Mewnolwg ffantastig i 'Sut i fod yn arweinydd gwych'

19th December 2019

Fy enw i yw Rowena Griffiths, rwy’n 18 mlwydd oed ac yn dechrau ar fy ngyrfa mewn busnes. Rwy’n gobeithio y gallaf symud ymlaen i rolau arwain a rheoli lle gallaf wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl. Ar ddydd Mercher 27 Tachwedd, cefais y cyfle i gysgodi arweinydd lleol, y Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, yn ei weithle.

Mae’r cyfle i gysgodi unigolyn mewn rôl arwain bwysig yn brofiad ffantastig i unrhyw un fel finnau sy’n gobeithio bod yn arweinydd. Mae’n eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon sut mae arweinydd yn gweithio yn ei faes, gan addysgu’r nodweddion y gall rywun ifanc anelu at eu datblygu a’u cyflawni ei hun. Cefais y cyfle gwych hwn ar ôl cyflwyno cais i gysgodi Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Mr Rob Jones. Daeth y cyfle hwn yn sgil rhaglen ‘LeadHerShip’ Chwarae Teg, sy’n rhoi’r cyfle i ferched ifanc rhwng 16-25 oed gysgodi uwch-arweinwyr yng Nghymru, gan eu dilyn drwy ddiwrnod yn eu bywydau.

Yn ystod fy niwrnod gyda’r Arweinydd, treuliais ran gyntaf y dydd yn ei swyddfa yn cael mewnolwg, wrth arsylwi ar gyfweliadau amrywiol rhwng yr Arweinydd a’i gydweithwyr, gan gynnwys y pennaeth adnoddau dynol. Yn bersonol, roedd hyn yn ddiddorol iawn i mi, oherwydd mae gyrfa ym maes adnoddau dynol yn rhywbeth yr wyf â diddordeb mawr ynddi. Yn ogystal, mae’r cyfle hwn nid yn unig wedi rhoi mewnolwg i mi i rôl arweinydd, ond hefyd i sector busnes y mae gennyf ddiddordeb ynddo hefyd. Yn rhyfeddol, mae’r cyfarfod byr hwn wedi arwain at gyfle pellach. Cefais gyfle i rwydweithio a chyfleu fy uchelgais i gael profiad pellach yn ystod y dydd. Mae hyn wedi arwain at ail gyfle cysgodi ar ddechrau’r flwyddyn newydd yn adran adnoddau dynol y cyngor lleol, ac rwy’n gyffrous iawn ynghylch y peth!

Roedd y diwrnod yn llawn profiadau diddorol a wnaeth gadarnhau fy mrwdfrydedd dros arweinyddiaeth yn bendant, ac rwy’n gwybod yn bendant nawr fy mod eisiau ymgymryd â rôl arwain yn fy ngyrfa. Yn sicr, gwnaeth y cyfle a gyflwynwyd gan Chwarae Teg gyflawni ei nod o gyflwyno merched ifanc i rolau arwain drwy roi mewnolwg iddynt i fywyd arweinydd.

Roedd fy niwrnod yn cysgodi’r arweinydd yn ddi-stop, ond mewn ffordd dda, wrth gwrs! Dechreuodd gyda chyfarfod â’r pennaeth adnoddau dynol fel y soniais ynghynt, ac yna taith o amgylch holl swyddfeydd Cyngor Port Talbot. Roedd hyn yn ddiddorol tu hwnt i’w weld, oherwydd cefais daith o amgylch pob adran a chefais gyfle i weld o lygad y ffynnon beth yn union mae’r Arweinydd yn ei arwain. Agorwyd fy llygaid i’r nifer aruthrol o bobl sy’n rhan o drefniadaeth y Cyngor. Tuag at ddiwedd y prynhawn, cawsom gyfarfod arall gyda Phennaeth Cyngor Castell-nedd Port Talbot, a gwelais yma sut mae dau arweinydd yn rhyngweithio ac yn gweithio er budd y bobl leol. Yn olaf, aethom ar daith o amgylch un o safleoedd eraill Swyddfa’r Cyngor, y Ceiau yn Llansawel, ac eto, cefais gyfle i weld yr holl adrannau a chwrdd â llawer o’r staff.

Roedd cwrdd â Rob Jones yn ffantastig, fe ddysgodd gymaint i mi ynghylch bod yn arweinydd da! Un peth yr oeddwn i’n ei edmygu amdano oedd ei fod yn gwybod enw pob un o’r cyflogeion pan wnaeth fy nghyflwyno iddynt yn ystod y daith! Roeddwn i’n credu ei fod yn wych ei fod yn gallu siarad â nhw’n bersonol, oherwydd nid yn unig yr oedd yn gwybod eu henwau, ond roedd yn gwybod ychydig amdanynt hefyd, fel eu plant ac a oeddent wedi bod yn sâl neu i ffwrdd o’r gwaith yn ddiweddar. Fe ddysgodd Rob Jones i mi pa mor bwysig oedd hi i fod yn gyfeillgar i bawb; mae hyn yn gwella eu hagwedd at waith a’u cymhelliant cyffredinol i weithio, ac fel cyflogeion, maen nhw’n teimlo eu bod yn cael eu parchu gan yr Arweinydd ei hun.
Ar y cyfan, rhoddodd y profiad hwn fewnolwg gwych i mi i fywyd arweinydd ac mae’n bendant wedi cadarnhau fy mrwdfrydedd dros arwain pobl a bod mewn safle awdurdodol gyda’r gallu i wneud newidiadau gwirioneddol ar gyfer pobl.

Dysgodd y profiad cysgodi hwn i mi ei fod yn cymryd unigolyn cryf a chytbwys i fod yn arweinydd, a rhaid bod yn unigolyn sy’n dod ymlaen yn ardderchog â phobl! Os oes pobl eraill sy’n ystyried ymgymryd â rolau arwain, byddwn yn eu hargymell yn gryf i dreulio diwrnod fel y gwnes i, yn dilyn arweinydd! Mae’n rhoi cyfle gwych i chi weld sut beth yw bywyd bob dydd a sut mae arweinydd effeithiol yn arwain ei staff. Yn bennaf oll, yr hyn rwyf wedi’i gael o’r profiad hwn yw uchelgais cryfach i weithio tuag at rôl arwain yn fy ngyrfa, ac mae hefyd wedi agor fy llygaid i bwysigrwydd cydberthnasau rhyngbersonol rhwng cyflogeion ac arweinydd. Mae’r cyfathrebu personol hwn yn cryfhau gweithle’n fwy nag y gall unrhyw fonws ei wneud yn fy marn i, ac mae’n bendant yn rhywbeth y byddaf i’n ei wneud yn fy rôl fy hun pan fyddaf yn llwyddo i fod yr arweinydd yr wyf yn ymdrechu i fod.