Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain - Noddwr Womenspire

22nd May 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI) yn cynrychioli cwmnïau biofferyllol arloesol sy’n canolbwyntio ar waith ymchwil – yn gwmnïau mawr, canolig a bach. Mae’n arwain oes gyffrous newydd o fiowyddoniaeth yn y DU.

Mae’r cwmnïau rydyn ni’n eu cynrychioli’n cyflenwi mwy na 80% o werth pob meddyginiaeth a ddefnyddir gan y GIG sy’n cario enw brand. Cwmnïau yw’r rhain sy’n datblygu ac yn ymchwilio i fwyafrif y meddyginiaethau sydd ar gael ac ar y gweill, gan sicrhau bod y DU’n parhau i fod ar flaen y gad yn helpu cleifion i atal a goresgyn clefydau. Ar lefel fyd-eang, mae’n diwydiant ni’n datblygu ac yn gwneud gwaith ymchwil ar fwy na 7,000 o feddyginiaethau newydd

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae cefnogi gwobrau “Womenspire” Chwarae Teg yn un o sawl partneriaeth a phrosiect cydweithio rydyn ni’n ymwneud â nhw yn ystod 2019. Eleni, mae’r ABPI yn parhau i dynnu sylw at y gwaith rydyn ni’n ei wneud mewn partneriaeth â nifer o rai eraill, yn benodol y GIG, i ymchwilio, datblygu a darparu meddyginiaethau i gleifion a all newid eu bywydau.

Fel cymdeithas fasnach y DU ar gyfer y diwydiant fferyllol sy’n canolbwyntio ar ymchwil, rydyn ni’n gweithio wrth galon datblygu polisi a gwneud penderfyniadau i sicrhau bod cleifion yn cael profi manteision y meddyginiaethau diweddaraf a’r rhai mwyaf datblygedig. Mae meddyginiaethau sydd wedi’u datblygu gan ein diwydiant ni’n gwella bywydau miliynau o gleifion, ac mae gwyddonwyr yn gwneud gwaith ymchwil ac yn datblygu dros 7,000 o feddyginiaethau arloesol ar lefel fyd-eang.

Mae’r cwmnïau sy’n aelodau o’n cymdeithas ni wedi eu lleoli ymhob rhan o’r DU. Cwmnïau fferyllol sy’n gyfrifol am y gyfran fwyaf yn sector Gwyddorau Bywyd y DU, a dyma’r sector sy’n gwneud y cyfraniad economaidd mwyaf at economi’r DU (22% yn well na’r sector yn yr ail reng, sef cerbydau a chydrannau modur). Mae pob swydd Gwyddorau Bywyd yn cefnogi 2.5 swydd mewn rhannau eraill o economi’r DU, sy’n golygu bod y sector yn cefnogi cyfanswm o 482,000 o swyddi.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae llawer o swyddi yn y diwydiant fferyllol yn gofyn am gymwysterau mewn gwyddoniaeth neu beirianneg, ond mae cwmnïau hefyd yn recriwtio pobl sydd ddim yn dod o gefndir gwyddonol i swyddi ym maes gwerthiant a marchnata, TG, adnoddau dynol, hyfforddiant, cyllid a nifer o feysydd gweinyddol. Mae’r union lwybr y mae unigolion wedi ei ddilyn i gyrraedd eu swydd bresennol, a sut maen nhw’n disgwyl i’w gyrfa ddatblygu yn y dyfodol, yn cael ei amlygu mewn dros 80 o astudiaethau achos ar ein gwefan gyrfaoedd (careers.abpi.org.uk/case-studies/). Mae’r rhain yn cynnwys israddedigion ar brofiad gwaith, pobl sydd wedi ymuno â chwmni’n syth o’r ysgol ac sydd wedi astudio’n rhan-amser ar ôl cael eu cyflogi, ac eraill sydd wedi newid rôl nifer o weithiau yn eu gyrfa hyd yn hyn. Mae’n bwysig i’r ABPI fod y diwydiant fferyllol yn gallu recriwtio’r bobl orau ar gyfer y rolau hyn, waeth beth fo’u rhyw.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydyn ni’n cydnabod fod Chwarae Teg wedi bod yn gweithio ers ei sefydlu ym 1992 i sicrhau y gall menywod yng Nghymru fynd i mewn i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a chael gyrfaoedd llwyddiannus. Mae eich gwaith gyda’r llywodraeth, academyddion a diwydiant i ddylanwadu ar ddatblygiad polisïau wedi bod yn ddylanwadol wrth agor y drws ar yrfaoedd newydd a chyffrous i fenywod ymhob cwr o Gymru.

Mae ABPI yn falch iawn o allu cefnogi’r gwaith hwn a’ch taith barhaus.