Edrych o un flwyddyn newydd i'r llall ar gyfer y Plac Porffor nesaf

28th December 2019

Wrth i’r flwyddyn newydd agosáu, mae paratoadau eisoes ar y gweill i nodi’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda dadorchuddio’r pedwerydd ‘Plac Porffor’ yng Nghymru i goffáu gwaith menyw o’r gymuned Tsieineaidd yng Nghaerdydd ar 24 Ionawr, 2020.

Bydd Angela Kwok, Pencampwr y gymuned Tsieineaidd yng Nghaerdydd, yn ymuno â grŵp disglair o fenywod y mae eu gwaith yng Nghymru wedi’i gydnabod gan Blac Porffor.

Daeth y fenter Placiau Porffor i ddod o ACau benywaidd fel rhan o ganmlwyddiant y bleidlais i fenywod, gyda’r cofeb cyntaf yn cydnabod Val Feld oedd wedi bod yn AC o’r Blaid Lafur, gyda phlac ar ochr y Senedd.

Bydd Temmy Woolston, merch Angela, yn dadorchuddio’r plac mewn seremoni am hanner dydd yn Bamboo Garden, Heol y Gadeirlan, Caerdydd i’w dilyn gan ddathliad yn Happy Gathering, Cowbridge Road East, Caerdydd.

Cyrhaeddodd Angela y DU yn 16 oed o Hong Kong, gan siarad ychydig iawn o Saesneg ac yn wynebu gwahaniaethau diwylliannol enfawr. Fodd bynnag, gwnaeth ei hagwedd gadarnhaol a’i gwaith diflino wahaniaeth anfesuradwy i fywydau llawer o fenywod Tsieineaidd oedd yn byw yng Nghymru.

Ar ôl priodi yn 19 oed, sefydlodd hi a’i gŵr fusnes tecawê yn y ddinas. Fodd bynnag, golygai hyn weithio oriau anghymdeithasol a sylweddolodd Angela ar effeithiau bywyd cymdeithasol cyfyngedig ar y menywod yn ei chymuned, llawer o fenywod Tsieineaidd yn teimlo’n unig a gydag ond ychydig o Saesneg yn methu cael gafael ar wasanaethau sylfaenol fel iechyd.

Dechreuodd fynd gyda’r menywod i apwyntiadau meddygfeydd teulu a chefnogi gyda chyfieithu, gan sefydlu Cymdeithas Menywod Tsieineaidd De Cymru yng nghanol y 1980au yng Nghanolfan Gymunedol Glanyrafon, lle roedd dros 50 o fenywod yn cyfarfod yn wythnosol. Roedd yn gyfle iddynt siarad a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel coginio, gwnïo, gwersi Saesneg, dosbarthiadau cyfrifiadur, digwyddiadau cymdeithasol teuluol a theithiau diwrnod.

Yn anffodus, yn niwedd y 1980au, llosgodd y ganolfan i lawr, ond a hithau’n benderfynol, ffurfiodd Angela sefydliad newydd, Cymdeithas Gwasanaeth Cymunedol Tsieineaidd Caerdydd, a oedd unwaith eto’n darparu eiriolaeth, cyngor a digwyddiadau i’r boblogaeth Tsieineaidd gynyddol yng Nghaerdydd.

Yn ystod ei bywyd, ymgymerodd Angela hefyd â nifer o gyfrifoldebau gwirfoddol eraill. Rhoddodd gefnogaeth i Heddlu De Cymru gyda chyfieithu, daeth yn aelod o’r Cyngor Cydraddoldeb Hiliol, dechrau sefydlu’r Fynwent Tsieineaidd ym Mhantmawr, Caerdydd a gweithredodd fel mam “ddirprwyol” i o leiaf 15 myfyriwr Tsieineaidd benywaidd o dramor yn ystod gwyliau’r Brifysgol.

Yn anffodus, bu farw Angela yn 2016, ond mae ei holl waith caled o sefydlu cymuned gydlynol Tsieineaidd a chodi ei phroffil yng Nghaerdydd yn amlwg heddiw wrth i’r gymuned aros yn unedig ac yn gynhwysol yn amrywiaeth eang y Gaerdydd amlddiwylliannol.

Roedd fy mam yn ddelfryd ymddwyn ysbrydoledig gwirioneddol i bob menyw yng Nghymru. Cyffyrddodd â bywydau llawer o bobl gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol gwirioneddol, gan roi cymorth i'r rheini yr oedd ei angen a llais i'r rhai nad oeddent yn teimlo bod ganddynt un. Mae'r rhai a oedd yn ei hadnabod yn ei cholli'n fawr ond rydym yn benderfynol y bydd ei hetifeddiaeth yn parhau ac mae'r Plac Porffor hwn yn ffordd o wneud hynny, i sicrhau ei bod hi a'i holl waith caled yn cael ei chofio am flynyddoedd i ddod. Byddwn yn annog cynifer o aelodau o'r cyhoedd â phosibl i ddod i'w hanrhydeddu, byddai wrth ei bodd.

Temmy Woolston
Merch Angela Kwok

Nod yr ymgyrch Placiau Porffor yw gwella cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad menywod eithriadol yng Nghymru. Maent yn arddangos ac yn anrhydeddu menywod ledled Cymru sydd wedi cael effaith hirdymor ar eu cymunedau a heb eu dathlu o'r blaen. Mae'n iawn felly bod bywyd a chyflawniadau Angela yn cael eu cydnabod fel hyn.

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu, Chwarae Teg

Mae cymaint o fenywod hynod ysbrydoledig yng Nghymru y gellid eu cydnabod gyda Phlac Porffor am eu cyfraniad i fywyd cyhoeddus. Mae Angela Kwok yn haeddu'r gydnabyddiaeth hon – roedd yn eiriolwr gwirioneddol dros y boblogaeth Tsieineaidd yng Nghaerdydd, yn enwedig menywod, gan roi cyngor a chefnogaeth iddyn nhw. Rwy'n falch iawn o weld y Plac Porffor hwn yn dangos ei henw.

Jane Hutt
Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

Y syniad y tu ôl i'r ymgyrch Placiau Porffor, a gychwynnwyd gennyf i a grŵp trawsbleidiol o fenywod Aelodau'r Cynulliad yn 2017, yw gwella amlygrwydd menywod ledled Cymru. Mae Angela yn ymgorffori hanfod yr ymgyrch Placiau Porffor – roedd hi'n ddynes ryfeddol ac yn bencampwr cymunedol, yn enwedig i'r menywod yn ei chymuned, yn gwneud iddyn nhw deimlo'n rhan o'r gymuned ehangach a rhoi llais iddyn nhw ar faterion pwysig oedd yn effeithio arnyn nhw.

Julie Morgan
Aelod Cynulliad Gogledd Caerdydd
28th Dec 2019