Caiff Cenedl Hyblyg2 ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i gyflenwi gan Chwarae Teg, mae’r prosiect wedi’i ddatblygu er mwyn gwella sefyllfa menywod sy’n gweithio yn y sector preifat neu’r trydydd sector/sector gwirfoddol.

Sefydlwyd y prosiect Cenedl Hyblyg2 gan fod menywod yn dal i gael eu tangynrychioli ar lefel reoli ledled Cymru. Ei nod yw gwella’r sefyllfa hon drwy:
 • Weithio gyda menywod cyflogedig sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru i ddatblygu sgiliau, a hyder i symud ymlaen yn y gweithle.
 • Gweithio gyda busnesau bach a chanolig i ddatblygu recriwtio effeithiol, arferion gwaith ar gyfer cadw staff yn well a datblygu gweithlu amrywiol.
Datblygwyd y rhaglen fel ymateb uniongyrchol i gorff o dystiolaeth sy’n dangos bod angen amlwg am gymryd camau cadarnhaol er mwyn cefnogi datblygiad menywod yng Nghymru.

Mae’r dystiolaeth hon yn cynnwys:

 1. Mae ffigurau cenedlaethol yn dangos bod 8% o fenywod yn cael eu cyflogi fel rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion o’i gymharu â 11.4% o ddynion
 2. Mae menywod yn cael eu tangynrychioli mewn diwydiannau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) allweddol, yn enwedig mewn prentisiaethau a swyddi rheoli
 3. Mae ymchwil yn dangos y gallai cydraddoldeb rhywiol llawn ychwanegu £13.6 biliwn at economi Cymru erbyn 2028.

Ymunwch â’r miloedd o fenywod ledled Cymru sydd wedi cael dyrchafiad, codiadau cyflog a’r hyder i lwyddo.

Yn ddelfrydol ar gyfer menywod sydd am gymryd y cam nesaf tuag at rolau arwain tîm, goruchwylio neu reoli. Ariennir y rhaglen yn llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac mae ar gael i fenywod sydd:

 • Yn gyflogedig ac yn gweithio neu’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd
 • Yn gweithio yn y sector preifat neu’r trydydd sector/sector gwirfoddol (nid yw gweithwyr yn y sector cyhoeddus yn gymwys)
 • Nad yw eu rôl bresennol yn cael ei hariannu gan unrhyw raglen Ewropeaidd arall

Watch our promo video for some inspiration.

Byddwch yn Gyflogwr Chwarae Teg Cenedl Hyblyg2!

 • Enillwch Ddyfarniad Cyflogwr Chwarae Teg ac ewch â’ch busnes ymlaen fel cyflogwr o ddewis
 • Datblygwch weithlu amrywiol gan roi hwb i dwf a phroffidioldeb
 • Gallwch wella lefelau ymgysylltu a chynhyrchiant staff, lleihau salwch a chyfraddau gadael staff ac arbed ar gostau recriwtio
 • Datblygwch eich tîm rheoli eich hun ar arferion allweddol drwy ein gweithdai a gyllidir yn llawn

Fe gewch chi:

 • Hyd at 42 awr o ymgynghoriaeth a gweithdai rhad ac am ddim
 • Gwerth tua £4,200

Meini prawf cymhwyster:

 • Busnes bach neu ganolig wedi’i leoli yng Nghymru
 • 10 – 250 o weithwyr
 • Mwyafswm trosiant o 35M
 • Gweithio o fewn y sector preifat, y trydydd sector neu’r sector gwirfoddol

As a direct result of the programme Avia has added a revenue stream and enabled the growth of the business to sustain a new member of staff.

Hayley Pells
Cyfarwyddwr, Avia Sports Cars Ltd
Managed by