Academi'n derbyn safon AUR

18th August 2021
Celtic English Academy yw’r cwmni sector preifat cyntaf a’r sefydliad BBaCh cyntaf i ennill ‘Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg Safon Aur’ gan yr arbenigwyr gweithio cynhwysol yn Nhîm Cyflogwr Chwarae Teg yn Chwarae Teg.

Fel sefydliad lleol, Cymreig, sy’n gweithio’n rhyngwladol, mae’r Academy wedi bod yn tyfu ers iddo gael ei sefydlu yn 2004. Mae perchennog-gyfarwyddwr yr Academy, James Doherty, bob amser wedi dymuno atgyfnerthu sylfaen y cwmni yn seiliedig ar “ansawdd, cysondeb a thegwch i bawb”.

Cyn y pandemig, dechreuodd yr ysgol iaith Saesneg ar ei thaith Cyflogwr Chwarae Teg drwy Raglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2 sy’n cael ei redeg gan Chwarae Teg a’i hariannu’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Ar ddiwedd 2020 fe wnaethant barhau â’u cefnogaeth drwy danysgrifio i Wobr Cyflogwr Chwarae Teg, gan gael cymorth ymgynghori pwrpasol gan dîm datrysiadau Cyflogwr Chwarae Teg, a wnaeth gefnogi trawsnewid y diwylliant sefydliadol, gan yrru’r Academy i gyrraedd y safon Aur.

Roedd yr angen i weithio o adref yn ystod pandemig Covid 19 yn newydd ac yn heriol i’r Academy. Hyd yn oed yn y misoedd a’r wythnosau cyn i gyfyngiadau’r DU ddod i rym, pan fu’n rhaid symud eu holl addysgu ar-lein dros nos, roedd yr Academy’n delio â chansliadau, gohiriadau, a myfyrwyr yn dychwelyd mor sydyn â phosib i’w gwledydd cartref. Fel sefydliad sy’n gweithio gydag ymwelwyr rhyngwladol, fel arfer o 50 cenedl wahanol bob blwyddyn, roedd y pandemig wedi taro’n galed ar y sector twristiaeth addysgol yn enwedig. Ac eto, drwy’r cyfnod argyfwng hwn, gyda’r holl newidiadau yr oedd yn rhaid eu gwneud, gwelsant gyfle i fynd ymhellach – i fod yn sefydliad mwy cynhwysol ac amrywiol, gyda chyfathrebu mwy effeithiol ac arferion gwaith gwell. Diolch i Dîm Cyflogwr Chwarae Teg, bu i’r Academy osod amgylchedd gwaith hyblyg, yn ogystal â gwella cyfathrebu a chefnogi lles. Mae’r ffordd newydd o weithio yn cynyddu cynhyrchiant, ymreolaeth ac ymroddiad, gan greu amgylchedd gwaith cadarnhaol yn gyffredinol.

Mae cael ein cydnabod fel Cyflogwr Chwarae Teg o safon Aur yn rhywbeth rydym wedi gweithio'n galed i'w gyflawni drwy ddangos tystiolaeth o'n hymrwymiad cadarn i degwch, cynwysoldeb, lles a hyblygrwydd yn y gweithle.

"Mae yma amrywiaeth o gefndiroedd ymhlith ein myfyrwyr a'n staff, nid yn unig yn ddiwylliannol, ond yn gymdeithasol-economaidd, neu gydag oedran neu grefydd; mae hi fel microcosm o'r byd, dan yr un to! Mae arbenigwyr Cyflogwr Chwarae Teg wedi cynllunio, ac wedi ein galluogi i weithredu, y prosesau diweddaraf sy’n seiliedig ar bobl i greu gweithle gwirioneddol gynhwysol.

Shoko Doherty
Prif Swyddog Gweithredol, Celtic English Academy

Diolch i daith Cyflogwr Chwarae Teg rwyf wedi ein gweld yn symud yn gyflym o drio diffodd tân yr argyfwng i wneud newidiadau cynaliadwy, gyda gweledigaeth sylweddol am y dyfodol. Y cyfan wrth fod yn un o'r sectorau sydd wedi dioddef fwyaf. Gobeithiwn fod ein cwmni ni yn esiampl a all annog eraill.

Emelyne Burkhard
Rheolwr Datblygu Sefydliadol a Chyfathrebu, Celtic English Academy

Mae'n rhaid i mi longyfarch pawb yn Celtic English Academy. Er mwyn ennill Gwobr Aur mae angen i'r cleient fod o safon uchel iawn ac mae'n rhaid i'w staff hefyd gredu yn y safonau hynny a byw ac anadlu'r diwylliant ar draws y busnes. Mae'n dyst i'w hymroddiad eu bod hefyd wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Cyflogwr Chwarae Teg yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg 2021.

"Mae cyflogwyr sy'n canolbwyntio ar y dyfodol fel Celtic English Academy eisiau sicrhau bod eu sefydliad yn darparu'r amgylchedd gorau i bawb ffynnu a theimlo eu bod yn perthyn. Gall ein gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg wneud i hyn ddigwydd gan ddangos llwybr clir at lwyddiant i sefydliadau a busnesau.

Stephanie Griffiths
Cyfarwyddwr Masnachol, Chwarae Teg

Dylai sefydliadau sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am sut y gallant elwa o’r rhaglen Cyflogwr Chwarae Teg ymweld â chwaraeteg.com/prosiectau/cyflogwr-chwarae-teg, e-bostio  fairplayemployer@chwaraeteg.com neu ffonio 07428 783 874.