Menywod i golli mwy ac ennill ychydig iawn yn sgil newidiadau i’r byd gwaith

4th July 2022
Mae ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (04/07/2022) gan elusen cydraddoldeb rhywedd flaenllaw yng Nghymru, Chwarae Teg, yn datgelu bod gan ddigidoleiddio a’r pontio i economi gwyrdd y potensial i wreiddio safle economaidd anghyfartal menywod yn ddyfnach.

Mae “Tuag at Gydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru: Ymateb i Economi sy’n Trawsnewid” yn gosod allan sut mae ein byd economaidd yn trawsnewid ar gyfradd nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen trwy’r tueddiadau i ddigidoleiddio a’r angen i bontio i economi gwyrdd. Mae’r trawsnewid hwn, fodd bynnag, yn effeithio ar fenywod a grwpiau ymylol eraill yn wahanol.

Wrth i’n heconomi a’n bywydau ddod yn fwyfwy dibynnol ar dechnoleg, mae menywod yn wynebu mwy o berygl o golli eu swyddi. O’r holl rolau gaiff eu gweld yn wynebu’r perygl mwyaf o awtomeiddio, mae 64% o weithwyr yn y rolau hynny’n fenywod o gymharu â 36% o ddynion. Yn ogystal â hyn, mae menywod o leiafrifoedd ethnig yn wynebu hyd yn oed mwy o berygl o golli eu swyddi yn sgil awtomeiddio. I gymhlethu’r mater, mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli yn y sectorau sy’n debygol o weld twf mewn rolau sy’n gofyn am sgiliau ac sy’n talu’n dda o ganlyniad i ddigidoleiddio ac awtomeiddio. 23% o fenywod sy’n weithwyr proffesiynol a gweithwyr proffesiynol cysylltiol ym maes gwyddoniaeth, ymchwil a thechnoleg yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffordd mae menywod yn cael eu heffeithio lawer yn fwy gan yr argyfwng hinsawdd a’r gweithredu i leihau allyriadau. Mae gofalu am yr amgylchedd wedi golygu bod stereoteipio rhywedd yn dod yn fwyfwy amlwg o ran pwy sy’n cymryd cyfrifoldeb am newidiadau yn y cartref.

Mae menywod yn parhau i fod yn llai tebygol o elwa o fuddsoddiad gan y llywodraeth a swyddi a hyfforddiant newydd a grëir o ganlyniad i weithredu sero net. Mae ffocws y llywodraeth ar ddigarboneiddio diwydiannau fel adeiladu ac ynni, lle mae gwahanu o ran rhywedd yn gyffredin, yn golygu bod menywod yn colli cyfleoedd i ddatblygu yn eu gyrfaoedd a mynd i’r afael â chyfleoedd newydd. Yn wyneb y tueddiadau trawsnewidiol yn sgil hyn, rhaid i ni ofyn i ni’n hunain pa fath o economi yr ydym eisiau yn y dyfodol. Dyna pam, yn eu hadroddiad “Tuag at Gydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru: Ymateb i Economi sy’n Trawsnewid”, mae Chwarae Teg yn galw am weithredu gan y llywodraeth a busnesau er mwyn paratoi ar gyfer y tueddiadau hyn a sicrhau nad ydyn nhw’n effeithio’n ddrwg ar fenywod a grwpiau ymylol eraill.

Mae argymhellion Chwarae Teg yn cynnwys galwad i Lywodraeth Cymru ddatblygu llwybr prentisiaeth glir i gymwysterau lefel gradd ddigidol, mabwysiadau diffiniad eangach o “economi gwyrdd” sy’n symud tu hwnt i ddigarboneiddio diwydiant, a sicrhau bod rhaglenni i ôl-osod cartrefi’n cael eu defnyddio er mwyn cyflawni nodau cyfiawnder cymdeithasol.

Dim ond trwy fynd i’r afael â mesurau rhagweithiol nawr y gallwn ni sicrhau bod trawsnewid ein heconomi’n declyn i daclo anghydraddoldeb yn hytrach na’i wreiddio ymhellach.

Mae’r ymchwil hwn yn dangos yn glir sut y bydd trawsnewid ein heconomi yn effeithio ar fenywod ledled Cymru yn wahanol ac o bosibl, yn annheg.

“Mae menywod mewn perygl o gael eu cosbi ddwywaith, gan ysgwyddo baich yr effeithiau mwyaf negyddol awtomeiddio a’r argyfwng hinsawdd a methu â manteisio ar y buddsoddiad mewn swyddi a diwydiannau newydd wrth i ni gofleidio digidoleiddio a’r pontio i economi gwyrdd.

“Er gwaetha’r risgiau amlwg hyn, fel mae’r adroddiad yn ei ddangos, does dim digon o sylw’n cael ei roi i sut mae mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn gysylltiedig â thrawsnewid ein heconomi. Os na wnawn ni weithredu nawr, rydyn ni mewn perygl o weld anghydraddoldeb yn ein cymdeithas yn parhau wrth i’n byd economaidd newid yn eithafol.

“Nid yw’r tueddiadau hyn yn ein heconomi’n anochel ac mae modd eu rheoli. Ni ddylai menywod, ac yn enwedig menywod o leiafrifoedd ethnig, gario baich y newidiadau i’n byd economaidd.

“Ni all yr un unigolyn sicrhau ein bod yn hollol barod ar gyfer trawsnewid ein heconomi a dyna pam ei bod yn hanfodol bod y llywodraeth a busnesau yn gweithio gyda’i gilydd nawr i sicrhau ein bod yn defnyddio trawsnewidiad ein heconomi fel ffordd o fynd i’r afael ag anghydraddoldeb sy’n bod ers tro fel nad yw’n cael ei wreiddio’n ddyfnach.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg
4th Jul 2022
Towards a Gender Equal Wales: Responding to a Transforming Economy
Research