General Dynamics UK - Noddwr Womenspire

30th April 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Cafodd General Dynamics UK ei sefydlu dros 50 mlynedd yn ôl, ac yn dechnegol, rydyn ni ymhobman! Mae ein 1,400 o weithwyr yn datrys yr heriau mwyaf sy’n wynebu’r DU a’i chynghreiriaid ym myd diogelwch a thechnoleg, trwy ddatblygu a darparu cynnyrch a systemau sy’n hanfodol i gyflawni cenhadaeth ac sy’n achub bywydau. Ers dod i Dde Cymru 15 mlynedd yn ôl, rydyn ni wedi sefydlu tri safle, ac mae’r busnes yn parhau i dyfu. Rydyn ni’n weithgar yn ein cymunedau lleol ac yn cynnal rhaglenni llwyddiannus i brentisiaid a graddedigion, ac mae’r nifer o bobl sy’n ymuno â’r rhaglenni’n cynyddu bob blwyddyn.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae gennym strategaeth Cynhwysiant ac Amrywiaeth weithredol, ac mae cydraddoldeb rhywiol yn rhan allweddol ohoni. Fel sefydliad sy’n seiliedig ar beirianneg, rydyn ni’n awyddus i weld cynnydd yn nifer y menywod sy’n dewis gyrfa mewn pynciau STEM. Rydyn ni eisiau dangos bod General Dynamics UK yn lle gwych i fenywod gael gyrfa amrywiol sy’n rhoi teimlad o foddhad. Yn ein tyb ni, mae cefnogi gwobrau ‘Womenspire’ yn ffordd weledol o ddangos i’n cymunedau lleol ein bod wedi ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol ac i gefnogi menywod mewn gyrfaoedd STEM.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu amrywiaeth ymhob rhan o’r cwmni. Rydyn ni’n cydnabod bod profiadau, safbwyntiau a galluoedd amrywiol yn beth da i’n tîm ni ac i’n rhanddeiliaid, ac mae’n hollbwysig ar gyfer ein llwyddiant yn y dyfodol hefyd. Ar hyn o bryd, mae 22 y cant o’n gweithlu ni’n fenywod, ac rydyn ni’n awyddus i godi’r canran hwn a rhoi mwy o gyfle i fenywod fod yn gyfrifol am lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

Mae cyfran sylweddol o’n gweithlu ni’n dod o ysgolion Peirianneg, ac mae nifer y menywod sy’n mynychu’r cyrsiau hyn yn lleihau. Mae General Dynamics UK yn ceisio mynd i’r afael â’r broblem hon trwy fentrau sy’n ceisio denu menywod ifanc i yrfaoedd o fewn peirianneg gyda rhaglen ddigwyddiadau fywiog ac amrywiol, ac mae hyn yn cynnwys ein gwaith gyda Chwarae Teg.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydyn ni’n cydnabod gwerth mudiad fel Chwarae Teg i economi Cymru oherwydd ei ymrwymiad a’i ffocws. Mae General Dynamics UK wedi ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol, a chynhwysiant ac amrywiaeth yn fwy eang, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn eich gwaith chi.