“Cymdeithas yw’r anabledd”: ymchwil newydd yn datgelu’r gwahaniaethu y mae menywod anabl yn ei wynebu mewn gwaith 

4th June 2020

“Petai bobl ond yn deall cymaint y mae’n gallu dinistrio’ch bywyd o ran eich hyder a’ch gallu i deimlo eich bod mewn gwirionedd yn fod dynol gweithredol a gwerthfawr” – cyfrannwr i’r ymchwil.

Mae Chwarae Teg wedi cyhoeddi ymchwil i brofiadau menywod anabl mewn gwaith ac o fewn economi Cymru.

Mae’r adroddiad yn datgelu maint y gwahaniaethu sy’n dal i fodoli tuag at bobl anabl, o ran cael eu cyflogi, a thriniaeth a chefnogaeth o fewn gwaith.

Dywedodd bron i hanner y menywod anabl a gymrodd ran yn yr arolwg (47%) fod ceisiadau am swyddi a phrosesau cyfweld yn anhygyrch. Fodd bynnag, nid oes ateb sy’n addas i bawb a fyddai’n gwneud recriwtio yn fwy hygyrch a chynhwysol i bob ymgeisydd.

“Hyd yn oed pan fyddwch chi’n mynd am gyfweliad am swydd ac rydych chi’n dweud eich bod mewn cadair olwyn, ac [maen nhw’n dweud] ‘ydyn, rydyn ni’n hygyrch’. Gallwch chi fynd drwy’r drws, ond yna maen nhw’n rhoi bwrdd i chi na allwch chi ei gyrraedd” – cyfrannwr i’r ymchwil.

Mae rhagdybiaethau ynghylch gallu ac anghenion pobl anabl yn gallu bod yn niweidiol ac yn ddi-fudd. Mae hyblygrwydd, didwylledd a dealltwriaeth yn hanfodol er mwyn i fenywod anabl symud ymlaen yn eu gwaith. Y profiadau mwyaf cadarnhaol o waith a ddaeth i’r amlwg yn yr ymchwil oedd y rhai ble’r oedd addasiadau addas, cyfathrebu da â rheolwyr, a chyflogwyr oedd agored ac yn barod i addasu i anghenion gweithwyr anabl. Ni ellir cyflawni hyn heb wrando ar leisiau a phrofiadau menywod anabl.

Casglodd yr adroddiad brofiadau menywod a dynion anabl mewn gwaith, a daeth i’r amlwg fod profiadau menywod a dynion yn ymrannu ac y gwahaniaethu mewn rhai meysydd.

Er enghraifft, roedd ychydig yn llai o ddynion anabl na menywod anabl wedi wynebu rhagfarn neu agweddau amhriodol gan eu cyflogwr a/neu gydweithwyr am eu nam neu eu cyflwr iechyd (42% o’i gymharu â 58%).

Mae ymchwil ddiweddaraf Chwarae Teg wedi datgelu bod gwahaniaethu tuag at fenywod a dynion anabl yng Nghymru yn endemig. Mae angen newid diwylliannol ac addysg sylweddol er mwyn chwalu'r rhwystrau. 

“Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn newid y ffordd rydyn ni'n gweld anabledd. Rhaid i ni roi'r gorau i roi'r baich a'r cyfrifoldeb ar unigolion, ac yn lle hynny edrych ar y ffordd y mae ein cymdeithas yn gosod rhwystrau ar gyfer grwpiau ag anghenion amrywiol. Mae ein systemau wedi'u llunio ar sail model hen ffasiwn sy'n gweddu i ychydig o bobl ddethol ac sy’n dieithrio cymaint o rai eraill. Mae angen i ni ailadeiladu mewn ffordd sy'n darparu ar gyfer amrywiaeth, yn ei gofleidio ac yn caniatáu i bawb ffynnu. 

“Mae cyfle nawr i gyflogwyr a rhai sy’n gwneud penderfyniadau weithio gyda menywod anabl, a dechrau sgyrsiau er mwyn canfod sut y gallwn wneud pethau’n well. Nid oes ateb cyflym, nac un ateb sy’n addas i bawb. Rhaid cael proses o gyfathrebu, cydweithredu a chyd-gynhyrchu.  

“Dim ond gyda mwy o amrywiaeth ar bob lefel - o ran rhyw, ethnigrwydd, oedran, rhywioldeb, anabledd a mwy - y byddwn yn gweld cynnydd gwirioneddol a phrosesau gwneud penderfyniadau sy'n gweithio i bob un ohonom.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr Chwarae Teg

Cynhaliwyd yr ymchwil cyn y pandemig Coronafirws, ond mae llawer o’r canfyddiadau a’r argymhellion yn arbennig o berthnasol yn y cyd-destun hwn.

Mae’r pandemig hwn wedi profi bod cymaint o’r addasiadau y mae pobl anabl wedi bod yn ymgyrchu drostyn nhw - fel gweithio gartref, defnyddio technoleg yn fwy effeithiol, gweithio oriau mwy hyblyg - yn bosibl, er iddyn nhw gael eu gwadu ers tro byd.

“Rydyn ni wedi profi’n bendant nad rhywle rydych chi'n mynd iddo yw gwaith, ond rhywbeth rydych chi'n ei wneud. Mae hwn yn gyfle sylweddol i achosi newid mawr yn nifer y bobl anabl sy'n gallu gweithio. Mae coronafirws wedi gwaethygu ac wedi datgelu’r anghydraddoldebau a oedd yn bodoli eisoes, ond mae bellach yn gyfle i ail-adeiladu’n well ac wrth i ni wella, mae’n hanfodol bod anghenion a blaenoriaethau pobl anabl mewn gwaith yn cael eu hamddiffyn a’u blaenoriaethu er mwyn creu Cymru sy’n gweithio i bob un ohonom ni.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr Chwarae Teg
4th Jun 2020
“Society is the Disability”: Disabled Women and Work
Research