Natwest Cymru - Noddwr Womenspire

10th March 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Helpu cwsmeriaid gyda’u hanghenion bancio personol a busnes; trwy apiau ar ddyfeisiau symudol neu ganghennau symudol, ein nod yw galluogi ein cwsmeriaid ac mae mentrau fel ymgyrch Ffrindiau yn erbyn Sgamiau, yn sicrhau ein bod yn eu gwarchod nhw hefyd. Rydym ni’n cefnogi busnesau Cymru i’r carn, felly rydym eisoes yn cefnogi 20,000 ohonyn nhw gyda chefnogaeth arbenigol y sector a thros £1.5 biliwn o arian.

Rydym ni’n awyddus i weld rhagor o entrepreneuriaid benywaidd o Gymru yn llwyddo ac mae’n destun balchder i ni mai menywod sy’n arwain 48% o’r busnesau yn ein Sbardunwr Entrepreneuriaid yng Nghaerdydd.

Ers dechrau’r cyfleuster hwn yn 2015, mae wedi cefnogi dros 500 o fusnesau Cymreig i gychwyn neu i dyfu, tra bod ein tîm o Alluogwyr Tyfu Busnesau a Rheolwyr Cysylltiadau yn cysylltu BBaCh a brandiau mawr Cymreig ag ecosystem fyd-eang o fusnesau. Rydym ni’n credu mewn adeiladu cymunedau gwell, felly dros y pedair blynedd diwethaf rydym ni wedi darparu dros £7 miliwn o gyllid ar draws Cymru a Lloegr trwy’r gronfa Sgiliau a Chyfleoedd, gan helpu 300 a mwy o sefydliadau.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydym ni [NatWest Cymru] yn awyddus i gydnabod a dathlu modelau rôl ysbrydoledig. Un o’r themâu cyffredin sy’n codi dro ar ôl tro yn ein hymchwil yw’r prinder modelau rôl y gall pobl uniaethu â nhw ac sy’n berthnasol iddynt. Mae’r gwobrau yn llwyfan gwych i arddangos menywod ysbrydoledig ac i gydnabod y sgiliau, y wybodaeth a’r uchelgais y byddan nhw’n eu hychwanegu nid yn unig i’w cymuned leol ond hefyd i economi Cymru.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae cydraddoldeb rhywiol yn llesol i bawb ac mae ymdrechu i sicrhau gwell cydraddoldeb rhywiol trwy helpu menywod i ddod yn eu blaenau yn ffocws enfawr nid yn unig i mi ond hefyd i’r banciau gan sicrhau ein bod yn creu gweithlu mwy amrywiol i’r staff. Hefyd rydym yn cefnogi ac yn annog rhagor o fenywod i archwilio’r posibilrwydd o sefydlu eu busnesau eu hunain.

Mae entrepreneuriaid benywaidd a busnesau sy’n cael eu harwain gan fenywod yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi genedlaethol ond mae llawer o botensial yn parhau heb ei wireddu. Mae ein hymrwymiad i gefnogi rhagor o fenywod i lwyddo mewn busnes yn mynd y tu hwnt i wasanaethau ariannol.

Trwy ein Rhaglen Menywod mewn Busnes rydym yn darparu cymorth wedi’i deilwra i entrepreneuriaid benywaidd – o’u cyflwyno i sefydliadau perthnasol i roi cefnogaeth go iawn bob dydd.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydym ni [NatWest Cymru] yn credu’n gryf mewn helpu rhagor o fenywod i wireddu eu huchelgais. Mae’r gwaith mae Chwarae Teg yn ei wneud yn ategu hyn, gan fod cynifer o gyfleoedd a chydgysylltiadau i gefnogi a thynnu sylw at y gwaith a wneir gan Chwarae Teg.