Canfu ymchwil ddiweddar gan Chwarae Teg y gallai cyflawni Cydraddoldeb Rhywiol llawn ychwanegu £13.6 biliwn at economi Cymru. Mae’r dystiolaeth hon yn dangos sut mae creu tirwedd lle gall menywod gymryd rhan yn llawn yn y farchnad lafur fod o fantais i bawb mewn cymdeithas.

Mae llawer o’r rhwystrau a wynebir gan fenywod i gyflawni eu potensial yn gysylltiedig â mynd at y farchnad lafur a symud ymlaen ynddi. Mae menywod yn parhau i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ofal plant a’r henoed, sy’n golygu’n aml eu bod yn cyfaddawdu ar ddod o hyd i waith sy’n adlewyrchu lefel eu sgiliau a’u cymhwyster o blaid hyblygrwydd. Felly, caiff arferion gweithio modern eu datgan yn aml fel ateb i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau hyn, a chreu marchnad lafur sy’n gweddu’n fwy i’n gweithlu mwyfwy amrywiol.

Mae Chwarae Teg yn cydnabod manteision Arferion Gweithio Modern i greu a chefnogi gweithleoedd amrywiol sy’n cynrychioli cymdeithas fodern. Rydym wedi meithrin dealltwriaeth o’r manteision hyn trwy’n hymchwil ac rydym wedi gweithio gyda Chyflogwyr i hyrwyddo’r arfer hwn trwy’n rhaglenni Cenedl Hyblyg 2 a Chyflogwr Chwarae Teg.

Rydym am ystyried y rôl y gall Arferion Gweithio Modern ei chwarae wrth alluogi ein gweithleoedd i addasu i’r heriau lleol a byd-eang hyn, ac yng nghyd-destun uchelgeisiau ehangach, megis yr agenda Gwaith Teg, a’r newidiadau i’r dirwedd economaidd.

Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo, ac os oes gennych chi neu eich sefydliad stori i’w hadrodd am sut rydych wedi addasu i weithio mewn ffordd ystwyth, neu sut yr ydych yn gweithredu arferion gwaith modern, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

Rydym am wybod:
  • Pa arferion gwaith modern y mae eich gweithle wedi’u gweithredu – a yw’r rhain wedi’u rhoi ar waith yn ddiweddar neu a yw’n broses barhaus? A beth wnaeth eich ysgogi i gymryd y cam hwn?
  • Pa fanteision neu effaith mae gweithredu arferion gwaith modern wedi’i gael ar eich sefydliad neu eich gweithlu?
  • Beth fu’r heriau o ran gweithredu arferion gwaith modern?
  • Os ydych chi wedi gorfod newid eich patrymau gwaith yn ddiweddar er mwyn ymateb i’r hinsawdd bresennol, sut ydych chi wedi dygymod â ffordd fwy ystwyth o weithio?
2nd Apr 2020
Help us with our research
Post

1. Cyd-destun:

1.1. Chwarae Teg yw prif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, sy’n ymgyrchu i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu ym mhob maes mewn bywyd.

1.2. Canfu ymchwil ddiweddar gan Chwarae Teg y gallai cyflawni Cydraddoldeb Rhywiol llawn ychwanegu £13.6 biliwn at economi Cymru os caiff cyfraddau cyflogaeth dynion a menywod, yr oriau a weithir a chyfartaledd cynhyrchiant eu cydgyfeirio’n llawn. Mae’r dystiolaeth hon yn dangos sut mae creu tirwedd lle gall menywod gymryd rhan yn llawn yn y farchnad lafur fod o fantais i bawb mewn cymdeithas.

1.3. Mae llawer o’r rhwystrau a wynebir gan fenywod i gyflawni eu potensial yn gysylltiedig â mynd at y farchnad lafur a symud ymlaen ynddi. Mae menywod yn parhau i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ofal plant a’r henoed, sy’n golygu’n aml eu bod yn cyfaddawdu ar ddod o hyd i waith sy’n adlewyrchu lefel eu sgiliau a’u cymhwyster o blaid hyblygrwydd. Felly, caiff arferion gweithio modern eu datgan yn aml fel ateb i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau hyn, a chreu marchnad lafur sy’n gweddu’n fwy i’n gweithlu mwyfwy amrywiol.

1.4. Mae Chwarae Teg yn cydnabod manteision Arferion Gweithio Modern i greu a chefnogi gweithleoedd amrywiol sy’n cynrychioli cymdeithas fodern. Rydym wedi meithrin dealltwriaeth o’r manteision hyn trwy’n hymchwil ac rydym wedi gweithio gyda Chyflogwyr i hyrwyddo’r arfer hwn trwy’n rhaglenni Cenedl Hyblyg 2 a Chyflogwr Chwarae Teg,.

1.5. Yng nghyd-destun y farchnad lafur newidiol; gan gynnwys newid demograffig gweithwyr, newidiadau i’r gweithle ei hun, a blaenoriaethau’n symud ar gyfer gwaith; rydym am ystyried a ydyn ni yng Nghymru’n llwyr ymwybodol o fanteision posibl Arferion Gweithio Modern. Rydym am ystyried y rôl y gall Arferion Gweithio Modern ei chwarae wrth alluogi’n gweithleoedd i addasu i’r heriau lleol a byd-eang hyn, ac yng nghyd-destun uchelgeisiau ehangach, fel yr agenda Gwaith Teg, a’r newidiadau i’r dirwedd economaidd.

2. Egwyddorion y Comisiwn

2.1. Yn sail i’r Comisiwn hwn fydd yr egwyddor y dylai gwaith modern adlewyrchu a chynrychioli’n cymdeithas fwyfwy amrywiol a chydgysylltiedig.

2.2. Dylai gwaith y Comisiwn adlewyrchu’r syniadau newydd ac arloesol ac aros o flaen arfer gorau sy’n ymwneud â gwaith modern.

2.3. Dylai gwaith y Comisiwn gymryd dull a danlinellwyd gan egwyddor tegwch. Dylai gydnabod gwahanol amgylchiadau a phrofiadau gwahanol grwpiau o bobl mewn gwaith, a sut mae hyn yn ffurfio mynediad unigolion i’r farchnad lafur a’u safle ynddi. Gyda’r ymwybyddiaeth hon, dylai’r Comisiwn ganolbwyntio ar ffurfio a chyfrannu tuag at dirwedd economaidd lle gall unigolion o bob cefndir a gallu gyflawni eu potensial.

2.4. Dylai’r Comisiwn hefyd gydnabod na ddylai gweithredu a throi at arferion gweithio modern a mwy o hyblygrwydd yn y gwaith olygu ac nid yw’n golygu cyfnewid diogelwch, cyflog, amodau a dilyniant.

3. Rôl a Phwrpas y Comisiwn:

3.1. Ymchwilio a oes digon o ymwybyddiaeth o wahanol fuddiannau arferion gweithio modern

3.2. Ystyried ydy Arferion Gweithio Modern yn darparu rhai o’r offer y mae ar sefydliadau eu hangen i addasu ar gyfer dyfodol gwaith, a darparu ar gyfer cymdeithas fwyfwy amrywiol.

3.3. Ystyried cwmpas y grym yng Nghymru a pha liferi y mae angen eu defnyddio i hyrwyddo ac annog arfer gweithio modern i greu’r symud diwylliannol y mae angen i ni ei weld. Dylai’r Comisiwn ystyried rôl Llywodraeth, Busnes, Cymdeithas Sifil ac eraill yn y gweithlu.

3.4. Ystyried y cwestiynau hyn o fewn tair thema ehangach:
3.4.1. Y ffordd y mae gwaith yn newid yn allanol – Ystyried y cyd-destun byd-eang ehangach gan gynnwys awtomeiddio, defnydd cynyddol o dechnoleg, a phwyslais ar gynaliadwyedd ac impact amgylcheddol.
3.4.2. Y ffordd y mae gwaith yn newid yn fewnol – Yr effaith y mae sifftiau demograffig yn ei chael ar y gweithle; o ran y grwpiau amrywiol o bobl sydd o fewn y gweithle ar un adeg a’u gwahanol flaenoriaethau a disgwyliadau ar gyfer gwaith.
3.4.3. Y gweithle ei hun – Beth yw gweithleoedd modern? Sut cânt eu dylunio? Pa wahaniaethau a nodweddion sector y mae angen eu hystyried? Pa effaith y mae hyn yn ei chael ar ddiwylliant y gweithle a chyfunoliaeth gweithwyr, a beth fydd rôl cyrff traddodiadol fel undebau llafur yn y gweithleoedd modern hyn?

3.5. Casglu adnoddau ac enghreifftiau ac adeiladu achos busnes ar gyfer Arferion Gweithio Modern

3.6. Ystyried model o fesur a monitro ansawdd gwaith modern sy’n mynd y tu hwnt i gost neu fetreg nodweddiadol

4. Aelodaeth a Strwythur

4.1. Bydd y Comisiwn yn cynnwys arbenigwyr ar draws busnes, cymdeithas sifil, academia, undebau llafur ac yn dal cymysgedd o brofiad a gafodd ei fyw ar wahanol lefelau yn ogystal ag arbenigedd polisi.

4.2. Rôl aelodau fydd bwydo profiad ac arbenigedd sy’n cynrychioli eu sefydliadau a’u sectorau priodol a chefnogi’r gwaith o gasglu a choladu’r dystiolaeth

4.3. Bydd Cam Un y Comisiwn yn rhedeg tan fis Ebrill 2020 a bydd yn cael ei ffurfio i ddechrau gan yr ymatebion i Alwad am Dystiolaeth a redir gan Chwarae Teg. Bydd y Cam nesaf yn cael ei symud ymlaen i’r flwyddyn ariannol nesaf.

4.4. Bydd y Comisiwn yn cael ei gefnogi gan ysgrifenyddiaeth a ddarperir gan Chwarae Teg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y Comisiwn, cysylltwch â Polly Winn yn polly.winn@chwaraeteg.com neu 07852 965580