Nenfwd Gwydr Triphlyg

22nd August 2019

“Mae angen i’r rheiny sydd mewn swyddi dylanwadol wneud mwy i chwalu rhwystrau i Fenywod BAME” meddai Chwarae Teg

Maen nhw’n siarad am nenfwd gwydr [i fenywod]. Rwy’n siarad am [i ferched BAME] nenfwd gwydr dwbl, gwydr triphlyg a gwydr du sydd hyd yn oed yn anoddach torri trwyddo.

Cyfranogwr ymchwil

Mae adroddiad newydd gan Chwarae Teg wedi canfod fod menywod BAME yng Nghymru yn wynebu rhwystrau pwysig rhag cyflawni eu potensial yn yr economi. Maent yn cael eu hymyleiddio fwyfwy ymhellach o’r farchnad lafur, heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swyddi dylanwadol ac yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi.

Canfu ymchwil a wnaed gan yr elusen fod profiadau o ragfarn, gwahaniaethu a hiliaeth, cyfleoedd gwael ar gyfer hyfforddiant a chefnogaeth, a diffyg modelau rôl BAME gweladwy yn creu rhwystrau sy’n anodd torri trwyddynt.

Mae menywod BAME yn profi llawer o’r anghydraddoldebau y mae menywod yn gyffredinol yn eu profi – fel gofal plant a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau – ochr yn ochr ag anghydraddoldebau hiliol a gwahaniaethu. Mae’r anghydraddoldebau hyn yn croestorri ac yn cymhlethu’r sefyllfa gan greu rhwystrau mwy dyrys y mae angen gweithredu ac atebion wedi’u targedu i’w datrys.

Yr ymchwil hwn yw’r cyntaf i archwilio profiadau menywod BAME – gan ystyried rhwystrau rhyw a hiliol – mewn cyd-destun penodol i Gymru, ac amlygu problemau sy’n benodol i Gymru. Mae’r rhain yn cynnwys natur anghyson ac amrywiol gwasanaethau a chefnogaeth i fenywod BAME ledled Cymru, anhawster dod o hyd i swyddi addas a draen sgiliau sy’n tynnu pobl ifanc BAME i ffwrdd o Gymru.

Ceir Galwadau i Weithredu gan sefydliadau sy’n cefnogi menywod BAME yng Nghymru trwy gydol yr adroddiad, wrth iddynt erfyn ar y rhai sydd mewn swyddi dylanwadol i chwalu’r rhwystrau i fenywod BAME. Mae’r Galwadau i Weithredu hyn yn gosod cyfrifoldeb ar Lywodraeth, Busnes a chymdeithas sifil i estyn allan at fenywod a chymunedau BAME, i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed wrth wneud penderfyniadau a pheidio disgwyl i fenywod a sefydliadau unigol wneud cynnydd ar eu pennau eu hunain.

“Rwy’n credu ei fod yn esgus gwael i ddweud nad ydym yn gwybod sut i ymgysylltu â chymunedau BAME … Mae cymaint o ymarferwyr cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd eisiau ymgysylltu â chyflogwyr i wneud pethau’n well.”

Cyfranogwr ymchwil;

Gan fod cynrychiolaeth menywod BAME ar frig Busnes a Llywodraeth yng Nghymru yn brin, mae eu lleisiau yn aml yn cael eu hanghofio wrth wneud penderfyniadau, gan eu rhoi mewn sefyllfa o wahaniaethu ac anfantais bellach yn economi Cymru. Ein nod gyda'r ymchwil hwn yw cynyddu lleisiau menywod BAME yng Nghymru a'r sefydliadau sy'n eu cefnogi; nhw yw'r arbenigwyr yn eu profiadau eu hunain, ac os ydym am wneud Cymru yn lle gwirioneddol gyfartal, mae angen i ni wrando'n ofalus a gweithredu.

"Yr hyn a glywais yn uchel ac yn glir trwy gydol yr ymchwil oedd nad oedd dull un-maint-i-bawb o sicrhau cydraddoldeb rhwng yn y rhywiau yn gweithio; mae profiadau menywod yn cael eu ffurfio gan ethnigrwydd, ffydd, oedran, cenedligrwydd, statws ymfudo a chymaint o ffactorau eraill. Mae angen i ni barhau i addysgu ein hunain am brofiadau menywod BAME, a sicrhau bod holl fenywod yn deall sut y gallwn chwalu'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial. Gobeithiwn y gall yr ymchwil hwn ysgogi sgwrs ehangach am sefyllfa menywod BAME yng Nghymru, a’r rôl y gall y rheini mewn swyddi dylanwadol a breintiedig ei chwarae wrth greu cydraddoldeb.

Dr Hade Turkmen
Partner Ymchwil gyda Chwarae Teg ac awdur yr adroddiad
22nd Aug 2019
Behind the Research: What we’ve learned
Post

Gallwch ddarllen yr adroddiad Nenfwd Gwydr Triphlyg: Rhwystrau i Fenywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) rhag cymryd rhan yn yr economi fan hyn.

22nd Aug 2019
Triple Glazed Ceiling: Barriers to Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) Women participating in the economy
Research