Gwobr AUR Gyntaf ‘Cyflogwr Chwarae Teg’ yng Nghymru

18th March 2021
Mae cyflawniad unigryw yn cael ei ddathlu yr wythnos hon wrth i Chwarae Teg gadarnhau Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru fel y sefydliad cyntaf yn y genedl i gael ei ddyfarnu fel Cyflogwr Chwarae Teg safon Aur.

Mae cyrraedd y wobr Aur yn gyflawniad rhyfeddol, gan fod y rhaglen Cyflogwr Chwarae Teg wedi bod yn rhedeg ers dros dair blynedd ac wedi cefnogi cannoedd o fusnesau hyd yn hyn.

Mae’n nodi bod gan yr ASB Cymru ymrwymiad diysgog i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth, ochr yn ochr ag ymroddiad i ymgysylltu â staff – sy’n anelu at sicrhau cydraddoldeb mewn  canlyniadau a chyfleoedd i bawb.

Mae rhaglen arloesol Cyflogwr Chwarae Teg yn meincnodi sefydliadau yn erbyn eraill yn eu diwydiant a’u rhanbarth, yn pennu meysydd llwyddiant allweddol a’r rhai sydd angen eu datblygu. Yna dilynir hyn gan siwrnai o gefnogaeth a gwelliant dan arweiniad, gan gynnwys cynllun gweithredu pwrpasol a mynediad at ystod o adnoddau a digwyddiadau.

Mae hwn yn gyflawniad mawr gan fod ein proses feincnodi yn anodd dros ben. Er mwyn ennill Gwobr Aur mae angen i'r cleient fod o safon uchel iawn a rhaid i'w staff hefyd gredu yn y safonau hynny a byw ac anadlu'r diwylliant ar draws y busnes mewn gwirionedd.

“Rydyn ni'n falch iawn o ASB Cymru a hefyd o Gyflogwr Chwarae Teg a'r gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig i sefydliadau i'w helpu i wneud gwelliannau sylweddol sydd o fudd i bawb sy'n gweithio iddyn nhw, a rhoi cyfle i fenywod symud ymlaen a chyflawni eu potensial llawn.

“Mae cyflogwyr blaengar fel ASB Cymru eisiau sicrhau bod eu sefydliadau’n darparu’r amgylchedd cywir i bawb ffynnu. Gall ein gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg gwneud iddi ddigwydd trwy roi llwybr clir i sefydliadau a busnesau i lwyddiant.

Stephanie Griffiths
Cyfarwyddwr Masnachol, Chwarae Teg

Rwy’n falch iawn o gael cydnabyddiaeth gan Chwarae Teg am ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhywedd a chynhwysiant. Rydym yn angerddol am sicrhau cydraddoldeb rhywedd ac yn ymdrechu i ddarparu gweithle cwbl gynhwysol a chefnogol i bawb.

Nathan Barnhouse
Cyfarwyddwr ASB yng Nghymru

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Chwarae Teg i sicrhau ‘Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg Aur’ ac edrychaf ymlaen at weithio'n agosach gyda'r elusen wrth i ni archwilio sut i adeiladu ar ein llwyddiant.

“Byddwn yn parhau i annog, galluogi ac ysbrydoli menywod i gyflawni eu potensial llawn yma yn yr ASB yng Nghymru.

Sioned Fidler
Rheolwr Iaith Cymraeg a sylfaenydd grŵp Lles yr ASB yng Nghymru

Dylai sefydliadau sydd â ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut y gallant elwa o raglen Cyflogwr Chwarae Teg ymweld â http://chwaraeteg.com/prosiectau/cyflogwr-chwarae-teg/, ebostio fairplayemployer@chwaraeteg.com neu alw ar 07428 783 874.