Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yma, cymerwch amser i #GofleidioCyfiawnder

2nd March 2023
Mae Chwarae Teg yn gofyn i sefydliadau ledled Cymru fynd ati i #GolfeidioCyfiawnder a chael hwyl ynghylch codi arian ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth).

Mae’r elusen wedi datblygu adnoddau i gefnogi sefydliadau sydd â diddordeb mewn codi arian er budd ei waith hanfodol i ddileu anghyfartaledd ar sail rhywedd yng Nghymru.

Mae llu o awgrymiadau, o gwisiau i gweithgareddau adeiladu tîm a syniadau nawdd i’w gweld yn www.chwaraeteg.com/projects/international-womens-day-2023.

Drwy gofrestru ac ymuno, gall gweithleoedd cynllunio digwyddiadau i’w gweithwyr a chwsmeriaid er mwyn ddod at ei gilydd a hybu lles, ymgysylltu a gwneud daioni.

Ffeithiau allweddol i gofio am y Diwrnod Rhyngwladol Merched hwn o adroddiad Cyflwr y Genedl 2023 gan Chwarae Teg:

  • Mae 93.5% o droseddau rhywiol yn cael eu cyflawni yn erbyn Menywod.
  • 11.3% yw’r bwlch cyflog ar sail rhywedd yng Nghymru ar hyn o bryd.
  • Mae 50% o fenywod 16-34 oed wedi profi o leiaf un math o aflonyddu yn y flwyddyn ddiwethaf.
  • Mae 23% o fenywod yng Nghymru yn teimlo’n ddiogel yn cerdded ar ei phen ei hun ar ôl iddi dywyllu.

Ers 30 mlynedd mae Chwarae Teg wedi ymgyrchu dros gydraddoldeb ar sail rhywedd, gan weithio'n ddiflin i greu Cymru decach, lle gall pob menyw gyflawni a ffynnu.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gyfle i ddathlu menywod ysbrydoledig a chydnabod llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol Menywod. Mae llawer o ffyrdd gwahanol o wneud hyn ac rwy'n gobeithio y bydd sefydliadau'n cymryd golwg ar ein hadnoddau a nodi'r diwrnod mewn ffordd sy'n gweithio iddyn nhw ac sydd yn helpu i gefnogi ein gwaith yn y dyfodol.

Actifiaeth ar y cyd yw'r hyn sy'n gyrru newid. Mae partneriaeth efo Chwarae Teg ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod hyn nid yn unig yn codi arian hanfodol i ni barhau i frwydro dros Gymru decach ond hefyd mae'n dangos ei bod yn ymrwymiadau partneriaid i greu amgylcheddau cynhwysol lle gall Menywod gyflawni a ffynnu.

Yn ogystal â bod yn gyfle gwych i gymdeithasu gyda chydweithwyr neu gleientiaid, mae sefydliadau sy'n cymryd rhan wir yn dangos eu hymrwymiad i gydraddoldeb rhyw ac yn gallu codi ymwybyddiaeth o'r materion pwysig.

Athina Summerbell
Rheolwr Grantiau a Chodi Arian, Chwarae Teg

Gellir e-bostio unrhyw gwestiwn am godi arian Diwrnod Rhyngwladol Menywod i: fundraising@chwaraeteg.com.