Academi Wales - Noddwr Womenspire

10th April 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Academi Wales yw’r ganolfan rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth a rheoli ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd Academi Wales ei sefydlu ym mis Medi 2012 ac mae’n rhan o bortffolio Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Leol.

Ein hamcan ni yw creu dyfodol i Gymru lle mae arweinyddiaeth ein gwasanaethau cyhoeddus yn dangos gweledigaeth, yn gydweithredol, yn arloesol ac yn llwyddo i greu gwelliannau ym mywydau pobl sy’n byw yng Nghymru. Mae ein dull o weithio yn seiliedig ar nifer o athrawiaethau dysgu yn cynnwys y syniad bod raid i ni ‘arwain i ddysgu’ ac nad ydym byth yn rhoi’r gorau i ddysgu er mwyn cyflawni ein gwaith, beth bynnag fo’n hoedran neu ein safle ar yr ysgol yrfa.

Credwn fod arweinwyr sy’n rhoi o’u hamser i fabwysiadu ymagwedd gadarnhaol tuag at eu dysgu eu hunain yn hapusach, yn byw yn ôl eu gwerthoedd, yn deall eu pwrpas personol ac yn cael mwy o lwyddiant personol a phroffesiynol.

Gan wybod ein bod angen arweinwyr sy’n optimistaidd yn wyneb newid ac yn hallt o realistig ynglŷn â maint yr ymdrech a’r dewrder sydd ei angen i lwyddo, gweithredu’r gwerthoedd hyn sydd wir yn gwneud gwahaniaeth. Rydym wedi mabwysiadu Gwerthoedd Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, sef Gweithio ar gyfer yr Hirdymor, Tyfu a Gwella Bob Amser, Cydweithio, Trin Pawb â Pharch a Rhoi Dinasyddion yn Gyntaf yn ein holl arferion gweithio.

Rydyn ni’n gweithredu yn y bwlch rhwng blaenoriaethau cenedlaethol ac anghenion lleol. Rydyn ni’n gosod y safonau ar gyfer arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus ac yn galluogi pobl i weithio gyda’r rhain i ddarparu gwasanaethau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Rydyn ni’n parhau i geisio elwa ar dalent arweinwyr o ystod eang o feysydd a disgyblaethau proffesiynol ac rydyn ni’n falch o fod yn gweithio ar draws pob sector yng Nghymru.

Mae Academi Wales yn falch o gynnig Springboard, rhaglen arweinyddiaeth i fenywod ar draws y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Hyd yn hyn, mae 2,200 o fenywod wedi dilyn y rhaglen fel rhan o 34 cohort a bydd y gefnogaeth hon yn parhau yn y dyfodol.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae Academi Wales yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae menywod yn ei wneud i’n cymdeithas, ac yn arbennig o fewn y gweithle. Trwy ei waith, mae Academi Wales yn ymwybodol o nifer o storïau ac astudiaethau achos sy’n ysbrydoliaeth i ni ac sy’n dangos gallu menywod i ddysgu, datblygu ac arddangos sgiliau a rhinweddau arweinyddiaeth penigamp. Gan fod Arweinyddiaeth yn cael ei gydnabod fel categori yn y gwobrau, mae’n addas bod Academi Wales yn noddi Womenspire.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae llawer o waith ymchwil wedi ei gyhoeddi i ddangos manteision cadarnhaol cydraddoldeb rhywiol, gan gynnwys yn y gweithle. Mae cydraddoldeb wrth wraidd amcanion strategol Llywodraeth Cymru hefyd, yn unol â’r Rhaglen Lywodraethu: “Symud Cymru Ymlaen” a Ffyniant i Bawb. Yn y bôn, fodd bynnag, rydym yn cydnabod yr angen i i sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg i ddefnyddio’r gorau o’u talent a’u sgiliau i gyflawni eu hamcanion, boed hynny yn y gwaith neu yn rhywle arall. Caiff hyn ei ategu gan waith Academi Wales.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae Chwarae Teg yn rhoi ffocws cenedlaethol a rhyngwladol i’r gwaith creadigol a llwyddiannus sy’n cael ei wneud yng Nghymru i hybu cydraddoldeb.

Mae Cenhadaeth y sefydliad – sicrhau bod menywod yng Nghymru yn cael mynediad i’r gweithle, yn datblygu eu sgiliau ac yn llwyddo i gael gyrfa gwerth chweil – ac, uchelgais mewn perthynas ag arweinyddiaeth gyfartal – yn gwneud cyfraniad llawn a gweithgar gyda chyfle cyfartal i fod yn arweinwyr mewn bywyd gwleidyddol, economaidd a chyhoeddus – yn cyd-fynd â gwaith Academi Wales i ddatblygu galluoedd arwain ymhob rhan o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
.