Profiad unigryw i ysbrydoli menywod ifanc i mewn i wleidyddiaeth

20th January 2022
Fe wahoddir menywod ifanc o bob cwr o Gymru i wneud cais am y cyfle i ddarganfod sut beth yw bod wrth galon gwleidyddiaeth Cymru.

Mae cynllun LeadHerShip Senedd, sy’n cael ei redeg gan elusen cydraddoldeb rhywedd Chwarae Teg, bellach ar agor tan ddydd Gwener 11 Chwefror ar gyfer ceisiadau. Bydd yn cynnig cyfle i fenywod 16-22 oed gysgodi ASau, dysgu sut mae’r Senedd yn gweithio, mynychu Cwestiynau’r Prif Weinidog a chymryd rhan mewn ffug-ddadl.

Yn agored i fenywod ifanc o unrhyw gefndir neu gymuned ledled Cymru, does ar LeadHerShip ddim angen unrhyw brofiad nac ymgysylltiad gwleidyddol blaenorol – dim ond bod yr ymgeisydd yn rhydd i gymryd rhan ddydd Mawrth, 22 Mawrth yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Felly dylai menywod ifanc o leiafrif ethnig, sy’n ystyried eu hunain yn anabl, sy’n ystyried eu hunain yn LGBT+, neu’n sy’n perthyn i unrhyw grŵp sy’n cael eu tangynrychioli mewn bywyd cyhoeddus deimlo’u bod yn cael eu hannog i wneud cais.

Mae’r cais ei hun yn gofyn i fenywod ysgrifennu’n fyr am yr hyn y byddai’r cyfle’n ei olygu iddyn nhw a pham eu bod yn credu bod angen dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2022.

Mae Sarah Murphy AS, Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr wedi partneru â Chwarae Teg i noddi’r digwyddiad.

Dechreuon ni LeadHerShip bedair blynedd yn ôl, mae wedi bod yn hynod lwyddiannus ac wedi cael derbyniad da gan y menywod ifanc a'r ASau fel ei gilydd.

“Mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus. Er bod 43% o Aelodau'r Senedd yn fenywod, mae'r ffigur hwn yn amrywio ac yn anghyson ar draws y pleidiau gwleidyddol. Mae tangynrychiolaeth glir o fenywod o gefndiroedd amrywiol yn sefydliadau gwleidyddol Cymru hefyd.

"Mae'r penderfyniadau a wneir gan Aelodau'r Senedd yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau, ac mae'n hanfodol bod lleisiau menywod yn cael eu clywed yn y dadleuon hyn fel bod y penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb yn cael eu gwneud yn deg. Rydym am feithrin dealltwriaeth ac ymgysylltiad menywod ifanc a chynyddu eu hyder i godi llais a chael eu clywed.

Tomos Evans
Partner Polisi a Materion Cyhoeddus, Chwarae Teg

Rwy'n falch iawn o noddi LeadHerShip Senedd eleni gan ei bod mor bwysig ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol a grymuso menywod i chwilio am rolau arwain.

"Mae cael gwleidyddion o ystod o gefndiroedd amrywiol yn gwella'r broses o wneud penderfyniadau ac yn helpu i sicrhau bod ein sefydliadau'n gallu gwasanaethu pawb yng Nghymru yn y ffordd orau. Rwy'n gobeithio y bydd LeadHerShip Senedd yn annog y menywod ifanc hyn i ymgymryd â rolau gwleidyddol a gweld eu hunain fel gwneuthurwyr newid ac arweinwyr y dyfodol.

Sarah Murphy
Aelod o'r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am LeadHerShip Senedd ewch i https://chwaraeteg.com/prosiectau/leadhership/, neu e-bostiwch unrhyw gwestiynau i leadhership@chwaraeteg.com