Nid dim ond ar gyfer bechgyn mae hedfan yn uchel – digwyddiad ar gyfer ysgolion

29th August 2019

Mae ysgolion uwchradd ym Mro Morgannwg yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer y digwyddiad Nid dim ond ar gyfer bechgyn diweddaraf, sy’n bwriadu helpu merched i gael gwybod mwy am wahanol yrfaoedd mewn amryw ddiwydiannau cyn iddynt ddewis eu hopsiynau ar gyfer TGAU.

Bydd y digwyddiad nesaf ar 18 Medi, a gynhelir gan Chwarae Teg, yn canolbwyntio ar y diwydiant awyrennau, wrth i’r elusen cydraddoldeb rhywiol ymuno â Chanolfan Gynnal a Chadw British Airways a Gyrfa Cymru. Gyda’i gilydd, byddant yn dangos nad dim ond ar gyfer bechgyn mae gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Bydd Ysgol Uwchradd Pencoedtre ac Ysgol Llanilltud Fawr yn mynychu a’r gobaith yw y bydd mwy yn dilyn eu hesiampl a chofrestru i fynychu’r sesiynau a fydd yn digwydd yn y Ganolfan Cynnal a Chadw British Airways ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Bydd y merched sy’n mynychu, o flwyddyn 8 a 9, yn cael cyfle i gael taith o amgylch yr awyrendy yn y Ganolfan ac i ddarganfod gyrfaoedd cyffrous amrywiol ym mhynciau STEM sydd ar gael. Byddant yn cwrdd â menywod eraill o amryw ddiwydiannau STEM ac yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau blas ar beirianneg, sgiliau digidol a sgiliau eraill na fyddant o bosib wedi’u hystyried o’r blaen.

Rydyn ni yn Chwarae Teg am ddangos i ferched na ddylai eu rhywedd gyfyngu ar eu dyheadau gyrfa, felly mae'n braf gennym ni weithio gyda chwmni byd-eang, uchel ei broffil fel Canolfan Cynnal a Chadw British Airways a Gyrfa Cymru i ledaenu'r neges hon.

“Mae ein digwyddiadau Nid dim ond ar gyfer bechgyn yn bwysig am sawl rheswm. Er enghraifft, o blith yr ysgolion yng Nghymru sy'n cynnig ffiseg ar gyfer Lefel A, nid oes gan 40% unrhyw ferched ar y cwrs ac mae'r ffigurau ar gyfer merched yn cymryd cyfrifiadureg yn hynod isel hefyd.

“Mae ein hymchwil ein hunain wedi dangos bod 87% o ferched yn teimlo eu bod yn cael eu llywio at opsiynau gyrfa sy'n cyd-fynd â stereoteipiau eu rhywedd. Hefyd, mae arolygon yn dangos mai dim ond 11% o weithlu peirianneg y DU yn fenywod, sef y ganran isaf yn Ewrop.

“Mae'n hollbwysig mynd i'r afael â'r problemau hyn, yn enwedig gan fod diwydiannau STEM yn sector uchel eu twf, gyda gwell cyflog a gwell cyfleoedd i ddatblygu, felly mae angen i ferched wybod nad dim ond ar gyfer bechgyn y mae’r rhain!

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gynnal Nid dim ond ar gyfer bechgyn mewn partneriaeth â Chwarae Teg a Gyrfa Cymru. Yn y Ganolfan, rydyn ni'n cynnal a chadw llynges teithiau hir British Airways, sy'n cynnwys y 747, y 777 a thechnoleg y 787 Dreamliner sy'n arwain y diwydiant.

“Mae disgwyl iddo fod yn ddigwyddiad gwych gyda phobl ac arddangoswyr anhygoel yn cymryd rhan ar y diwrnod. Mewn diwydiant fel ein diwydiant ni, mae angen denu gweithlu medrus ac mae annog merched i hyfforddi a chymhwyso mewn pynciau perthnasol yn rhan allweddol o hynny. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at chwarae ein rhan yn ysbrydoli merched ifanc o'r ardal leol i ddod yn beirianwyr y dyfodol.”

“Rydyn ni'n gobeithio y bydd yn trechu mythau bod gyrfaoedd o'r fath ar gyfer bechgyn yn unig ac yn annog merched i edrych ar y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael.

Sarah Radcliffe
Rheolwr Adnoddau Dynol, Canolfan Cynnal a Chadw British Airways