Mae Leabold yn ‘cyflawni’ pethau gwych ac yn medi’r gwobrau

23rd February 2022
Mae cwmni o gynghorwyr ariannol wedi gweld cynnydd mewn elw ac arbedion yn unol â boddhad staff a chleientiaid, ar ôl gweithio gyda phrif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru.

Mae Leabold Financial Management, sydd wedi’i leoli yn Abercynnon, wedi ymrwymo i Raglen Fusnes Cenedl Hyblyg2 Chwarae Teg, a ariennir yn llawn, er mwyn rhoi lle canolog i ddatblygiad a dilyniant staff ac ansawdd y gwasanaeth.

Mae’r cwmni ffyniannus bellach wedi ennill statws ‘Cyflogwr Cyflawni Chwarae Teg’ gan Chwarae Teg. Mae wedi cofnodi ei drosiant blynyddol uchaf, sef £620,000, ac mae cyflwyno gweithio ystwyth wedi arwain yn uniongyrchol at arbedion o £20,000 – a rhagwelir arbedion pellach o dros £40,000 dros y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae’r cwmni, sydd wedi’i sefydlu ers 17 mlynedd, yn rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion, busnesau, ymddiriedolwyr cynllun pensiwn a chwmnïau proffesiynol eraill. Mae wedi gweithio gydag ymrwymiad diwyro i gydbwysedd o ran rhywedd a chynhwysiant, ac wedi cymryd camau effeithiol fel cyflwyno polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd yn ogystal â meithrin ymdeimlad o hyblygrwydd ac ymddiried mewn staff. Yn ogystal â’r gwobrau ariannol, mae ymdrechion y busnes wedi’i alluogi i ddenu a chadw gweithwyr talentog, cynyddu cynhyrchiant a llesiant staff, yn ogystal â lleihau’r effaith ar yr amgylchedd gan fod llai o alw am deithio erbyn hyn.

Yn Leabold, rydym wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rydym hefyd wedi ymrwymo i wella ein diwylliant o degwch, bod yn agored a chynhwysiant. Dechreuom ar Raglen Fusnes CH2 gyda set o bolisïau a gweithdrefnau da eisoes ar waith, ond rydym wedi cael budd o Chwarae Teg yn adolygu ein holl arferion er mwyn ein helpu i wella'n barhaus. Rydym wedi mynychu gweithdai i wella ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth ac wedi elwa o gefnogaeth ein Partner Cyflogwyr, Jane Griffiths, i gryfhau ein dull o weithio ac i ymgorffori arfer gorau. Rydym yn benderfynol o ddenu ystod eang o dalent newydd i’r busnes yn ogystal â sicrhau bod yr holl weithwyr sydd gennym ar hyn o bryd yn gweithio mewn busnes sy’n cefnogi eu llesiant ac yn rhoi pob cyfle iddynt lwyddo a datblygu.

Derek Lavington
Cyfarwyddwr/Swyddog Cydymffurfio, Leabold Financial Management

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Leabold gan eu bod wedi ymrwymo i wella nifer o agweddau ar eu polisïau a’u prosesau busnes er mwyn datblygu’r diwylliant a ddymunem o degwch, didwylledd a chynhwysiant.

Jane Griffiths
Partner Cyflawni – Rhaglen Fusnes, Chwarae Teg

Mae Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg2, a gynhelir gan Chwarae Teg, yn cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://chwaraeteg.com/prosiectau/cenedl-hyblyg2-rhaglen-fusnes/.