Plac Porffor wedi ei ddadorchuddio i anrhydeddu Ymgyrchydd Heddwch

6th March 2020

Mae Plac Porffor diweddaraf Cymru wedi cael ei ddadorchuddio fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Chwarae Teg i dalu teyrnged i fywyd a chenhadaeth un a fu’n ymgyrchydd heddwch am flynyddoedd maith.

Cafodd y Plac Porffor, er cof am Eunice Stallard, ei ddadorchuddio gan aelodau’r teulu yn Y Neuadd Les, Ystradgynlais, a dilynodd dathliad yn y neuadd.

Yn ffigwr hynod o wleidyddol ac angerddol yn y gymuned, roedd Eunice yn un o sylfaenwyr gwersyll heddwch menywod Greenham Common yn 1981, gan ymladd dros ddiarfogi arfau niwclear. Ynghŷd â grŵp o fenywod, gorymdeithiodd y 100 milltir o Gaerdydd i Newbury ac yna cadwyno’u hunain at ffensys RAF Greenham. Cafodd y menywod effaith fyd-eang a pharhaodd y gwersyll yn weithgar am 19 mlynedd.

Ysbrydolwyd llawer gan ran Eunice yn y grŵp Women for Life on Earth i gymryd rhan yn y frwydr yn erbyn bomio niwclear. Yn ddiweddarach yn ei bywyd bu hefyd yn rhan o’r grŵp ‘Grannies for Peace’, a ymgasglodd yn RAF Fairford yn 2003 i brotestio yn erbyn Rhyfel Irac. Credai’n gryf y byddai mwy o fenywod mewn gwleidyddiaeth yn arwain at fwy o heddwch, ac ar y pryd dywedodd: “Mae’r hyn maen nhw’n ei wneud yn torri fy nghalon. Yr hyn sydd ei angen arnon ni yw mwy o fenywod yn y llywodraeth, fyddai menywod ddim yn anfon eu plant i ryfel.”

Bu farw Eunice yn 2011 yn 93 mlwydd oed ar ôl byw yn ardal Ystradgynlais drwy gydol ei bywyd a bod yn berchen ar siop yn y gymuned. Roedd hefyd yn ymhél â nifer o weithgareddau’r blaid Lafur a gynhaliwyd yn Y Neuadd Les.

Rydym yn falch bod y Plac Porffor hwn wedi cael ei ddadorchuddio gan deulu Eunice. Mae'n addas y bydd yn digwydd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020 ac yn cadarnhau ei hetifeddiaeth yn hanes Cymru.

"Fel elusen cydraddoldeb rhywiol, mae Chwarae Teg yn gwybod fod menywod yn haeddu cael eu cydnabod ar yr un raddfa ag y mae dynion wedi’i cael drwy gydol hanes. Mae cymaint o straeon am lwyddiant menywod sy’n aros am gael eu rhoi dan y chwyddwydr ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol.

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu, Chwarae Teg

Pan glywais i fod Chwarae Teg yn chwilio am fenywod ysbrydoledig ar gyfer eu cynllun Plac Porffor, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi enwebu fy hen fam-gu. Roedd ganddi wytnwch a chryfder di-ben-draw ac rwy mor falch bod yr hyn a gyflawnodd hi fel ymgyrchydd heddwch yn cael ei gydnabod fel hyn. Roedd hi'n bwysig iddi hi i ddefnyddio’i hunaniaeth fel mam, mam-gu a hen fam-gu i brotestio yn erbyn arfau niwclear, er mwyn diogelu plant a'r dyfodol. Fel teulu, rydym yn falch iawn o bod yn rhan o’r dadorchuddio.

Megan Martin
Gorwyres Eunice Stallard

Mae’n anrhydedd gwirioneddol i ni gael arddangos y Plac Porffor ar du allan Y Neuadd Les. Treuliodd Eunice lawer o amser yma, yn mynychu cyfarfodydd CND, yn cefnogi gweithgareddau cymunedol ac annog menywod eraill i gymryd rhan yn y mudiad heddwch.

"Chwaraeodd ran allweddol yn Adran Menywod y Blaid Lafur ac yn ystod Streic y Glowyr 1984/1985, pan oedd y Neuadd yn ganolbwynt i’r codi arian a dosbarthu bwyd yng Nghwm Tawe Uchaf.

“Rhoddodd Eunice gymorth ac anogaeth i lawer o fenywod lleol. Roedd hi'n alluogwr go iawn, ac yn awyddus i annog eraill i gymryd rhan. Bydd y Plac yn fodd o atgoffa pobl o'i gwaith caled a'i hymroddiad i ymgyrchoedd dros heddwch a’i chyfranogiad cymunedol.

Wynne Roberts
Cyfarwyddwr Gweithredol, Y Neuadd Les, Ystradgynlais

Mae'n hanfodol ein bod yn cydnabod gwaith pwysig menywod o'n gorffennol ac yn tynnu sylw at eu cyflawniadau i genedlaethau'r dyfodol. Rwy'n falch iawn fel llywodraeth ein bod yn gallu darparu cyllid i'r ymgyrch Porffor Porffor i goffáu'r cyfraniadau diwyro y mae menywod wedi'u gwneud i'n cenedl a'n pobl. Mae Eunice Stallard yn gweithredu fel model rôl i ni i gyd ac rwy’n falch iawn ei bod wedi cael ei hanrhydeddu â phlac - ffordd wych a ffit i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Jane Hutt
Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

Y syniad y tu ôl i'r ymgyrch Placiau Porffor, a ddechreuwyd gan grŵp trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad benywaidd yn 2017, yw gwneud cyflawniadau menywod yn fwy amlwg ledled Cymru. Mae Eunice Stallard yn ymgorffori hanfod yr ymgyrch Placiau Porffor - roedd hi'n fenyw ryfeddol, yn ymgyrchydd heddwch a safodd dros yr hyn a gredai ynddo, ac rwy'n falch o weld teyrnged deilwng iddi.

Julie Morgan
Aelod Cynulliad Gogledd Caerdydd