Anderson Quigley - Noddwr Womenspire

1st May 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae Anderson Quigley yn gweithio i ddatblygu gwell sefydliadau a gyrfaoedd sy’n newid bywydau. Trwy ddarparu gwasanaeth rhagorol i gleientiaid, a chefnogaeth gyfrifol a phersonol i ymgeiswyr, rydyn ni’n cynnig arbenigedd mewn gwasanaethau chwilio am swyddogion gweithredol, rheoli dros dro a chynghori. Y gwerthoedd craidd sy’n gyrru ein gwaith yw didwylledd, amrywiaeth a pherchnogaeth weithredol o brosiect. Rydyn ni’n defnyddio ein harbenigedd ni i weithio dros sefydliadau sy’n canolbwyntio ar wella llesiant cymdeithas a datblygiad cymdeithasol, gan ddarparu gwasanaeth recriwtio arweinwyr yn y sectorau addysg, gofal iechyd, dielw a llywodraeth. Yn fwy na dim, rydyn ni’n fusnes cyfrifol, sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad unigol a datblygiad ar y cyd i gefnogi dysgu parhaus.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Ein busnes ni yw dod o hyd i’r ymgeiswyr gorau ar gyfer ein cleientiaid er mwyn datblygu gwell sefydliadau. Fodd bynnag, mae angen i’r ymgeiswyr gorau adlewyrchu natur amrywiol ein cymdeithas ac mae’n rhaid i gydraddoldeb rhywiol fod yn rhan flaenllaw o unrhyw broses o chwilio am swyddogion gweithredol. Mae Anderson Quigley yn benderfynol o helpu i gefnogi a llywio cydraddoldeb rhywiol yn y sectorau datblygiad cymdeithasol, yn enwedig ar lefel bwrdd ble mae tangynrychiolaeth yn her amlwg.

Mae gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn gyfle i ni gysylltu â thalent a chyflogwyr sy’n cydnabod, adnabod, cefnogi a hybu merched mewn busnes, yn enwedig ar lefel bwrdd. Mae dathlu’r hyn y mae grŵp mor wych o fenywod wedi ei gyflawni mewn digwyddiad proffil uchel fel hwn yn annog mwy o sefydliadau a mudiadau i gymryd sylw. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn parhau i newid agweddau a chreu gwell cydbwysedd.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae amrywiaeth yn un o werthoedd craidd Anderson Quigley, ond rydyn ni’n ymwybodol na fedrwn ni fynd i’r afael â phob agwedd ar y pwnc amlochrog hwn yn effeithiol. Rydyn ni’n deall effaith gadarnhaol cael cynrychiolaeth deg o fenywod ar y lefel uchaf yn y gweithlu. Rydyn ni eisiau cael ein gweld yn cefnogi ac yn hybu’r agenda hon. Dim ond trwy ddyfalbarhad y bydd sefydliadau’n elwa ar y llwyddiant sy’n dod law yn llaw â chydraddoldeb rhywiol.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Dyw Anderson Quigley ddim yn gallu mynd i’r afael â’r her hon ar ei ben ei hun. Rydyn ni’n gweld mantais gweithio mewn partneriaeth gyda Chwarae Teg wrth hybu, cefnogi ac annog menywod i gyflawni eu potensial ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol. Wrth i Chwarae Teg ehangu ei rwydweithiau ledled y DU, mae Anderson Quigley hefyd yn gobeithio y bydd ein presenoldeb ar draws Cymru a Lloegr yn helpu i greu perthynas symbiotig ac y bydd ein gwaith ni i gyd yn helpu i roi newid ar waith.