Merch garedig sydd wrth ei bodd â Karate yn cael ei chydnabod fel Seren Ddisglair

23rd July 2020

Unwaith eto mae merch yn ei harddegau o Fodelwyddan sy’n llwyddiant mawr ym myd karate, wedi cael cydnabyddiaeth am ei chyflawniadau a’r manteision y mae’n eu cynnig i ofalwyr ifanc a’r gymuned.

Mae Bethan Owen, 17, bellach wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Seren Ddisglair yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg, ble fydd yr hyn mae wedi’i gyflawni hyd yn hyn, er mor ifanc ynghyd â’r addewid y mae’n ei ddangos ar gyfer y dyfodol yn cael eu dathlu.

Fel gofalwr ifanc, fe ddaeth Bethan i garu karate’n angerddol pan oedd yn 7 oed gan ei fod yn rhoi diddordeb newydd iddi a mynd â’i sylw oddi ar ei chyfrifoldebau yn y cartref. Fodd bynnag, aeth Bethan â phethau gam ymhellach a phenderfynu ei bod am redeg ei chlwb ei hun ble na fyddai arian yn rhwystr i gymryd rhan. Wrth redeg y clwb – B.K.A. – o’r Rhyl, mae hi wedi gwneud yn siŵr bod modd cynnwys unrhyw un, yn enwedig gofalwyr ifanc eraill yn yr ardal.

Nid yw cyfyngiadau symud y cyfnod clo wedi rhoi stop arni hi ‘chwaith wrth i Bethan roi dosbarthiadau ar-lein yn rheolaidd o’i sied gardd sy’n llawn offer! A hynny ar ben ei gwaith yn astudio yng Ngholeg y Rhyl a’i rôl fel cadét Heddlu, does fawr o syndod bod Bethan wedi cael lle fel ymgeisydd yn rownd derfynol Womenspire i’w ychwanegu at ei rhestr hir o wobrau blaenorol!

Roeddwn i’n falch iawn o glywed fy mod yn rownd derfynol Womenspire. Dw i jyst yn hoffi cadw'n brysur a dw i'n meddwl bod karate yn rhoi'r cyfle i bobl ddysgu sgìl defnyddiol iawn, cwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau a magu hyder. Mae gweld y newid sy’n digwydd i rywun o pan fyddan nhw'n dod i'w dosbarth cyntaf a'u gweld yn tyfu yn werth chweil. Gofalwyr ifanc yn enwedig. Dw i'n cofio sut oedd hi, yn aml yn ei chael hi'n anodd uniaethu â phobl ac yn anodd trafod fy emosiynau, ond mae pobl nawr yn trafod gyda mi ac rwy'n deall sut i'w cefnogi nhw.

"Pan ddechreuodd y cyfyngiadau symud roeddwn i eisiau gwneud yn siŵr nad oedd y cysylltiadau sydd gen i gyda'r rhai sy'n dod i'r clwb yn cael eu colli, felly fe gynigais ddosbarthiadau ar-lein ac maen nhw'n gweithio'n dda iawn.

Bethan Owen
Seren Ddisglair, rhestr fer Womenspire

Mae Bethan yn ysbrydoliaeth i bobl hen ac ifanc ac yn esiampl real yn enwedig i ferched. Mae hi wedi dangos cryfder cymeriad aruthrol o rywun mor ifanc ac wedi cyflawni cymaint yn barod, hyd yn oed yn dal i ddarparu gwasanaeth yn ystod y cyfnod clo. Dyna fwriad Womenspire – cydnabod menywod anhygoel.

"Rydyn ni eisiau cydnabod Bethan a menywod rhyfeddol eraill fel hi o bob cefndir sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i eraill.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Bydd seremoni Womenspire Chwarae Teg 2020 ar 29 Medi yn cael ei gynnal ar-lein ar draws y cyfryngau cymdeithasol eleni, oherwydd Covid19, ond serch hynny mae’n addo bod yn noson i’w chofio. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad ewch i https://chwaraeteg.com/prosiectau/womenspire/