Mae Chwarae Teg yn galw ar Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i brif-ffrydio cydraddoldeb rhywiol

5th April 2019

Mae Prif Weithredwr Chwarae Teg heddiw (4.4.19) wedi galw am fwy o ystyriaeth i gydraddoldeb rhywiol mewn polisi sgiliau rhanbarthol, tra’n rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol. Yn y gwrandawiad pwyllgor dywedodd Cerys Furlong y dylai Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wneud y fater o anghydraddoldeb yn flaenoriaeth.

Gyda ffocws cynyddol ar ddatblygu economaidd rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru a mwy o gyfrifoldeb i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol mewn cefnogi hyn, dadleuodd Cerys Furlong y dylid ystyried cydraddoldeb rhywiol bod yn elfen allweddol o’u gwaith. Mae ymchwil ddiweddar gan Chwarae Teg wedi dangos y gallai cydraddoldeb rhywiol llawn ychwanegu bron i £14bn i economi Cymru erbyn 2028 ac mae’r elusen yn credu y gall Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol chwarae rôl hanfodol wrth wireddu’r potensial hwn drwy brif-ffrydio rhyw drwy gydol eu gwaith.

Yn dilyn y gwrandawiad pwyllgor, dywedodd Prif Weithredwr Chwarae Teg, Cerys Furlong:

“Er mwyn cyflawni cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru mae angen i bob actor – y llywodraeth, busnesau a chyrff noddedig – weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael ag achosion anghydraddoldeb a sicrhau y gall pawb gyrraedd eu potensial llawn.

“Er mwyn chwarae eu rhan, mae angen i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol sicrhau bod cydbwysedd gwirioneddol rhwng y rhywiau wrth wraidd eu strwythurau llywodraethu ac arweinyddiaeth eu hunain. Profir bod cydbwysedd amrywiaeth a rhyw yn arwain at wneud penderfyniadau gwell oherwydd sbectrwm ehangach o safbwyntiau, blaenoriaethau a phrofiadau.

“Rhaid i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol gydnabod bod delio ag anghydraddoldeb yn ganolog i’w gwaith a rhaid iddynt fynd i’r afael yn weithredol ag anghydraddoldeb yn eu hardaloedd lleol a rhanbarthol. Gall defnyddio mwy o ddata dadagregud helpu i ddeall anghydraddoldebau yn eu rhanbarthau. Mae angen data digonol arnom i ddeall pa sectorau a rolau y mae menywod yn gweithio ynddynt mewn gwahanol rannau o Gymru a sut y maent yn cael gafael ar ddarpariaeth sgiliau, os mae ymyriadau effeithiol am cael eu gwneud.

“Gyda’r ffocws cynyddol ar yr economi sylfaenol yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, rhaid i ni sicrhau bod agweddau rhywedd y rhan hon o’r economi yn cael eu cydnabod. Er enghraifft, yn y diwydiannau gofal a bwyd a diod mae menywod yn aml yn ffurfio mwyafrif y gweithlu ond mae cyflogau a chyfleoedd dilyniant yn wael. Mae gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol rôl bwysig i’w chwarae wrth arallgyfeirio’r sectorau hyn a chefnogi datblygu llwybrau dilyniant newydd.

“Mae ymchwiliad y Pwyllgor yn bwysig iawn, wrth i Gymru ddatblygu dull newydd o ddatblygu economaidd a darparu sgiliau yng Nghymru. Drwy brif-ffrydio cydraddoldeb rhywiol drwy gydol eu gwaith, gall Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol chwarae rhan hanfodol mewn gwneud uchelgais Llywodraeth Cymru i fod yn arweinydd byd-eang mewn cydraddoldeb rhywiol yn realiti.

“Ni allwn fforddio gadael merched y tu ôl mewn unrhyw ran o Gymru. Mae Chwarae Teg yn falch o gael cyfrannu i’r ymchwiliad hwn, rydym isio gweld gweithredu ar draws y genedl i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a sicrhau y gall ein heconomi ffynnu.”