Communicorp UK - Noddwr Womenspire

13th June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Communicorp UK yw cartref rhai o frandiau mwyaf cyffrous sector radio’r DU gan gynnwys rhwydweithiau Capital yn ne Cymru a’r Alban, rhwydweithiau Heart yng ngogledd Cymru, Swydd Hertford a Swydd Efrog, rhwydweithiau Smooth Radio yn ngogledd-ddwryain a gogledd-orllewin Lloegr a dwyrain Canolbarth Lloegr yn ogystal â XS Manchester.

Rydym yn gweithio gyda 2,500 a mwy o fusnesau bob blwyddyn ac yn cynnig casgliad llawn o wasanaethau marchnata i’n cleientiaid gan ganolbwyntio ar sicrhau enillion cadarn ar fuddsoddiadau.

Radio yw ei byd ac mae gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd a nodau’r cwmni’n glir. Er bod hyn yn wir am ein pobl i gyd, rydym yn cydnabod hefyd bod ein pobl yn unigryw a bod ganddynt wahaniaethau amrywiol. Ein haddewid ni yw na fydd pobl byth yn cael eu trin yn annheg oherwydd gwahaniaethau neu gefndir a allai gynnwys oedran, anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil , beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chredo.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydym yn falch o gefnogi Gwobrau Womenspire Chwarae Teg fel elusen sy’n rhannu ein hymrwymiad ein hunain i greu cyfle cyfartal yn y gweithle. Waeth beth fo hunaniaeth neu gefndir rhywun, rydym yn credu bod pawb yn haeddu gweithio mewn amgylchedd diogel, cefnogol a chynhwysol fel y gallant ddatblygu i’w potensial llawn a chael eu gwobrwyo a’u cydnabod a chael llais ystyrlon ynghylch y ffordd rydym yn rhedeg ein cwmni.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Rydym yn cydnabod pa mor werthfawr i’r busnes yw croesawu meddyliau, syniadau, a ffyrdd o weithio amrywiol y gall pobl o gefndiroedd, profiadau a hunaniaethau gwahanol eu cyfrannu at ein diwylliant, ein creadigrwydd a’n llwyddiant.

Mae ein polisi Amrywiaeth a Chynhwysiant yn egluro ein hymrwymiad a’n haddewid i greu diwylliant ac arferion cynhwysol ac amrywiol yn Communicorp UK a’r ffordd y gallwn gyflawni hyn gyda’n gilydd.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae’r gwobrau’n gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth, i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru ymhellach a chydnabod unigolion unigryw.