Biliynau posib o hwb trwy gydraddoldeb rhywiol

28th January 2019

Mae ymchwil newydd a gyhoeddir gan Chwarae Teg heddiw’n datgelu y gallai cydraddoldeb rhywiol llawn roi hwb o bron i £14 biliwn i economi Cymru. Mae’r gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol yn dangos pe bai dynion a menywod yn derbyn yr un cyfraddau cyflogaeth, oriau gwaith a chynhyrchiant, yna gallai hynny arwain at £13.6 biliwn yn ychwanegol i economi Cymru erbyn 2028.

Byddai £9.2 biliwn o hwn yn dod o’r cynnydd mewn oriau cyfartalog a weithir gan fenywod, a’r £4.4 biliwn arall yn deillio o’r cynnydd yng nghyfraddau cyflogaeth a chyfranogi menywod yn y sectorau cynhyrchiant uchel. Ffigwr sylweddol o gofio’r ffaith taw £15.8 biliwn fydd cyllideb Llywodraeth Cymru gyfan yn 2019-20.

Mae Chwarae Teg wedi cyhoeddi’r ymchwil fel rhan o’i adroddiad Cyflwr y Genedl sy’n ystyried y dangosyddion allweddol er mwyn mesur lle’r ydym ni arni yng Nghymru o ran cydraddoldeb rhywiol. Mae’r adroddiad yn creu darlun trawiadol o’r gwaith sydd angen ei wneud o hyd i sicrhau cydraddoldeb. Mae menywod 10% yn fwy tebygol o fod yn economaidd anweithgar a bron i 4 y cant yn fwy tebygol o ddweud mai dyletswyddau gofalu am y plant neu’r cartref sy’n gyfrifol am hyn, o gymharu â dynion. Mae’r bwlch cyflog yn rhygnu mlaen hefyd, gyda’r bwlch cyn waethed â 25% mewn rhai rhannau o’n gwlad.

Tra bod cynrychiolaeth eithaf da o fenywod yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae’r sefyllfa mewn cynghorau lleol tipyn gwaeth; fel y mae pethau ar hyn o bryd, ni fyddwn yn llwyddo i gyrraedd cydbwysedd rhwng y rhywiau o ran ein cynghorwyr tan 2073. Yn yr un modd, dyw menywod ddim ar y brig ym myd busnes, gyda dim ond 6% ohonyn nhw’n brif weithredwyr 100 cwmni uchaf Cymru.

Ar ben hynny, mae menywod yn dal mewn mwy o berygl o dlodi, unigrwydd cymdeithasol a thrais. Mae bron i hanner yr aelwydydd rhiant sengl yn byw mewn tlodi, a 90% ohonynt yn fenywod. Dywedodd 52% o fenywod 13-21 oed eu bod wedi’u haflonyddu’n rhywiol ar ein strydoedd.

Meddai Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg:

“Mae’r ymchwil hwn yn dangos bod cydraddoldeb rhywiol nid yn unig yn llesol – ond yn rheidrwydd economaidd i Gymru hefyd. Gyda bron i £14 biliwn o fudd posib, mae’n amlwg na all Cymru fforddio anwybyddu cydraddoldeb rhywiol. Mae’r ffaith bod y pedair sefyllfa a drafodwyd yn yr adroddiad yn dangos hwb sylweddol i economi Cymru yn dangos y potensial aruthrol nad yw’n cael ei wireddu ar hyn o bryd oherwydd anghydraddoldebau.

“Os ydym ni, fel cenedl, i elwa i’r eithaf ar y buddion economaidd anferth posib hyn, mae angen sicrhau bod menywod yn gallu defnyddio’r farchnad waith yn llawn a bod rhwystrau cyfredol yn cael eu chwalu, trwy fesurau fel darpariaeth gofal plant fforddiadwy ac effeithiol, a gweithio hyblyg ar bob lefel, ledled pob sector. Dyw sgiliau na photensial menywod ddim yn cael eu defnyddio hanner digon, a rhaid dal ati i sicrhau bod menywod yn gallu cael gafael ar waith teg gyda chyflogau teg, a chamu ymlaen wedyn.”

Cyflwr y gendel