Cyflogwr Chwarae Teg

Mae geiriau fel amrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol yn aml yn cael eu defnyddio, ond er mwyn gwneud newidiadau diwylliannol gwirioneddol o fewn eich sefydliad, bydd angen i chi fod yn ymwybodo’ o’r syniad diweddaraf a chymorth arbenigol.  Mae tîm Cyflogwr Chwarae Teg yn gwybod sut i ddatgloi talent pob unigolyn yn eich busnes er mwyn creu gweithleoedd gwell a mwy proffidiol. Wedi’r cyfan, rydym yn rhan o brif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, felly rydym yn gwybod beth sy’n gweithio.

Ein gweledigaeth: sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n cael ei yrru gan gydraddoldeb o fewn sefydliadau o bob maint a sector. Galluogi twf busnes a chynaliadwyedd drwy rymuso timau i gyrraedd eu potensial waeth beth fo’u cefndir, eu statws cymdeithasol neu eu lleoliad daearyddol.

Sut ydyn ni’n gwneud hyn? Drwy roi cydraddoldeb, amrywiaeth ac arferion gwaith cynhwysol wrth wraidd y gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi a gynigir gennym. Nid yw’n rhywbeth ychwanegol, nac agored i drafodaeth, dyna ffocws bopeth a wneir gennym.  O wella pobl, prosesau a newid ffyrdd o feddwl, rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliadau lle mae pawb yn bwysig, man lle mae pob un o’ch gweithwyr yn teimlo’n falch o berthyn iddo.

Mae tri phrif faes cymorth:

Datrysiadau Cyflogwr Chwarae Teg

Gwasanaethau ymgynghori pwrpasol sy’n grymuso sefydliadau ag arfer gorau ar gyfer twf a datblygiad cynhwysol ac yn cefnogi cydraddoldeb rhywiol yn eich busnes, gan roi manteision gweithlu gwirioneddol gynhwysol i chi.

Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg

Rhaglen arloesol i gefnogi, cysylltu a chydnabod sefydliadau sy’n arwain o ran twf cynhwysol. Meincnodi eich sefydliad yn erbyn eraill yn eich diwydiant a’ch rhanbarth. Canfod meysydd allweddol eich llwyddiant a’r rhai y mae angen eu datblygu a dechrau ar daith o gymorth a gwelliant dan arweiniad.

Arweinyddiaeth Cyflogwr Chwarae Teg

Mae ein cyrsiau Arweinyddiaeth yn ysbrydoli ac yn grymuso eich arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol gyda chyfleoedd datblygu unigryw, gan roi’r sgiliau a’r hyder iddynt i’w gwneud yn arweinwyr sy’n cael eu gyrru gan gydraddoldeb a fydd yn helpu i yrru eich sefydliad yn ei flaen.

Gweithiwch gyda ni i helpu creu byd lle gall menywod gyflawni a ffynnu; lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydyn nhw a’r hyn y maen nhw’n ei wneud.

Privacy Policy

For more information on data collection read our full privacy policy

Our vision: to eradicate gender ineqaulity in the workplace

Meet your Fairplay Employer team:

Alison Dacey
Partner Cyflogwr Chwarae Teg

Alison Dacey

Partner Cyflogwr Chwarae Teg

Mae Alison yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ac yn Gymrawd Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ac mae ganddi agwedd bragmataidd, rhagweithiol ac ymarferol ynghyd ag athroniaeth gallu gwneud. Mae ganddi brofiad sylweddol o weithio'n llwyddiannus gydag amrywiaeth o sefydliadau a phersonoliaethau, i gyflenwi gwerth a chyflawni nodau heriol.

Mae'n gyfathrebwr rhagorol, a chanddi wybodaeth helaeth am gyfraith cyflogaeth a chydraddoldeb ac amrywiaeth, ac fel Partner Cyflogwyr sy'n darparu ein Gwasanaethau Cyflogwyr Chwarae Teg, nid yw ofn herio'n adeiladol ac yn greadigol i helpu i lunio a datblygu sefydliad a chofleidio arfer gorau.

Elizabeth East
Partner Datblygu HR

Elizabeth East

Partner Datblygu HR

Fel Partner Hyfforddiant a Chymwysterau, rydw i’n cydweithio â gweddill y busnes i gefnogi ein swyddogaeth Dysgu a Datblygu mewnol ac allanol, gan gefnogi prosiect Cenedl Hyblyg 2 i ddarparu asesiadau a hyfforddiant eithriadol, er mwyn sicrhau bod ein dysgwyr yn cael profiad gwerth chweil ac yn ennill cymhwyster achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae bod yn rhan o brosiect Cenedl Hyblyg 2 wedi fy ngalluogi i gydweithio â menywod gwych sydd wedi magu eu hyder, wedi llwyddo i ennill cymhwyster, wedi datblygu sgiliau a gwireddu eu potensial yn llawn. Mae’n anrhydedd parhau i helpu menywod yng Nghymru i gyflawni, ffynnu a datblygu.

Drwy gyfuno’r holl wybodaeth ddiweddaraf sydd gennyf am y diwydiant, arddull ddifyr a hynawsedd, rydw i’n creu sesiynau hwyliog ac ymarferol ac yn bwysicach, maen nhw’n berthnasol i’ch gweithle. Rydw i’n weithiwr proffesiynol achrededig y Sefydliad Siartredig Datblygu a Phersonél ym maes Adnoddau Dynol, ac yn frwd am gefnogi unigolion i ddatblygu eu gyrfaoedd a chamu ymlaen. Mae fy mhrif ddiddordebau ym maes arweinyddiaeth, Adnoddau Dynol, rheoli pobl a recriwtio am ddoniau.

Jessica Hannagan-Jones
Partner Cysylltiadau Cleientiaid

Jessica Hannagan-Jones

Partner Cysylltiadau Cleientiaid

Daw Jessica i Chwarae Teg o gefndir codi arian a'r celfyddydau, gan ddod â’i phrofiad creadigol er mwyn adeiladu ar ddarparu gweithdai a chyflwyniadau.

Gan weithio gyda chyflogwyr Chwarae Teg, mae Jessica yn mwynhau gweld y gwahaniaethau mawr y mae sefydliadau ar draws pob sector yn eu gwneud i frwydro yn erbyn anghydraddoldeb yng Nghymru a thu hwnt. “Mae gweld y gwaith sy'n cael ei wneud gan y sefydliadau rwy'n gweithio gyda nhw a gwybod sut mae'n gwneud gwahaniaeth yn anhygoel, dyna pam rwy'n mynd i'r gwaith!”

Yn yr hirdymor, mae Jessica yn rhannu uchelgais pawb yn Chwarae Teg, sef sicrhau cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru. Mae'n gweithio gyda changen fasnachol Chwarae Teg i sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael i bawb a bod pawb yn gallu cael gafael ar gymorth, hyfforddiant a modd i ddatblygu fel sefydliad neu fel menyw sy'n symud ymlaen yn ei gyrfa ac yn yr economi.

Caroline Mathias
Partner Datblygu Masnachol

Caroline Mathias

Partner Datblygu Masnachol

Mae Caroline yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ac mae ganddi wybodaeth ymarferol eang o bob agwedd ar reoli busnes. Mae gan Caroline gymhwyster Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) mewn ymgynghoriaeth adnoddau dynol yn ogystal â hyfforddi gweithredol. Mae ei phrofiad mewn ymgynghoriaeth busnes masnachol ar weinyddiaeth a systemau adnoddau dynol, cydymffurfio â chyfraith cyflogaeth, polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, recriwtio a dethol, dadansoddi a chynllunio hyfforddiant a phroffilio bwrdd yn ei helpu i gefnogi cyfranogwyr ein prosiect i roi newid ac arfer gorau ar waith sy'n helpu i sicrhau bod y busnes a’i bobl yn cyflawni i’r eithaf.

Meet the board:

Stephanie Griffiths
Cyfarwyddwr Masnachol

Stephanie Griffiths

Cyfarwyddwr Masnachol

Stephanie has strategic oversight and operational leadership of Chwarae Teg’s commercial enterprise. Responsible for planning, developing and implementing income generation and surplus raising activities based on Chwarae Teg’s goals and objectives. Stephanie has a proven record of leading from the front, managing successful sales teams for global organisations, while juggling multiple responsibilities in high pressure, targeted environments. Stephanie is passionate about equality for all and driven by positive societal changes

Liz Wilson
Cyfarwyddwr – Cyllid a Gweithrediadau

Liz Wilson

Cyfarwyddwr – Cyllid a Gweithrediadau

Mae Liz yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad ar lefel cyfarwyddwr, gyda phrofiad o weithio yn y sector preifat gyda chwmnïau marchnata, TG a chyhoeddi. Mae Liz wedi gweithio yn y sector elusennol ers y 13 blynedd ddiwethaf.

Sgiliau allweddol Liz yw gwneud newidiadau strategol a gweithredol er mwyn gweithio’n glyfrach nid yn galetach! Mae ganddi’r gallu i ymdopi ag amgylcheddau a blaenoriaethau newidiol, ac yn bwysicach, gweithio a datblygu tîm amrywiol i gyflawni ein hamcanion. Mae ei phrofiad o weithio ar lefel strategol yn caniatáu i Liz helpu i lywio dyfodol Chwarae Teg.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr

Cerys Furlong

Prif Weithredwr

Daeth Cerys i Chwarae Teg yn 2017, ar ôl treulio pymthneg mlynedd yn gweithio yn y sector addysg a sgiliau. Fel Prif Weithredwr, Cerys sy’n gyfrifol am osod cyfeiriad strategol Chwarae Teg ac estyn ein dyheadau wrth i ni ymroi i sicrhau bod Cymru’n arwain y gad ym maes cydraddoldeb rhywiol ledled y byd. Mae’n meithrin partneriaethau â busnesau a sefydliadau eraill er mwyn gwireddu ein huchelgeisiau a grymuso cydweithwyr i gyflawni eu rolau mor effeithiol â phosib, gan arwain trwy esiampl a dangos beth allwn ni ei wneud trwy gydweithio.

Alison Thorne
Sylfaenydd, atconnect

Alison Thorne

Sylfaenydd, atconnect

Mae Alison Thorne yn gyfarwyddwr anweithredol, yn ymddiriedolwr ac yn aelod pwyllgor, a hi hefyd yw sylfaenydd y cwmni datblygu busnes a phobl atconnect.

Alison yw arweinydd Cymru ar gyfer Women on Boards ar hyn o bryd, ac mae hefyd yn un o aelodau bwrdd Chwaraeon Cymru, lle y saif ar y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio. Yn flaenorol, bu'n gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer ymgynghoriaeth manwerthu ac mae'n ymddiriedolwr gyda'r Tropical Forest Trust (rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy).

Mae ganddi yrfa gorfforaethol ym maes manwerthu, gan gael swyddi ar fyrddau gweithredol Mothercare, George at Asda ac Otto UK a swyddi arwain yn Kingfisher a Storehouse, gan arbenigo mewn prynu, marsiandïo a chyrchu.

Mae Alison wedi bod yn ymddiriedolwr gyda Chwarae Teg ers mis Mawrth 2016 ac wedi eistedd ar y Pwyllgor Cyllid a Risg a'r Grŵp Arloesedd Masnachol. Cafodd ei phenodi'n gadeirydd ym mis Gorffennaf 2019.

Christopher Warner
Is-gyfarwyddwr – Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Christopher Warner

Is-gyfarwyddwr – Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Ar ôl graddio mewn Saesneg o Goleg Sant Ioan, Rhydychen, gweithiodd Christopher fel rheolwr prosiect yn gyfrifol am farchnata, cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o adnoddau print ac adnoddau ar gyfer y we i ysgolion ar ran cleientiaid y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Yna, ymunodd Christopher â Llywodraeth Cymru ar Lwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil a threuliodd wyth mlynedd yn gweithio'n bennaf ar bolisi economaidd ac adfywiad a hefyd fel Uwch Ysgrifennydd Preifat i'r Dirprwy Brif Weinidog. Ar ôl pum mlynedd yng Nghomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth, Dychwelodd Christopher i Lywodraeth Cymru fel Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyfansoddiad a Chyfiawnder.

Mae gan Christopher ddwy ferch ifanc ac mae’n benderfynol o adeiladu Cymru decach lle gallant gyflawni a ffynnu. Daeth Christopher yn aelod o’r bwrdd ym mis Mawrth 2016.

Robert Lamb
Cyfarwyddwr, Expectation State

Robert Lamb

Cyfarwyddwr, Expectation State

Mae Expectation State yn gweithio er mwyn cynyddu maint ac ansawdd buddsoddiadau’r sector preifat mewn gwledydd sy’n dioddef gwrthdaro. Roedd gan Robert rolau arweiniol uwch mewn cwmni buddsoddi preifat blaenllaw. Mae ganddo arbenigedd sylweddol mewn gwneud penderfyniadau ar fuddsoddiadau a chyd-drafod trefniadau masnachol, gan fod yn gyfrifol yn bersonol am gaffael a rheoli gwerth $8 biliwn a mwy o fuddsoddiad cyfalaf yn y DU, y Dwyrain Canol ac Affrica, ac mae wedi bod yn aelod gyda hawl i bleidleisio ar nifer o bwyllgorau buddsoddi.

Mae Robert yn un o Ymddiriedolwyr Tŷ Hafan, elusen gofal lliniarol pediatrig a Chymraeg yw ei famiaith.

Daeth Robert yn aelod Cyfetholedig o’r bwrdd ym mis Mehefin 2018.

FairPlay Employer Solutions

Fairplay Employer Solutions

Bespoke consultancy services that empowers organisations with best practice for inclusive growth and development, supporting gender equality in your business, giving you the benefits of a truly inclusive workforce.

We will tailor our support to help you with any specific diversity and inclusion challenges you are facing.

Opening up minds to the benefits of diverse thinking starts by addressing the following:

 • Unconscious Bias Recognise how unconscious bias can affect gender equality in the work place and put in steps to counter this.
 • Recruitment and selectionInequalities can be inadvertently reinforced and recreated by recruitment processes susceptible to unconscious bias. We can gender lens your current processes, implement new ways of recruiting and train line managers in inclusive recruitment.
 • Employer brandCreate an inclusive employer brand, which will support you to become more competitive; attracting, engaging and retaining better and more diverse talent while simultaneously improving productivity. 
 • Family friendly policies  – Reviewing and developing your policies; are your current policies conducive to equality, diversity and provide an environment where all employees can be the best they can be?
 • Inclusive working environments – Discover the tangible benefits and challenges to your business of taking a pro-active approach to the new world of flexible working.
 • Menopause – Menopausal women is the fastest growing demographic in the workplace. By tackling this issue and supporting you to deal with this head on it can support women to stay in work, improve their health and wellbeing ensuring as a business you maintain your experienced talent.
 • Men as allies – Let’s work together to bring about inclusive working practices; male, female, we all benefit but we need support from everyone in your organisations.
 • Gender Pay Gap – Discover how to maximise your data, go further than simply reporting to ensure you are seeing the benefits of the information you capture to drive equality through your organisation.

Delivered in the following ways:

Workshops

Delivered over 2, 3 or 4 hour sessions, all our workshops are interactive and encourage exploratory learning. Participants leave equipped with best practice knowledge and the ability to apply this within their own workplace and role.

Webinars

Designed to share best practice with your team, educating them on key topics providing them with valuable takeaways to improve internal culture and process.

Focus groups

Involving up to 16 of your staff, hosted by our experts who will subsequently provide you with a full report, analysing the feedback of staff, highlighting key themes and making recommendations for improvements to support effective change.

Policy Reviews

These can be undertaken at various levels and we will analyse your current policies and processes and provide feedback. This includes a rigorous gender lensing exercise that highlights potential process improvements and future training.

Get in touch

Contact us today to discuss how the programme can benefit your business.

07428 783 874

fairplayemployer@chwaraeteg.com

FairPlay Employer Leadership

Fairplay Employer Leadership

The Fairplay Employer Leadership courses will provide your female employees with a unique development opportunity to give them the skills and confidence to make them equality driven leaders. It is paramount at this time that we continue to invest in the learning and development of our leaders.

All of our Fairplay Employer Leadership courses are ILM accredited.

Aspiring Leaders – For those moving from team member to team leader for the first time.

 • Women in any sector or role who are either new to or aspiring to a management or supervisory role.
 • Women wanting to build their skills and confidence to take the next step in their career.
 • Women who don’t currently hold any previous qualification in leadership and management at level 2 or above
 • Women capable of promotion but lacking confidence to apply for or undertake new roles.


Advancing Leaders – For practising team leaders moving to the next level.

 • This programme is for women who have some management responsibility, but little or no formal training and are serious about developing their abilities.
 • Advancing Leaders gives practising team leaders looking to move up to the next level of management, the skills they need to be effective, confident and aspirational leaders.


Evolving Leaders – For practising middle managers or department heads that want to prepare for senior management.

 • Aimed at current department heads, project or middle managers, the Evolving Leaders programme supports women to transform their strategic thinking and leadership skills.
 • For women who are already practising middle managers who are serious about building their career and want to prepare for senior management.
 • Evolving Leaders gives women the confidence and tools to assess their leadership performance, develop critical thinking skills, achieve organisational goals and make strong and informed management decisions.

Complete our Fairplay Employer Leadership course application form

Get in touch

If you dont think you are ready to complete the application form, dont worry. Please contact us today and we can discuss how the programme can benefit you or your business.

07428 783 874   fairplayemployer@chwaraeteg.com

FairPlay Employer Award

Fairplay Employer Award

An innovative programme to support, connect and recognise organisations that are leading on inclusive growth. Benchmark your organisation against others in your industry and region. Ascertain the key areas of your success and those that need development and embark on a journey of guided support and improvement.

Achieve your Fairplay Employer Award and join hundreds of companies across Wales and the UK, on a year on year journey to deliver gender equality in your business, giving you the benefits of a genuine inclusive workforce. Striving for continuous improvements, rewarded with the recognition of your achievements.

Get in touch

Contact us today to discuss how the programme can benefit your business.

07428 783 874

fairplayemployer@chwaraeteg.com