Cyflwr y Genedl 2022: "Gweithredu nawr er mwyn sicrhau bod pob menyw yn cyflawni ac yn ffynnu yng Nghymru"

7th February 2022
Mae prif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru, Chwarae Teg, yn galw am ffocws o’r newydd gan y llywodraeth, busnes a chymdeithas sifil er mwyn mynd i’r afael ag achosion anghydraddoldeb rhywedd.  

 Yn ei adroddiad Cyflwr y Genedl, a gyhoeddwyd heddiw (7/02/22), mae Chwarae Teg yn amlinellu cynnydd Cymru tuag at ddod yn genedl gyfartal o ran y rhywedd ac yn archwilio profiadau menywod yn yr economi, eu cynrychiolaeth a’r rhai sydd mewn perygl.

Mae’r data a nodir yn Cyflwr y Genedl yn datgelu darlun rhwystredig o gydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Er ein bod yn dod yn genedl fwy cyfartal mewn rhai meysydd, nid ydym yn gwneud fawr ddim cynnydd yn erbyn gormod o’r dangosyddion. Mae’r bwlch cyflog ar sail rhywedd yng Nghymru wedi cynyddu i 12.3% eleni, dim ond 29% o gynghorwyr sy’n fenywod, a dim ond 28% o fenywod yng Nghymru sy’n teimlo’n ddiogel yn cerdded ar eu pennau eu hunain yn y tywyllwch.

Mae mwy o fenywod 16-24 oed bellach mewn gwaith o gymharu â dynion, mae hyn yn gwrthgyferbynnu, fodd bynnag, â chynnydd cyffredinol mewn diweithdra ymhlith menywod, gyda menywod o leiafrif ethnig yn cael eu heffeithio’n fwyaf arbennig. Mae 6.7% o fenywod o leiafrif ethnig yn ddi-waith ar hyn o bryd, cynnydd o 2.4% ers y llynedd. Mae hyn yn cymharu â chynnydd o ddim ond 0.4% yn y gyfradd ddiweithdra ymhlith menywod gwyn i gyfradd gyffredinol o 3.8%.

Er i etholiadau i’r Senedd ym mis Mai 2021 weld y fenyw o liw gyntaf yn cael ei hethol i senedd Cymru – rhywbeth yr oedd yn hen bryd iddo ddigwydd – mae cynrychiolaeth menywod ar bob lefel o lywodraeth yn parhau i fod yn fregus ac anghyfartal. Amser a ddengys a welwn ni gynnydd yng nghynrychiolaeth menywod ar lefel awdurdodau lleol yn yr etholiadau sydd i ddod ym mis Mai.

Mae Cyflwr y Genedl 2022 hefyd yn dangos yn glir y ffaith bod menywod yn profi aflonyddu, trais rhywiol, a throseddau sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig ar gyfradd uwch na dynion. Mae 73% o’r holl ddioddefwyr troseddau sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig yng Nghymru a Lloegr yn fenywod gyda 53% o’r holl droseddau trais yn erbyn menywod yn cael eu cofnodi fel rhai sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig.

Mae data eleni’n amlygu, unwaith eto, sut y gall nodweddion fel rhywedd, hil, rhywioldeb, anabledd, dosbarth, oedran a ffydd ryngweithio gan yn aml greu profiadau lluosog o anfantais. Er mwyn creu Cymru fwy cyfartal, mae angen i ni ganolbwyntio ar y rhai mwyaf ymylol yn gyntaf; y menywod sy’n wynebu’r rhwystrau a’r anfantais fwyaf.

Bydd Prif Weithredwr Chwarae Teg, Cerys Furlong, a’r Partner Ymchwil, Dr Hade Turkmen, yn ymuno â Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i drafod canfyddiadau allweddol eleni mewn gweminar i randdeiliaid yn ddiweddarach heddiw.

Ers sefydlu Chwarae Teg 30 mlynedd yn ôl, gwnaed llawer o gynnydd tuag at wneud Cymru'n wlad gyfartal o ran rhywedd, ond fel y dengys ein pedwerydd adroddiad Cyflwr y Genedl, mae cyflymder y newid lawer yn rhy araf. Yn erbyn gormod o ddangosyddion cydraddoldeb allweddol, ychydig iawn o gynnydd sydd, neu ddim o gwbl.

"Er bod angen gweithredu mewn nifer o feysydd rydym yn gwybod bod dau fater yn dal i fod yn gwbl hanfodol os ydym am sicrhau Cymru gyfartal o ran rhywedd – gofal plant a gwaith di-dâl; ac aflonyddu rhywiol, cam-drin a thrais.

"Mae'r orddibyniaeth barhaus ar fenywod i ddarparu gofal a gwaith di-dâl mewn cymdeithas yn atal menywod rhag cymryd rhan yn yr economi ffurfiol â thal, gan gynnal anghydraddoldebau economaidd allweddol rhwng menywod a dynion. Mae diffyg gofal plant fforddiadwy yn gwaethygu'r mater yma ymhellach.

"Mae menywod hefyd yn dal i fod mewn llawer mwy o berygl o ddioddef o’u cam-drin, aflonyddu arnynt a thrais, rhywbeth a ddaeth i'r amlwg yn sydyn ac yn drasig yn 2020 gyda llofruddiaethau Wenjing Lin, Sarah Everard a Sabina Messa, ac yn fwy diweddar marwolaeth Ashling Murphy. Mae'r achosion proffil uchel hyn yn tynnu sylw at y casineb at ferched a'r trais endemig ac annerbyniol y mae menywod yn dal i'w hwynebu. Mater sy'n effeithio ar bob agwedd ar fywydau menywod.

"Ni fydd unrhyw un actor yn gallu myndd i'r afael â'r materion hyn, mae angen i bawb ailganolbwyntio’u hymdrechion er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Dylai'r Llywodraeth ystyried sut a ble y mae'n buddsoddi arian a sut y gall polisi cyhoeddus ysgogi newid sy'n gweithio’n fwy effeithiol i fenywod. Dylai busnesau feddwl am sut i drefnu gwaith yn well er mwyn cefnogi'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu a beth sydd ei angen er mwyn dileu aflonyddu yn y gweithle. Ac mae angen i gymdeithas sifil gydweithio i gefnogi grwpiau ymylol ac ymgyrchu dros newid.

"Mewn Cymru sy'n dweud y pethau iawn i gyd am gydraddoldeb rhywedd a'r cynnydd yr ydym am ei weld, mae'r diffyg cynnydd a amlygwyd yn ein hadroddiad Cyflwr y Genedl yn siomedig iawn. Mae'n amlwg bod angen i ni wneud pethau'n wahanol, yn gyflymach a chyda mwy o ymrwymiad. Dyna pam y mae angen i'r llywodraeth, busnes a chymdeithas sifil weithredu nawr i sicrhau bod pob menyw yn cyflawni ac yn ffynnu yng Nghymru.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr Chwarae Teg