Cyfle unigryw mewn gwleidyddiaeth i fenywod ifanc yng Nghymru

16th December 2022
Mae menywod ifanc ar draws y genedl yn cael ei wahodd i wneud cais am y cyfle i gael persbectif unigryw o ddyletswyddau dydd i ddydd AS, a phrofi sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru. 

Mae’r rhaglen LeadHerShip Senedd, sy’n cael ei redeg gan elusen cydraddoldeb rhywedd Chwarae Teg, nawr ar agor tan ddydd Llun 23 Ionawr ar gyfer ceisiadau. Bydd yn rhoi cyfle i fenywod rhwng 16-22 oed i gysgodi ASs, i ddysgu sut mae’r Senedd yn gweithio, mynd i Gwestiynau’r Prif Weinidog ac i gymryd rhan mewn ffug-ddadl.  Nod y rhaglen yw chwalu camsyniadau ynghylch gwleidyddiaeth a chael gwared ar rwystrau er mwyn ysbrydoli mwy o fenywod ifanc i ystyried gyrfa yn y maes.  

Mae LeadHerShip yn agored i fenywod ifanc yng Nghymru o bob cefndir a chymunedau ac nid oes angen unrhyw brofiad gwleidyddol i fentro am y cyfle. Yr unig ofyniad yw bod yr ymgeisydd ar gael i gymryd rhan ar ddydd Mawrth y 7fed o Fawrth, yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Dylai menywod ifanc o leiafrif ethnig, sydd yn ystyried eu hunain yn anabl, sydd yn hunaniaethu fel LHDTC+, neu sydd yn perthyn i grŵp sydd yn cael ei dangynrychioli mewn bywyd cyhoeddus cael eu hannog i ymgeisio. 

Mae’r cais ei hun yn gofyn i fenywod ysgrifennu am beth fyddai’r cyfle yn ei olygu iddyn nhw a pham eu bod nhw’n meddwl bod angen dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2023. Mae Natasha Asghar AS, Aelod Senedd Cymru dros Ddwyrain De Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Chwarae Teg i noddi’r digwyddiad. 

Rydym wedi rhedeg LeadHerShip Senedd ers sawl blwyddyn gyda’r digwyddiad yn mynd o nerth i nerth.

"Rydyn yn gwybod bod menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus. Er bod 43% o'n Haelodau yn y Senedd yn fenywod, mae hyn wedi dod ati fwy drwy hap a damwain na thrwy ddylunio. Mae yna dangynrychiolaeth glir o fenywod o gefndiroedd amrywiol yn sefydliadau gwleidyddol Cymru hefyd.

"Mae penderfyniadau a wneir gan Aelodau Senedd Cymru yn effeithio ar bob maes o'n bywydau, ac mae'n hanfodol bod lleisiau menywod yn cael eu clywed er mwyn sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud yn deg. Rydym eisiau gwella dealltwriaeth ag ymgysylltu menywod ifanc a gwella eu hyder i siarad ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed.

Tomos Evans
Partner Polisi a Materion Gyhoeddus, Chwarae Teg

Rwy'n hollol falch o fod yn noddi Senedd LeadHerShip y flwyddyn nesaf - i roi cipolwg i fenywod ifanc ar sut beth yw bod yn Aelod o Senedd Cymru.  

“Mae annog mwy o bobl i fynd mewn i wleidyddiaeth, yn enwedig menywod a rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol wastad wedi bod yn brosiect sy'n agos at fy nghalon i ac mae cynllun Chwarae Teg yn ffordd wych o wneud hynny.

“Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn y fenter wych hon yn cael cyfle unigryw i gysgodi gwleidyddion yn Senedd Cymru, fy hun yn cael fy nghynnwys, a dysgu mwy am beth o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud a'r ffordd mae’r Senedd yn gweithredu.

“Rhaid i mi ddiolch o galon i Chwarae Teg am redeg LeadHerShip Senedd a byddwn yn annog unrhyw ferch rhwng 16 a 22 oed i gofrestru i gymryd rhan.

Natasha Asghar
Aelod o Senedd Cymru dros Ddwyrain De Cymru
Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am LeadHerShip Senedd, ewch i https://chwaraeteg.com/projects/leadhership, neu e-bostiwch unrhyw gwestiynau i leadhership@chwaraeteg.com