Caiff Cenedl Hyblyg2 ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg2 yn cynnig cyngor, cefnogaeth ac offer arfer gorau er mwyn sicrhau nad yw menywod talentog yn cael eu heithrio o’ch proses recriwtio, nad ydyn nhw’n cael eu hanwybyddu ar gyfer dyrchafiad ac nad ydyn nhw’n gadael eich sefydliad. Felly rydym yn canolbwyntio ar recriwtio, cadw, dilyniant. Mae ein hethos ar y rhaglen fel a ganlyn: –

Pobl sy’n gwneud busnesau llwyddiannus – Mae sefydliad llwyddiannus yn sicrhau bod ganddo’r bobl iawn yn y rolau iawn. Gweithwyr sy’n hapus, yn frwdfrydig, yn cael eu gwerthfawrogi, yn fedrus iawn gyda dilyniant gyrfa clir ac i gyd yn tynnu i’r un cyfeiriad.

Gallwn anwybyddu’r dalent sydd gennym – Gall rhagfarn anymwybodol ddigwydd oherwydd polisïau, systemau a phrosesau sydd wedi dyddio nad ydynt yn adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas. Mae rhagdybiaeth pobl am ymrwymiad a’r awydd i weithio a datblygu’n aml yn seiliedig ar rywedd, oriau gwaith, neu ddewisiadau ffordd o fyw.

Mae menywod yng Nghymru yn profi’r rhwystrau i lwyddiant – Rydym yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu atebion er mwyn gwella’r system; gweithio gyda chyflogwyr sy’n gwerthfawrogi cynhwysiant ac amrywiaeth yn y gweithlu ac ar lefelau gwneud penderfyniadau.

Ariennir Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg2 gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru fel y gallwch gael hyd at 42 awr o gymorth ymgynghori gwerth tua £4,200!

P’un ai eich bod yn berchennog y busnes, yn arweinydd AD yn y sefydliad neu ran o’r tîm rheoli rydym yn siŵr eich bod yn gwybod pwysigrwydd amrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb rhywedd yn eich busnes ac yn y gymdeithas ehangach. Cysylltwch heddiw a chyda’n gilydd gallwn wneud Cymru yn lle tecach i fyw a gweithio.

Pan fyddwch yn gweithio â ni ar y rhaglen fusnes byddwn yn canolbwyntio ar dri maes allweddol o’ch busnes: Recriwtio, cadw a dilyniant.

Mae’r Rhaglen Fusnes yn darparu ystod o ymgynghoriaeth, gweminarau a gweithdai yn seiliedig ar y meysydd busnes hyn. Mae ein holl gefnogaeth wedi’i chynllunio i helpu timau arweinyddiaeth wneud penderfyniadau gwybodus am eich polisïau a’ch arferion gwaith i gefnogi menywod, a phawb, yn y gweithle. Mae pob un o’n sesiynau yn hyrwyddo cyfle cyfartal a chynhwysiant.

12 week client journey summary

Please download client journey outlining the 12 week business support programme. If you want to know more, please make an enquiry.

2nd Apr 2021
AN2 - Career Development for Women in Wales
Project

Byddwch yn Gyflogwr Chwarae Teg Cenedl Hyblyg2!

  • Enillwch Ddyfarniad Cyflogwr Chwarae Teg ac ewch â’ch busnes ymlaen fel cyflogwr o ddewis
  • Datblygwch weithlu amrywiol gan roi hwb i dwf a phroffidioldeb
  • Gallwch wella lefelau ymgysylltu a chynhyrchiant staff, lleihau salwch a chyfraddau gadael staff ac arbed ar gostau recriwtio
  • Datblygwch eich tîm rheoli eich hun ar arferion allweddol drwy ein gweithdai a gyllidir yn llawn

Fe gewch chi:

  • Hyd at 42 awr o ymgynghoriaeth a gweithdai rhad ac am ddim
  • Gwerth tua £4,200

Meini prawf cymhwyster:

  • Busnes bach neu ganolig wedi’i leoli yng Nghymru
  • 10 – 250 o weithwyr
  • Mwyafswm trosiant o 35M
  • Gweithio o fewn y sector preifat, y trydydd sector neu’r sector gwirfoddol
Amanda McNamara
Senior Delivery Partner (Business Programme)

Amanda McNamara

Senior Delivery Partner (Business Programme)

Mae Amanda yn gweithio o fewn y Tîm Busnes, gan gyflenwi rhaglenni pwrpasol ar gyfer mentrau bach a chanolig yng Nghymru. Trwy ei chyngor, hyfforddiant a dull hyfforddi, mae'n cefnogi arweinwyr busnes i adolygu eu polisïau a'u gweithdrefnau a sicrhau bod newid diwylliannol, cadarnhaol yn digwydd.

Mae Amanda yn weithiwr rheoli, adnoddau dynol strategol, hyfforddiant a chydraddoldeb proffesiynol sy’n huawdl ac yn hawdd mynd ati, sydd wedi gweithio'n helaeth gyda chleientiaid o fewn y sectorau preifat a chyhoeddus ledled y DU. Mae ganddi fwy nag ugain mlynedd o brofiad o gefnogi arweinwyr a rheolwyr i wella'r busnes ac effeithiolrwydd personol, gan ymgysylltu’n llawn â’u gweithlu, i gyflawni eu nodau strategol.

Mae ganddi wybodaeth a dealltwriaeth fanwl o ddatblygu sefydliadol trwy arwain a rheoli pobl yn effeithiol. Bu'n gweithio am 20 mlynedd fel Asesydd a Chynghorydd ar gyfer y Wobr Buddsoddwyr mewn Pobl.

Bob Hicks
Partner Cyflogwyr

Bob Hicks

Partner Cyflogwyr

Mae Bob yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol profiadol a chymwys sydd â hanes profedig o gyflawni wrth alinio polisïau, arferion a phrosesau adnoddau dynol ag amcanion busnes yn y DU ac UDA. Mae wedi cynnal ei fusnes ei hun gyda 30 aelod o staff, ac fel Ymarferydd IIP, ac mae wedi gweithio gyda mwy na 200 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru gan addasu i nifer o arddulliau rheoli amrywiol. Mae Bob yn mwynhau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i berfformiad sefydliadau, ac fel Partner Cyflogwyr, mae wedi gwella effeithiolrwydd ym maes rheoli pobl trwy welliannau mewn amrywiaeth ar sail rhyw, recriwtio, cyfathrebu, gweithio hyblyg, dysgu a datblygu, rheoli perfformiad, a chyfraith cyflogaeth.

Michelle Holland
Partner Cyflogwyr

Michelle Holland

Partner Cyflogwyr

Mae Michelle yn weithiwr cyffredinol yn yr adran adnoddau dynol ac mae'n meddu ar graffter busnes cryf a chefndir cadarn o weithio gyda’r busnes ar bob lefel mewn amrywiaeth o sectorau gwahanol. Mae'n darparu gwasanaeth adnoddau dynol a yrrir yn fasnachol, gan gynorthwyo i ddarparu mentrau a strategaethau adnoddau dynol. Mae'n datblygu datrysiadau creadigol sy'n cyfrannu mewn modd positif at y sefydliad. Mae'n chwarae rôl allweddol wrth ddarparu cyflenwad llawn o brosesau adnoddau dynol i fusnesau lwyddo gyda'u gwaith o reoli pobl. Mae Michelle yn angerddol dros gyflwyno'r neges o hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae'n rhoi cymorth cadarnhaol a chreadigol i gwmnïau er mwyn helpu i weithredu arfer gorau mewn busnesau ledled Cymru.

Laura McKeown
Partner Cydlynu - Busnes

Laura McKeown

Partner Cydlynu - Busnes

Laura yw un o’r ddau Gydgysylltydd ar gyfer Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2, ac mae wedi gweithio i Chwarae Teg ers 9 mlynedd. Mae’n helpu’r Tîm Cyflawni a’r Swyddog Arweiniol er mwyn sicrhau y cynhelir y Rhaglen yn ddi-dor. Mae’n cynorthwyo gyda siwrne’r cleient drwy ein Systemau Rheoli Cleientiaid ac mae’n sicrhau ein bod, fel tîm, yn cydymffurfio ac yn gallu parhau i ddarparu gwasanaeth da i’r cleient a gwerth am arian i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Laura Jones
Partner Cydlynu - Busnes

Laura Jones

Partner Cydlynu - Busnes

Ymunodd Laura â Chwarae Teg yn 2019 fel gweinyddwr ar gyfer Rhaglen y Menywod a nawr, fel un o’r Partneriaid Cydlynu ar gyfer y Rhaglen Fusnes, rôl Laura yw cynorthwyo’r gwaith o ddarparu’r Rhaglen Fusnes. Mae Laura yn mwynhau gweld a chlywed am yr effaith y mae'r prosiect wedi'i gael ar y cyfranogwyr sy'n cymryd rhan, ac mae Laura'n falch o fod yn rhan o dîm sy'n sicrhau canlyniadau mor bositif ar gyfer menywod ledled Cymru.

Carys Strong
Partner Cyflogwyr

Carys Strong

Partner Cyflogwyr

Mae Carys yn arbenigo mewn cyflogadwyedd ac adnoddau dynol. Bu'n gyfreithwraig cyflogadwyedd yn rhoi cyngor i unigolion a busnesau ynglŷn â holl agweddau ar gyfraith cyflogadwyedd a materion adnoddau dynol gan gynnwys diswyddo annheg, dileu swyddi ac ailstrwythuro, contractau ar lefel uwch a chydraddoldeb a gwahaniaethu. Mae sgiliau a phrofiad Carys yn cynnwys cymryd rhan mewn achosion tribiwnlys ac achosion sifil y llys, a pharatoi a chreu dogfennau cyfreithiol. Mae Carys yn adnabyddus am ei ffordd gyfeillgar a'i chyngor pragmatig er mwyn cyflawni’r canlyniad gorau posibl i'w chleientiaid.

Mae Carys yn teimlo'n angerddol ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithlu ac mae hi'n anelu at wella arferion gwaith ledled Cymru yn ei rôl fel Partner Cleient.

Ameena Ahmed
Partner Cyflogwr

Ameena Ahmed

Partner Cyflogwr

Mae cefndir Ameena mewn uwch rolau gweithredol gan gynnwys fel Prif Swyddog Gweithredol busnesau bach a chanolig nid-er-elw. Mae hi wedi gweithio ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol ac wedi arwain ar raglenni amrywiol ar lefelau Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol. Yn fwyaf diweddar bu’n gweithio mewn rolau fel Hyfforddi Gweithredol a mentora Busnes i Fenywod Busnes. Wrth galon ei holl gyflawniadau mae ei hawydd angerddol i greu amgylcheddau sy’n galluogi pobl i ddatblygu i’w llawn botensial, ac i arwain sefydliadau sy’n cyfuno pwrpas ac elw er mwyn gwneud gwahaniaeth a gwella bywydau pobl mewn cymdeithas.

Lauren Strawford
Partner Cyflogwr

Lauren Strawford

Partner Cyflogwr

Mae Lauren yn weithiwr proffesiynol medrus ym maes AD, datblygu gyrfa a hyfforddi gyda phrofiad ar draws y sector cyhoeddus a phreifat. Mae sgiliau Lauren yn cynnwys dylunio a gweithredu polisi, cyflawni ar strategaethau heriol a darparu cyngor ac arweiniad arfer gorau rhagorol a chyfoes ym maes Cyfraith Cyflogaeth ac AD. Gan fod Lauren wedi gweithio gyda phortffolio amrywiol o ddiwydiannau mae’n gallu addasu a theilwra ei harddull er mwyn dylunio a datblygu strategaethau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant effeithiol. Mae Lauren yn angerddol am waith Chwarae Teg gan gefnogi cynhwysiant yn y gweithle.

As a direct result of the programme Avia has added a revenue stream and enabled the growth of the business to sustain a new member of staff.

Hayley Pells
Cyfarwyddwr, Avia Sports Cars Ltd

Rydym yn hynod falch o fod wedi gweithio gyda'r tîm gwych yn Chwarae Teg, mae eu cefnogaeth drwy gydol y rhaglen wedi bod o'r radd flaenaf. Rydym hefyd yn falch iawn o fod wedi derbyn y wobr sy'n cydnabod ein hymrwymiad i deulu Glamorgan Brewing

Tyrone Pope
Cyfarwyddwr, Glamorgan Brewing