Arolwg yn datgelu bod 95% o fenywod Cymru a holwyd yn profi Syndrom Twyllwr

21st September 2020

Arolwg yn datgelu bod 95% o fenywod Cymru a holwyd yn profi Syndrom Twyllwr

Mae tua 95% o fenywod Cymru a arolygwyd yn dioddef o Syndrom Twyllwr gyda gwaith yn cael ei nodi fel y cyfrannwr mwyaf, yn ôl arolwg gan Warrior Women Collective.

Mae’r canfyddiadau’n datgelu bod mwyafrif llethol o fenywod yn teimlo’n annigonol naill ai’n broffesiynol, yn bersonol, neu’n gymdeithasol ac yn annymunol o’u cyflawniadau, yn ôl menter rhwydweithio’r menywod.

Canfu’r arolwg fod 85% wedi bychanu eu llwyddiant, tra bod 88% yn ei chael hi’n anodd cymryd canmoliaeth.

Serch hynny, roedd 58% o ymatebwyr yn teimlo eu bod yn haeddu eu llwyddiant, a allai ddangos nad yw menywod eisiau ymddangos eu bod yn “ffrwgwd”, yn ôl Charlotte Morgan, cyd-sylfaenydd Warrior Women Collective.

Y prif ffactorau y nodwyd eu bod yn cyfrannu at deimladau o Syndrom Twyllwr, oedd cyfarfodydd gwaith, bod o amgylch gwragedd a mamau eraill, ar ôl cael eu hynysu am gyfnodau hirach, wrth siarad â ffrindiau, a’r cyfryngau cymdeithasol.

Cynhaliodd Warrior Women Collective, sy’n rhedeg digwyddiadau rhwydweithio ffocws benywaidd grymusol ac ysgogol, yr ymchwil cyn ei ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar Syndrom Twyllwr yr wythnos hon.

Archwiliodd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar-lein nos Iau, fater Syndrom Twyllwr ac roedd yn cynnwys llu o siaradwyr benywaidd llwyddiannus. Ymhlith y rhain oedd Hanna Andersen o ganolfan hyfforddi gyrfa ac arweinyddiaeth As We Are, Yvadney Davies o flog ffordd o fyw mamau Mums That Slay, a Sinead Kennedy Krebs o bodlediad ysgogol The Imposters Club.

Rhannodd y tair menyw eu straeon a’u profiadau eu hunain i dros 200 o fynychwyr ar Zoom, mewn ymgais i ysbrydoli, hyrwyddo, ac ymgysylltu â menywod o wahanol gefndiroedd.

Dywedodd Ms Morgan: “Roeddem yn credu ei bod yn bwysig iawn ymchwilio i fater Syndrom Twyllwr, gan ein bod yn gwybod bod llawer o fenywod yn teimlo fel hyn.

“Nid oedd y ffaith bod 95% o’r rhai a holwyd wedi profi hyn yn ein synnu, gan ein bod yn gwybod ei fod yn fater eang. Fodd bynnag, roeddem yn teimlo bod y canlyniadau’n datgelu golwg ddadlennol iawn i’r modd y mae menywod yn edrych ar eu llwyddiannau a’u dathlu yn y pen draw.

“Roeddem yn teimlo ei bod yn galonogol bod y rhai a arolygwyd yn teimlo eu bod yn haeddu eu llwyddiant, ond roeddent yn debygol o’i israddio mewn ymgais i osgoi ymddangos yn drahaus.”

Ychwanegodd y cyd-sylfaenydd Amy Holland: “Trwy Warrior Women Collective ein cenhadaeth yw adeiladu rhwydwaith gref, gefnogol a grymus o fenywod o bob cefndir, a all ymgodi ac ysbrydoli ei gilydd.

“Roeddem yn teimlo bod y digwyddiad hwn yn gwbl hanfodol i helpu menywod i ail-werthuso eu teimladau ynghylch llwyddiant.

“P’un ai os ydynt yn mynd am ddyrchafiad yn y gwaith, magu plant anhygoel, cychwyn prosiect angerdd, neu’n cymharu eu hunain ag eraill mewn sefyllfaoedd cymdeithasol – rydyn ni am i fenywod oresgyn y teimladau hyn a dathlu eu cyflawniadau anhygoel.”

Mae Warrior Women Collective yn bwriadu grymuso a dathlu menywod drwy eu cyfres o ddigwyddiadau sy’n canolbwyntio ar fenywod. Mae’r digwyddiadau ysgogol, ysbrydoledig a grymusol wedi eu trefnu i ennyn diddordeb menywod mewn trafodaethau cadarnhaol sy’n ysgogi’r meddwl.

Maent wedi cynnwys siaradwyr gan gynnwys rhai o brif fenywod busnes ac entrepreneuriaid Cymru, gan gynnwys Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, a Hannah Pycroft cyd-sylfaenydd Spectrum Collections, tra hefyd yn taflu goleuni ar fusnesau ffyniannus sy’n cael eu rhedeg gan fenywod.

Bydd eu digwyddiad nesaf ar-lein ar Hydref 15fed yn archwilio Menywod yn Tarfu, gan gynnwys panel ysbrydoledig o ferched sydd i gyd yn tarfu ar eu diwydiannau yn eu ffyrdd eu hunain.

Bydd y siaradwyr grymusol yn cynnwys Alison Kibblewhite, pennaeth gweithrediadau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru; Beth Fisher, gohebydd chwaraeon ITV Cymru; a Tanicka Fenty bardd, actifydd ac arlunydd o Ladies of Rage.

Chwiliwch ‘Warrior Women Collective’ am fanylion eu digwyddiadau sydd ar ddod.