I nodi’r hyn yr oeddem yn gobeithio’i gyflawni trwy’r GER, cytunwyd ar ddatganiad gweledigaeth gan Lywodraeth Cymru.

Ein gweledigaeth a rennir yw:

Mae cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru yn golygu rhannu grym, adnoddau a dylanwad yn gyfartal rhwng pob menyw, dyn a pherson anneuol. Gweledigaeth lle mae’r llywodraeth yn anelu at greu amodau ar gyfer canlyniadau cyfartal i bawb.

Amcanion

Hoffem weld Cymru:

  • Lle mae gan fenywod annibynniaeth economaidd sy’n gwerthfawrogi gwaith am dâl a gwaith heb dâl
  • Lle mae cynrychiolaeth deg o fenywod amrywiol mewn swyddi o ddylanwad, gyda’r grym i gyfrannu’n ystyrlon at gymdeithas
  • Lle mae pob menyw’n rhydd o wahaniaethu ac yn rhydd i fyw eu bywydau fel y mynnant
  • Sy’n rhoi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod
  • Sy’n herio’r strwythurau grym sy’n rhoi menywod dan anfantais
  • Lle mae menywod, dynion a phobl anneuol yn mwynhau cyfle cyfartal, amddiffyniad a chanlyniadau cyfartal

Gweithiwyd ar yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd dros ddau Gam. Roedd y cyntaf yn seiliedig ar archwilio’r sefyllfa bresennol o fewn Llywodraeth Cymru, gwerthuso’r hyn sy’n gweithio’n dda, a nodi heriau allweddol.

Mae’r ail Gam yn archwilio’r heriau hyn yn fwy manwl ac yn gwneud argymhellion manylach i Lywodraeth Cymru ar draws nifer o feysydd allweddol o wneud penderfyniadau.

Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd – Cyfnod Un

Dechreuodd Cam Un yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd ym mis Ebrill 2018 gan geisio deall sut roedd pethau’n gweithio o fewn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd; beth oedd yn gweithio’n dda, beth y gellir ei wella a gallu’r polisi a’r ddeddfwriaeth bresennol i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Roedd deall y ddeddfwriaeth a’r broses bresennol yn hanfodol, oherwydd er mwyn sicrhau cydraddoldeb rhywedd, mae’n rhaid i ni nid yn unig newid yr hyn rydyn ni’n ei wneud, ond sut rydyn ni’n ei wneud hefyd.

Trwy ymchwil, ymgysylltu â rhanddeiliaid a thrafodaethau â swyddogion Llywodraeth Cymru, nododd Cam Un nifer o heriau ac argymhellion i’r Llywodraeth.

Lansiwyd adroddiad Cam Un ym mis Gorffennaf 2018, ac roedd yn canolbwyntio ar dair thema allweddol: Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth, Polisi ar Waith, a Chraffu Allanol ac Atebolrwydd. Nododd heriau allweddol a gwnaeth nifer o argymhellion ar gyfer Cam Dau’r adolygiad er mwyn sicrhau’r newid systemig angenrheidiol.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn a’i argymhellion yma
Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywedd 2018 - Cyfnod Un

Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i’r fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol yng Nghymru ar hyn o bryd, sy’n cynnig potensial gwych ar gyfer sicrhau bod rhywedd yn rhan annatod o’n gwaith o lunio polisïau a gwneud penderfyniadau. Fodd bynnag, mae tystiolaeth a gasglwyd yn awgrymu mai ychydig iawn o effaith a gaiff y fframwaith hwn oherwydd heriau o ran integreiddio a gweithredu. Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer o’r heriau hyn ac yn gwneud nifer o argymhellion ar gyfer Cam Dau o’r adolygiad er mwyn i’r newid systemig angenrheidiol gael ei roi ar waith

Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd – Cyfnod Dau

Dechreuodd Cam Dau’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd ym mis Hydref 2018, ac mae’n symud ymlaen â nifer o’r argymhellion o Gam Un; mae’n archwilio’r heriau a nodwyd yn fanylach ac yn datblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer cydraddoldeb rhywedd.

Mae Cam Dau yn cynnwys dau adroddiad allweddol – Gweithredoedd nid Geiriau, a Map Llwybr ar gyfer Cydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru. Mae’r ddau hyn yn gwneud argymhellion i ymgorffori cydraddoldeb yng ngwaith Llywodraeth Cymru ac i wneud gwelliannau mewn meysydd y dywedodd menywod wrthym y byddent yn effeithio fwyaf ar eu bywydau. Ategir y rhain gan adroddiadau pellach sy’n darparu’r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer argymhellion, ynghyd ag arbenigedd technegol ac arweiniad.

Er mwyn sicrhau newid parhaol, mae’n amlwg nad yw bwriadau da yn unig yn ddigon. Er mwyn gwireddu uchelgeisiau beiddgar ar gyfer cydraddoldeb rhywedd, mae angen i ni newid yn radical yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut y byddwn yn gwneud hynny, a sicrhau nad ydym yn parhau i ddatblygu polisïau sy’n atgyfnerthu anghydraddoldeb sydd wedi hen sefydlu.

Mae Cam 2 yr adolygiad yn cynnwys saith papur allweddol, sydd i gyd yn cyfrannu arbenigedd, enghreifftiau o arfer gorau ac argymhellion.

Gallwch ddarllen adroddiadau Cam Dau yma
Gwneud Nid Dweud - Adolygiad O Gydraddoldeb Rhywedd Yng Nghymru (Cam Dau)

Adroddiad manwl gydag argymhellion i newid sut mae Llywodraeth Cymru yn datblygu, cyflwyno a gwerthuso polisïau a rhaglenni i sicrhau bod cydraddoldeb yn ystyriaeth graidd.

Full report available in English only.

Cydraddoldeb Rhywedd – Mapio Llwybr I Gymru

Adroddiad yn seiliedig ar ymgysylltu â menywod a sefydliadau ledled Cymru, yn darparu atebion ar gyfer meysydd allweddol sy'n effeithio ar fywydau beunyddiol menywod.

Hefyd, papur manwl yn dadansoddi'r offer asesu effaith a ddefnyddir yn Llywodraeth Cymru ac yn archwilio dewisiadau amgen rhyngwladol. (Cysylltwch â ni i gychwyn ar eich taith datblygu gyrfa heddiw)

Gwella Canlyniadau Llesiant a Chydraddoldeb: Alinio prosesau, cefnogi gweithrediad a chreu cyfleoedd newydd

Adroddiad y Gweithgor Llesiant a Chydraddoldeb
Dr Alison Parken

Prif Ffrydio Cydraddoldeb: Model Datblygu Polisi

Mae'r adroddiad hwn gan Dr Alison Parken, gyda Natasha Davies, Dr Rachel Minto a Polly Trenow yn nodi model prif ffrydio cydraddoldeb i'w ddefnyddio wrth ddatblygu polisi.

Cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddau bapur ychwanegol ar gyfer yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhywedd, gellir dod o hyd i’r rhain ar eu gwefan.

Mynd i’r afael ag Anghydraddoldeb drwy Gyllidebu ar sail Rhywedd

Adolygiad o dystiolaeth ryngwladol o arferion cyllidebu ar sail rhywedd. Er mwyn prif ffrydio cydraddoldeb yn llwyddiannus mewn prosesau gwneud penderfyniadau, mae angen i ni ystyried sut mae adnoddau’n cael eu dyrannu a sut y gall dadansoddi cydraddoldebau lywio polisi cyllidol.

Cydraddoldeb Rhywedd – Dysgu o’r Cenhedloedd Nordig

Mae’r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o ddysgu o gyfnewid gwybodaeth gydag arbenigwyr cydraddoldeb rhywedd o genhedloedd Nordig.