Cyfleoedd i ddarpar arweinwyr busnes benywaidd y dyfodol

19th November 2019

Mae menywod ifanc o Gymru yn cael eu gwahodd i wneud cais nawr am y cyfle i gysgodi entrepreneuriaid benywaidd llwyddiannus.

Gall menywod 18-25 oed, sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn busnes yn y dyfodol, wneud cais ar-lein am le ar LeadHerShip Busnes, sy’n cael ei redeg gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol – Chwarae Teg. Nod y cynllun yw sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well yn rolau uwch y sector preifat, drwy roi diwrnod unigryw iddynt i ddysgu am entrepreneuriaeth a sut y caiff busnesau eu rhedeg.

Bydd y menywod ifanc llwyddiannus yn cael profiad uniongyrchol gan fodelau rôl ysbrydoledig ac yn darganfod yr hyn y mae’n ei gymryd mewn gwirionedd i arwain busnes ffyniannus yng Nghymru. Bydd y diwrnod yn rhoi amser un-i-un i’r rhai sy’n cymryd rhan gyda’u arweinydd a’u tîm, er mwyn cael dealltwriaeth o beth mae eu rôl yn ei cynnwys.

Mae’r angen i annog newid yn amlwg gan fod merched yn absennol yn arbennig o brif rolau busnes. Maent yn cyfrif am 6% yn unig o brif weithredwyr y 100 prif fusnesau yng Nghymru ac mae ymchwil gan Gyngor Busnes y Menywod yn dangos bod economi’r DU yn colli allan ar fwy na 1.2 miliwn o fentrau newydd oherwydd potensial busnes gan fenywod sydd heb ei gyffwrdd.

Arweinwyr busnes sy’n cymryd rhan yn y cynllun yw Lynda Sygona, Prif Swyddog Gweithredol, United Welsh yng Nghaerffili, Claire Swindell, Cyfarwyddwr Cleient, Spindogs yng Nghaerdydd, Anne Jessopp, Prif Swyddog Gweithredol, y Bathdy Brenhinol ym Mhont-y-clun, Sian Powell, Prif Weithredwraig, Golwg yn Llanbedr Pont Steffan, Sioned Morys, Cyfarwyddwr, Chwarel – Ffilm a Radio Annibynnol yng Nghricieth.

Nod LeadHerShip Busnes yw rhoi cipolwg gwirioneddol i fenywod ifanc ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt ac ysbrydoli cenhedlaeth o arweinwyr benywaidd.

“Mae ein hymchwil 'Bright' ein hunain yn dangos bod diffyg modelau rôl benywaidd mewn amrywiaeth o swyddi yn cael effaith wirioneddol ar ferched ifanc ac yn gallu cyfyngu ar eu dyheadau. Yn Chwarae Teg, rydym bob amser yn dweud na allwch fod yr hyn na allwch ei weld, felly rydym yn gobeithio bod LeadHerShip Busnes yn annog menywod ifanc i weld eu hunain fel arweinwyr benywaidd yn y dyfodol.

“Ni ddylai rhyw rhoi rhwystr ar uchelgeisiau. Mae mor bwysig bod merched a menywod ifanc yn cael eu magu gan wybod y cânt eu hannog i wireddu eu nodau a cael ei parchu fel arweinwyr a llunwyr penderfyniadau.”

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu

Dylid gwneud cais am LeadHerShip Busnes erbyn dydd Gwener 6 Rhagfyr

15th May 2019
LeadHerShip
Project