Opel Vauxhall Finance - Prif Noddwr Womenspire 2022

31st March 2022

Soniwch ychydig am eich sefydliad.

Mae Opel Vauxhall Finance yn gwmni cyllid sy’n diwallu anghenion symudedd ein cwsmeriaid trwy ddarparu gwasanaethau ariannol i’r brand Vauxhall. Mae ein tîm yn parhau â’n taith lwyddiannus trwy ganolbwyntio ar ein prif werthoedd sef Canolbwyntio ar y Cwsmer, Hyblygrwydd, Cydweithio, Atebolrwydd a Didwylledd.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydym yn gyffrous i gefnogi llwyddiannau rhyfeddol menywod yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac yn gyffrous i fod yn brif noddwr eleni. Rydym yn awyddus i hyrwyddo ein cwmni fel darpar gyflogwr, i fenywod uchelgeisiol yng Nghymru.

Mae gan Opel Vauxhall Finance rwydwaith mewnol i ysbrydoli menywod, y Women’s Inspirational Network. Mae’r rhwydwaith yn annog menywod i ffynnu mewn amgylchedd ble mae cyfran helaeth o’r gweithlu yn ddynion. Mae’r rhwydwaith yn cynorthwyo gyda’r gwaith o recriwtio, cadw a datblygu unigolion talentog ymhob rhan o’r cwmni. Mae wedi ymrwymo i ysbrydoli newidiadau cadarnhaol er mwyn annog twf ac angerdd at y busnes.

Pam mae cydraddoldeb rhywedd yn bwysig i chi?

Yn Opel Vauxhall Finance, rydyn ni’n credu bod cydraddoldeb yn fater o sicrhau fod pawb, waeth beth fo’u rhywedd, oedran, cefndir a chenedligrwydd, yn cael yr un cyfleoedd.

Mae’r diwydiant cyllid modurol yn faes sydd wedi’i gysylltu â dynion yn draddodiadol. Rydyn ni’n awyddus i annog mwy o fenywod i ymgeisio am swyddi gyda ni wrth i ni geisio datblygu gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn y cwmni.

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i ddod yn chwaraewr ymgysylltiol sy’n cael effaith gadarnhaol ar y byd a chyflawni ein nod o weithlu gwirioneddol gynhwysol.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae Chwarae Teg yn hyrwyddwr gwych dros gydraddoldeb rhywedd. Mae rhai o’n staff wedi manteisio ar y Rhaglenni. Mae’n elusen anhygoel yr ydym yn falch o gydweithio â hi.

Gan ein bod yn sefydliad cyllid modurol, rydym wedi gwneud llawer o waith trwy ein Rhwydwaith Ysbrydoledig Menywod rydym yn annog menywod i mewn i’r sector ac i symud ymlaen o’i fewn. Ar ôl gweithio’n agos gyda Chwarae Teg, gyda llawer o weithwyr yn elwa o’i raglenni, rydym yn falch o achub ar y cyfle i fod yn brif noddwr Gwobrau Womenspire a chydnabod rhai o’r menywod mwyaf ysbrydoledig yng Nghymru.

“Mae cydraddoldeb rhywedd ac amrywiaeth yn wirioneddol bwysig wrth wneud i fusnes weithio ac mae’n bwysig iawn bod mwy o fenywod allan yna, yn enwedig i fenywod ifanc, i edrych i fyny atynt. Wrth iddynt symud ymlaen trwy eu haddysg a’u gyrfaoedd rhaid iddynt weld modelau rôl da a sylweddoli bod unrhyw beth yn bosibl mewn gwirionedd.

“Mae’r diwydiant cyllid modurol bob amser wedi cael ei ddominyddu gan ddynion ac rydym yn awyddus i annog mwy o fenywod i ymgeisio am rolau yma wrth i ni anelu at sefydliad mwy cytbwys ar sail rhywedd.”

Sian Prigg
Uwch Ymgynghorydd Dysgu a Thalent a Chadeirydd WIN, Vauxhall Finance

Mae Womenspire yn seremoni wobrwyo heb ei hail, ac ni allem fod yn hapusach bod Vauxhall Finance wedi ymuno â ni fel prif noddwr. Mae hyn yn dangos bod y cwmni'n gyfranogwr ymroddedig o ran cydraddoldeb rhywedd a'i fod yn angerddol am helpu menywod i gyflawni a ffynnu. Diolch i’w gefnogaeth, yn Womenspire 2022, gallwn wneud mwy nag erioed i arddangos ein teilyngwyr anhygoel.

“Gyda’n gilydd gallwn daflu goleuni ar yr unigolion a’r sefydliadau sy’n gweithio tuag at wneud cydraddoldeb rhywedd yn realiti yng Nghymru a rhannu eu straeon gyda rhai o’r menywod mwyaf ymroddedig a rhagweithiol yng Nghymru a’u cyflogwyr.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr