Lansio Digwyddiad Rhwydwaith Cyflogwr Chwarae Teg

29th November 2018

Daeth Chwarae Teg â’r gymuned fusnes leol at ei gilydd ar gyfer ei digwyddiad Rhwydwaith Busnes Chwarae Teg agoriadol yn Lolfa Virgin Money, Caerdydd, yn ystod y mis. Nod y rhwydwaith newydd yw cefnogi busnesau Cymru gyda materion cydraddoldeb rhywiol.

Dengys y ffigurau diweddaraf bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru yn 2018 yn 13.5%, sy’n fwlch llai na chyfartaledd y DU o 18%. Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru wedi gostwng yn gyflymach na gweddill y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Chwarae Teg yn gweithio gyda busnesau Cymru i ddangos arweiniad ar gydraddoldeb rhywiol drwy ein Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2, a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Rhoddodd y digwyddiad flas i’r westeion ar y cyngor a’r cymorth arbenigol sydd yn cael ei gynnig gan y rhaglen.

Rhannodd y siaradwr gwadd Ryan Cullen, Arweinydd Llwyddiant Pobl DevOpsGroup, ei farn ar sut roedd y busnes TG llwyddiannus iawn o Gaerdydd yn nodi a mynd i’r afael â rhagfarn anwybodol yn eu harferion recriwtio – gydag effeithiau dramatig ar nifer y menywod sy’n gwneud cais a gweithio yn y cwmni yn sgil hynny.

Cafodd sawl busnes sydd wedi cwblhau’r rhaglen Cenedl Hyblyg 2 yn ddiweddar eu cydnabod yn y digwyddiad hefyd. Roedd y rhain yn cynnwys Control 2K Training, Pen-y-bont ar Ogwr, a Blue Water Recruitment, Nantgarw. Enillodd y ddau sefydliad y wobr Cyflogwr Chwarae Teg Cenedl Hyblyg 2 ‘Blaenllaw’.

Bydd Rhwydwaith Busnes Chwarae Teg yn cynnal digwyddiadau pellach ar hyd a lled Cymru yn 2019.