Adeiladu dyfodol llewyrchus i staff

19th July 2021
Mae busnes teuluol, a sefydlwyd yn Sir Gaerfyrddin, wedi bod yn dathlu cyflawniadau ei staff benywaidd, ar ôl iddynt ymrwymo i gefnogi eu sgiliau arwain.

Cynhaliodd LBS Builders Merchants ddigwyddiad graddio ar gyfer y menywod sydd wedi ennill eu dyfarniadau y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), sy’n rhan o raglen datblygu gyrfa ehangach Chwarae Teg, yr elusen cydraddoldeb rhywedd.

Wedi’i sefydlu yn 1931, mae Prif Swyddfeydd LBS Builders Merchants yn Rhydaman ac mae wedi tyfu i fod y cyflenwr adeiladwyr annibynnol mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru, gyda mwy na 30 o safleoedd ledled De Cymru a thîm o dros 400 o staff.

Dyma’r drydedd flwyddyn i’r busnes gofrestru staff ar raglen datblygu gyrfa Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg, sy’n cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n fenter unigryw ac ysbrydoledig, sy’n helpu menywod sy’n gweithio i ddatblygu gwybodaeth, hyder a sgiliau ar gyfer rolau arwain tîm neu reoli.

Rwy'n hynod o falch o'n dysgwyr a sut maen nhw wedi cymhwyso’u hunain i'r rhaglen datblygu gyrfa. Maen nhw nid yn unig wedi ennill sgiliau arwain allweddol a werthfawrogir gennym ni fel cyflogwr, ond hefyd wedi datblygu eu hunanhyder.

Fel busnes ein nod yw darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, drwy ymrwymiad a gwybodaeth ein holl staff, ac mae gweithio gyda Chwarae Teg yn ein helpu i wneud hynny.

Er nad oes graddio ffurfiol eleni, rydym wedi creu ein cyflwyniad ein hunain i'n dysgwyr er mwyn dathlu eu cyflawniadau a rhoi'r gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu iddynt.

Ray Laidlaw
Rheolwr Hyfforddiant, LBS Builders Merchants Ltd

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda staff LBS ac yn wych i'w gweld yn cael eu llongyfarch ar eu cyflawniadau. Fel busnes, mae LBS yn dangos ymrwymiad clir i sicrhau bod staff benywaidd yn gallu ffynnu a dod yn arweinwyr yn y dyfodol.

"Mae gennym dîm ymroddedig yn Chwarae Teg sy'n darparu hyfforddiant, mentora a hyfforddiant arbenigol sydd wedi’i gynllunio er mwyn grymuso menywod i gyflawni eu huchelgeisiau.

Margaret Edwards
Uwch Bartner Cyflawni, Chwarae Teg

Os ydych yn gyflogwr, sydd hefyd â diddordeb mewn manteisio i’r eithaf ar botensial staff benywaidd, gallwch gael rhagor o wybodaeth https://chwaraeteg.com/prosiectau/cenedl-hyblyg2-rhaglen-menywod/. Croesewir ymholiadau hefyd drwy AN2@chwaraeteg.com neu 0300 365 0445.