Noddwr Womenspire 2022 - Chwaraeon Cymru

23rd March 2022

Dywedwch wrthym am eich sefydliad

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Mae’r sefydliad yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys cyrff llywodraethu chwaraeon ac awdurdodau lleol, i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon, annog arferion actif am oes, a darparu’r cymorth sydd ei angen ar ei athletwyr mwyaf addawol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.
Mae Chwaraeon Cymru hefyd yn dosbarthu grantiau gan y Loteri Genedlaethol er mwyn galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. Mae Cronfa Cymru Actif yn cefnogi prosiectau sy’n lleihau anghydraddoldeb, yn creu cynaliadwyedd hirdymor ac sy’n cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu.
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o wahanol sefydliadau sy’n darparu ac yn datblygu chwaraeon ledled Cymru er mwyn cyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru – sef cenedl egnïol lle mae pawb yn cael mwynhad o chwaraeon drwy gydol eu hoes. Rydym eisiau cyflwyno manteision chwaraeon i bawb yng Nghymru fel ein bod ni’n genedl iachach a mwy egnïol.

Pam rydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydym wrth ein boddau o gefnogi’r Gwobrau Womenspire eleni eto. Mae gan fodelau rôl ran bwysig i chwarae wrth ysbrydoli eraill i fod yn egnïol – mae Gwobrau Womenspire yn dathlu’r bobl hynny ac rydym am rannu eu straeon. Rydym yn byw bywydau cymhleth ac mae pob grŵp o bobl yn wynebu rhwystrau penodol sydd yn eu hatal rhag mwynhau gweithgarwch corfforol – dylid dathlu menywod mewn chwaraeon sy’n goresgyn y rhwystrau hynny a chlywed eu straeon er mwyn i ni, fel sector, ddysgu o’u profiadau.

Pam mae cydraddoldeb rhywedd yn bwysig i chi?

Ein nod yw cyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru o fod yn genedl egnïol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes. Wrth ddweud pawb, rydym yn cynnwys pawb! Rydym o’r farn y gall chwaraeon gyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ein Gweledigaeth yn dangos sut gall chwaraeon helpu i greu Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Pam rydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydym yn gweithio gydag amrediad gwych o bartneriaid, gan gynnwys Chwarae Teg, sy’n rhannu ein gwerthoedd ac yn gallu ein cefnogi i gyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Mae ein hymchwil ddiweddaraf yn awgrymu bod anghydraddoldebau yn bodoli o hyd lle mae menywod yn llai egnïol nag eraill ac yn fwy tebygol o wynebu rhwystrau er mwyn gallu newid hyn. Gobeithiwn fod y modelau rôl benywaidd sy’n ymgysylltu â Chwarae Teg a’n partneriaid yn gallu ein helpu i ysbrydoli pobl i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a galluogi menywod a merched i fod yn egnïol.

Rydym wrth ein bodd bod Chwaraeon Cymru unwaith eto yn noddi'r categori Menyw mewn Chwaraeon yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg eleni. Mae Chwaraeon Cymru yn frwd dros dynnu sylw at lwyddiannau menywod a'u helpu i gyflawni. Diolch i'w cefnogaeth, yn Womenspire 2022, gallwn wneud hyd yn oed mwy i arddangos ein teilyngwyr anhygoel.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Mae cymaint o fenywod ysbrydoledig ar draws pob cornel o chwaraeon Cymru, o’r gwirfoddolwyr ymroddedig hynny sy’n helpu i wneud gweithgareddau llawr gwlad i ddigwydd, i’n hathletwyr elitaidd sy’n rhagori yn eu dewis feysydd ac yn cynrychioli ein gwlad gyda’r fath arbenigrwydd. Rydym yn falch o noddi Gwobrau Womenspire ac yn edrych ymlaen at ddathlu llwyddiannau’r enwebeion eleni.

Brian Davies
Prif Weithredwr Dros Dro Chwaraeon Cymru