gynnwys fy Nhad-cu) yn uniaith Gymraeg. Ysgrifennodd hi nofelau a gweithiau eraill Cymraeg. Mae hi’n arwres i mi - rwy’n meddwl ei fod yn anhygoel, y ffordd y gwnaeth hi ymfalchio mewn bywyd newydd â breichiau agored. Er mai ffoadur oedd hi, roedd hi hefyd wedi tyfu’n Gymraes, ac yn perthyn yma. Gallwn fod yn falch bod Cymru wedi rhoi’r fath groeso iddi. Roedd hi’n ddewr, yn frwdfrydig o ran ei hagwedd, ac am gyfrannu tuag at ddiwylliant Cymru.

Greta Evans
Aelod o'r Senedd Ieuenctid, De-ddwyrain Cymru
24th Jan 2019
Wonderful Welsh Women
Project