Llwyddiant LeadHerShip, Rowena, yn treulio diwrnod gydag arweinydd lleol

17th December 2019

Mae menyw ifanc o Gastell-nedd wedi treulio’r diwrnod gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot, wedi iddi gael y cyfle i gysgodi’r Arweinydd, Rob Jones, ac i edrych ar waith mewnol bywyd gwleidyddol lleol.

Bu’r fyfyrwraig Rowena Griffiths, 18, yn llwyddiannus wrth wneud cais i gymryd rhan ym mhrosiect #LeadHerShip Chwarae Teg sy’n annog menywod ifanc i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth a sylweddoli bod ganddynt y potensial i wneud newidiadau. Gan ddisgrifio ei hun fel ‘ymgyrchydd cymunedol’, mae Rowena yn angerddol dros helpu eraill ac mae ganddi ysbryd cymunedol cryf. Yn ddiweddar, creodd ei menter gymdeithasol ei hun lle’r oedd yn uwchgylchu pianos a’u hailddosbarthu yn ôl i’r gymuned er mwyn i bawb gael eu mwynhau.

Yn ystod y dydd, cysgododd Rowena yr Arweinydd mewn cyfarfodydd, trafododd ei rôl mewn sgwrs un-i-un ac aeth ar daith o amgylch Y Ceiau a chwrdd â’r staff. Y nod oedd darparu profiad uniongyrchol a chyfle i ddysgu am sut y mae llywodraeth leol yn gwneud penderfyniadau ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru ac i drafod gwahanol rolau o fewn yr awdurdod.

Mae menywod yn dal i fod yn amlwg absennol o lawer o rolau sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru, gan gynrychioli dim ond 28% o Aelodau Seneddol a chynghorwyr. Mae Chwarae Teg yn gweithio i sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well mewn rolau penderfynu o’r fath. Drwy brosiectau fel #LeadHerShip mae’r elusen yn gobeithio rhoi llwyfan i fenywod ifanc fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefelau uchaf gwleidyddiaeth Cymru.

Rydym am roi cipolwg go iawn i fenywod ifanc ar y cyfleoedd gwleidyddol sydd ar gael iddynt ac i ysbrydoli cenhedlaeth o fenywod i fod yn arweinwyr yn y dyfodol. Dim ond pan fydd gennym gynrychiolwyr amrywiol sy'n adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn byw ynddynt y byddwn yn gallu mynd i'r afael â'r holl faterion sy'n ein hwynebu fel cymdeithas.

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu, Chwarae Teg

Mae fy ngwaith gwirfoddoli wedi gwneud i mi sylweddoli beth yw pwysigrwydd cymunedau, a sut y gall un person wneud gwahaniaeth i ofod neu grŵp o bobl. Mae diwrnod cysgodi fel hyn wedi fy ngalluogi i gael cipolwg gwerthfawr ar sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yn ddyddiol a pha fathau o broblemau y mae fy nghymuned leol yn eu hwynebu, gan ganiatáu i mi ganolbwyntio fy ymdrechion personol ar adfer a helpu'r achosion yma."

"Mae'r cyfle yma i gysgodi Mr Jones wedi ehangu fy ngwybodaeth ynglŷn â sut mae arweinydd yn arwain eu tîm yn effeithiol. Rwy'n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn ac yn annog llawer o fenywod ifanc eraill i gymryd cyfleoedd fel hyn a fydd yn ehangu eu gorwelion a'u gwybodaeth am y posibiliadau diddiwedd y gallwn ni eu cyflawni yn y dyfodol.

Rowena Griffiths
Cyfranogwr LeadHerShip

Yn gynharach eleni yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, gwnaethom ddangos ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol drwy fod yr awdurdod lleol cyntaf Cymru i gofrestru ar gyfer cynllun ‘Cyflogwr Chwarae Teg’ sy’n cael ei redeg gan Chwarae Teg er mwyn helpu i fynd i'r afael â'n bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

"Felly, roeddwn i’n falch o gael y cyfle i groesawu Rowena fel cyfranogwr #LeadHerShip llwyddiannus. Mae ysbryd cymunedol go iawn yn perthyn iddi ac rwy'n siŵr bod ganddi ddyfodol disglair o'i blaen, ym myd gwleidyddiaeth gobeithio! Rwy’n sicr y bydd yn ysbrydoli menywod ifanc eraill i sylweddoli bod ganddynt hwythau hefyd y potensial i fod yn arweinwyr a gwneud gwahaniaeth.

Cllr Rob Jones
Arweinydd, Cyngor Neath Port Talbot
15th May 2019
LeadHerShip
Project