Prifysgol De Cymru - Noddwr Womenspire

22nd May 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae Prifysgol De Cymru yn un o brif sefydliadau addysg uwch y DU, gyda myfyrwyr o fwy na 120 o wledydd yn astudio’r ystod lawn o raddau sydd gan Brifysgol fodern fawr. O fewn y DU, mae Prifysgol De Cymru yn unigryw yn ehangder ei rôl, gan gwmpasu prifysgol fodern a dau is-gwmni sef Conservatoire Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r Coleg, Merthyr Tudful. Mae gwaith y Brifysgol wedi cael ei gydnabod gyda gwobrau ar gyfer y DU gyfan am ei chefnogaeth arloesol i fyfyrwyr ac am ehangu mynediad at addysg uwch.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydym yn falch iawn unwaith eto o gefnogi Gwobrau Womenspire, sy’n rhoi llwyfan i gymaint o fodelau rôl, llwyddiannau a straeon gwych. Mae’n ffordd wych o dynnu sylw at lwyddiannau proffesiynol a phersonol ac rydym yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r gwobrau. Rydym yn arbennig o falch mai ni yw’r Noddwr Cymunedol eleni ac am y cyfle i ddangos cefnogaeth y Brifysgol i’r gymuned leol.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae cydraddoldeb yn gyffredinol yn bwysig i ni ym Mhrifysgol De Cymru, fel bod pawb, yn staff a myfyrwyr, yn cael yr un cyfleoedd ac yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal. Rydym yn buddsoddi i ddatblygu menywod yn y Brifysgol, er enghraifft drwy ein Rhaglen Datblygu Menywod, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar bob lefel o’r byd academaidd a’u bod yn cael eu hannog i fod yn hyfforddwyr a mentoriaid er mwyn galluogi pawb i gyrraedd eu llawn botensial.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydym yn cefnogi ethos Chwarae Teg i greu Cymru lle mae menywod yn llwyddo ac yn ffynnu. Gall addysg uwch fod o gymorth i gyflawni hyn, gan helpu i ehangu mynediad yn ein cymunedau drwy ddarparu addysg uwch sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth i fyfyrwyr talentog a brwdfrydig o bob cefndir, yn ogystal ag amgylchedd cefnogol a chadarnhaol i’n staff.