Dywed Charlie y dylai menywod gymryd y naid i hybu eu gyrfaoedd

8th December 2021
Mae rhaglen datblygu gyrfa sydd wedi gweld miloedd o fenywod yn ennill codiad cyflog ar y cyd o dros £5miliwn ar gael ar gyfer cofrestru tan ganol mis Rhagfyr.

Yn cael ei rhedeg gan Chwarae Teg, mae rhaglen Cenedl Hyblyg2 yn cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ac mae’n agored i fenywod sy’n gweithio yn y trydydd sector neu’r sector preifat sy’n byw yng ngogledd orllewin Cymru yn ogystal â gorllewin Cymru a’r cymoedd.

Ers ymgymryd â’r rhaglen yn 2017 nid yw Charlie Beynon o Abertawe wedi edrych yn ôl – gan gredydu’r cwrs am ei chynnydd gyrfa ei hun a’i hyder i wynebu a goresgyn unrhyw heriau.

Nawr yn berchennog ar Charlie’s Cleaning Angels Cyf sydd wedi’i leoli yn Abertawe, dywedodd:

Os oes unrhyw un yn ystyried gwneud y cwrs GWNEWCH O….. peidiwch ag oedi. Gwnes i y cwrs yn ôl yn 2017 a rhoddodd yr hyder imi hyfforddi fel cynghorydd morgais, yna pan darodd diswyddiad ym mis Mai 2021, ni wnes i banig gan fy mod wedi cael y cwrs rheoli hwn o dan fy ngwregys. Penderfynais gymryd naid i'r byd hunangyflogedig a sefydlu cwmni glanhau. O fewn wyth wythnos roeddwn wedi cyflogi tri aelod o staff - na fyddwn erioed wedi bod â'r hyder i wneud hynny heb y cwrs gan fy mod yn meddwl nad oeddwn byth yn ddigon da ac na fyddai pobl yn gwrando arnaf pe bawn yn dirprwyo gwaith allan.

“Felly, fy mhwynt yw, os ydych chi'n meddwl nad ydych chi'n ddigon da, cymerwch naid ffydd ynoch chi'ch hun a'i wneud a chofiwch ein bod ni'n fenywod annibynnol cryf!

Charlie Beynon
Perchennog, Charlie’s Cleaning Angels Cyf sydd wedi’i leoli yn Abertawe

Rydym yn hynod falch o Charlie a'r cyflawniadau a wnaed gan yr holl ferched sydd wedi cymryd rhan yn ein rhaglen dros y blynyddoedd. Trwy ei gwblhau maent yn magu hyder, cymhelliant a ILM Lefel 2 gwerthfawr mewn cymhwyster Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm.

“Mae ein cyrsiau ar gyfer rhan gyntaf 2022 yn llenwi'n gyflym felly hoffwn annog menywod sy'n awyddus i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd i gysylltu â ni erbyn canol mis Rhagfyr gan y bydd ceisiadau'n cau bryd hynny.

Cheryl Royall
Partner Datblygu Gyrfa, Chwarae Teg

Am fanylion pellach, gwybodaeth cymhwysedd ac i wneud cais dylai menywod fynd i: https://chwaraeteg.com/prosiectau/cenedl-hyblyg2-rhaglen-menywod neu ebostio engagement@chwaraeteg.com