Nid Jyst I Fechgyn mae hedfan yn uchel – y digwyddiad awyrennu arbennig i ferched!

19th September 2019
Cafodd disgyblion benywaidd ym mlynyddoedd 8 a 9, o ysgolion uwchradd ledled De Cymru, y cyfle i ddarganfod yr y gyrfaoedd eang sydd ar gael yn y diwydiant awyrennau mewn digwyddiad Nid Jyst I Fechgyn.

Wedi’I rhedeg gan Chwarae Teg, mae Nid Jyst i Fechgyn wedi ‘ i gynllunio i helpu merched i ddod i wybod mwy am wahanol yrfaoedd na fyddent yn cael eu hystyried yn draddodiadol fel opsiynau ar gyfer menywod, cyn iddynt ddewis eu pynciau TGAU.

Yn y digwyddiad diweddaraf hwn, a agorwyd gan Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r prif chwip, gwelwyd Chwarae Teg yn partneru gyda British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) a Gyrfa Cymru ar gyfer diwrnod llawn gweithgareddau. Gyda’i gilydd, roeddent yn dangos Nid Jyst I Fechgyn y mae gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Aeth y disgyblion ar daith o amgylch yr awyrendy yn BAMC, a oedd yn arddangos yr amrywiaeth o rolau sydd ar gael, ac roedd cyfle iddynt roi cynnig ar weithgareddau ar draws sectorau gan gynnwys peirianneg a digidol.

Roedd amrywiaeth o ddiwydiannau STEM a chyflogwyr yn arddangos yn y digwyddiad, gan alluogi’r disgyblion i gwrdd â modelau rôl benywaidd a chael gwybod am swyddi gwag, prentisiaethau a llwybrau cymwysterau i’r gwahanol yrfaoedd.

Mynychodd disgyblion o’r ysgolion canlynnol – Tonyrefail Community School, Ysgol Bro Morgannwg, Cyfartha High School, Llantwit Major, Crickhowell High School and St Cyres School.

Dywedodd tad un disgybl o ysgol Crickhowell: “Mae’n bwysig i’r merched gysylltu’r hyn maen nhw’n ei ddysgu yn yr ysgol a gweld sut gallen nhw gymhwyso hyn i swyddi go iawn.”

Dywedodd y disgybl, Mia, o ysgol St Cyres: “Mae wedi bod yn wych i ddysgu am gyfleoedd gwahanol ac ymchwilio iddyn nhw, a teimlo bod gen i’r gallu i wneud gwahanol yrfaoedd.”

Yn Chwarae Teg, rydym am ddangos i ferched na ddylai eu dyheadau o ran gyrfa gael eu cyfyngu yn ôl rhyw, felly roeddem yn falch iawn o fod yn gweithio gyda chwmni byd-eang â phroffil uchel fel British Airways Maintenance Cardiff a Gyrfa Cymru i ledaenu'r neges hon.

"Mae ein digwyddiadau Nid Jyst i Fechgynyn yn bwysig am nifer o resymau. Er enghraifft, allan o ' r ysgolion yng Nghymru sy'n cynnig ffiseg safon uwch, nid oes gan 40% unrhyw ferched ar y cwrs ac mae'r ffigurau ar gyfer merched sy'n ymgymryd â gwyddoniaeth gyfrifiadurol hefyd yn isel iawn.

"Mae ein hymchwil ein hunain wedi dangos bod 87% o ferched yn teimlo eu bod yn cael eu hystyried I ddewisiadau gyrfa stereoteipiedig. Hefyd ceir arolygon sy'n dangos mai dim ond 11% o weithlu peirianneg y DU sy'n fenywod - y ganran isaf yn Ewrop.

"Mae'r materion hyn yn hanfodol i fynd i'r afael â hwy, yn enwedig gan fod diwydiannau STEM yn sectorau twf uchel, gyda chyflogau uwch a gwell cyfleoedd i gamu ymlaen, felly mae angen i ferched wybod Nid Jyst i Fechgyn y meant."

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu

Roedd yn galonogol gweld cymaint o ferched yn ymddiddori ac yn ymgysylltu â'r gweithgareddau. Mae digwyddiadau megis Nid Jyst i Fechgyn yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ehangu gorwelion y disgyblion benywaidd lleol hyn, gan roi gwybodaeth iddynt am ddewisiadau na fyddent efallai wedi eu hystyried o'r blaen ac agor eu llygaid i yrfaoedd boddhaus iawn.

"Mae hon yn enghraifft gadarnhaol, nid yn unig o ddiwydiant ffyniannus yng Nghymru, ond yn un sydd am ddenu talent leol a'i datblygu'n sylweddol."

Jane Hutt
Dirprwy Weinidog a'r prif chwip, sydd â chyfrifoldebau'n cynnwys cydraddoldeb

Dywedodd Sarah Radcliffe, Rheolwr Adnoddau Dynol, British Airways Maintenance Cardiff (BAMC): “Roeddem yn hynod gyffrous o fod yn cynnal Nid Jyst I Fechgyn mewn partneriaeth â Chwarae Teg a Gyrfa Cymru. Yn BAMC rydym yn cynnal fflyd teithiau hir British Airways sy’n cynnwys y 747, 777 a thechnoleg blaenllaw y 787 Dreamliner.

“Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda phobl ac arddangoswyr anhygoel yn cymryd rhan. Mewn diwydiant fel ein sefydliad ni, mae angen i ni ddenu gweithlu medrus ac mae annog merched i hyfforddi a bod yn gymwys mewn pynciau perthnasol yn rhan allweddol o hynny. Rydym am chwarae ein rhan yn ysbrydoli menywod ifanc o’r ardal leol i fod yn beirianwyr y dyfodol.

“Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn chwalu mythau bod gyrfaoedd o’r fath ar gyfer bechgyn yn unig, ac yn gwneud i ferched edrych ar y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael.”

5th Feb 2019
NotJustForBoys
Project