Ein gweledigaeth: dileu anghydraddoldeb rhywedd yn y gweithle.
Gweithiwch gyda ni i helpu i greu byd lle gall menywod gyflawni a ffynnu; lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydynt a beth maent yn ei wneud.

Cyflogwr Chwarae Teg – Beth rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn rhoi cydraddoldeb, amrywiaeth ac arferion gwaith cynhwysol wrth wraidd y gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi rydym yn eu cynnig. Nid elfennau ychwanegol mo’r rhain, ac nid ydynt yn agored i drafodaeth, dyma ffocws popeth a wneir gennym. O wella pobl, prosesu a newid meddylfryd, rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliadau lle mae pawb yn bwysig, lle mae pob gweithwyr yn falch o berthyn.

Mae tri phrif faes cymorth:

FairPlay Employer Award

Adolygu a Chydnabod eich dull o gynnwys pawb yn eich gweithle.

FairPlay Employer Solutions

Eich cefnogi chi â’ch anghenion AD fel gweithle cynhwysol.

FairPlay Employer Leadership

Datblygu eich arweinwyr, Ymgorffori cynhwysiant yn niwylliant eich gweithle.

Gweithiwch gyda ni i helpu i greu byd lle gall menywod gyflawni a ffynnu; lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydynt a beth maent yn ei wneud.

Cofrestrwch ar gyfer ein dyddiadau gweithdai sydd i’w cynnal:

Cydraddoldeb Hiliol 21/06/2022 2pm-4pm

Ehangwch eich gwybodaeth a datblygwch ddealltwriaeth o wahanol fathau o rwystrau sy’n cael eu hwynebu yn y gweithle mewn perthynas â chydraddoldeb hiliol, ochr yn ochr â mynd i’r afael â heriau sefydliadol.

Crefydd a Chred 12/07/2022 2pm-4pm

Ehangwch eich gwybodaeth a datblygwch ddealltwriaeth o wahanol grefyddau a chredoau, ochr yn ochr â mynd i’r afael â heriau yn y gweithle.

LHDTC+ 10/08/2022 2pm-4pm

Cyfle i ddeall achosion sylfaenol yr heriau sy’n wynebu pobl LHDTC+ ac i ddatblygu strategaethau i wneud eich amgylchedd gwaith yn fwy croesawgar a chynhwysol.

Cydraddoldeb Rhywedd 06/09/2022 2pm-4pm

Cyfle i wella’ch dealltwriaeth o’r anghydraddoldebau systemig mewn prosesau yn y gweithle sy’n effeithio’n benodol ar gydraddoldeb rhywedd ac i feddu ar sgiliau/offer ymarferol i’w defnyddio.

Ymwybyddiaeth o Anabledd 22/09/2022 2pm-4pm

Byddwch yn arweinydd o ran newid diwylliant yn eich sefydliad a chryfhau eich gwybodaeth am yr anghydraddoldebau systemig sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Cysylltwch â ni 

Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut y gall y rhaglen fod o fudd i’ch busnes.

0300 365 0445

fairplayemployer@chwaraeteg.com

FairPlay Employer - Polisi Preifatrwydd

Pwy yw Tîm Cyflogwr Chwarae Teg?

Rydym yn dîm o unigolion ymroddedig, brwdfrydig ac angerddol o ystod eang o ddisgyblaethau, o ymgynghorwyr AD, hyfforddi gyrfa, mentora ac hyfforddiant arweinyddiaeth i graffter masnachol a rheoli digwyddiadau, sy’n gweithio gyda’n gilydd i weithredu arferion gwaith cynhwysol, a datgloi talent unigolion yn eich busnes er mwyn adeiladu gweithleoedd gwell, mwy proffidiol, gan ddileu anghydraddoldebau rhywedd.

Cyfarfod â’ch tîm Cyflogwr Chwarae Teg:

Stephanie Griffiths
Cyfarwyddwr Masnachol

Stephanie Griffiths

Cyfarwyddwr Masnachol

Mae Stephanie yn gyfrifol am oruchwyliaeth strategol ac arweinyddiaeth weithredol menter fasnachol Chwarae Teg. Mae'n gyfrifol am gynllunio, datblygu a gweithredu gweithgareddau sy'n cynhyrchu incwm a chodi gwarged sy'n seiliedig ar nodau ac amcanion Chwarae Teg. Mae gan Stephanie hanes profedig o arwain ar y blaen, gan reoli timau gwerthu llwyddiannus ar gyfer sefydliadau byd-eang, wrth gydbwyso nifer o gyfrifoldebau mewn amgylcheddau heriol, wedi’u targedu. Mae Stephanie yn angerddol ynglŷn â chydraddoldeb i bawb ac mae'n cael ei hysgogi gan newidiadau cymdeithasol cadarnhaol.

Rina Evans
Uwch Bartner Cyflenwi - Menywod

Rina Evans

Uwch Bartner Cyflenwi - Menywod

Mae Rina yn arbenigwr dysgu a datblygu â chymhwyster Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Cyn hynny, hi oedd yn gyfrifol am gyflwyno Rhaglen Menywod Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg. Mae hi bellach yn goruchwylio’r gwaith o gynllunio, datblygu a chyflwyno gweithgarwch dysgu a datblygu Cyflogwr Chwarae Teg. Mae gan Rina dros 20 mlynedd o brofiad yn datblygu rhaglenni rheoli a thîm ar gyfer cwmnïau telathrebu, gan gynnwys BT, O2 a Telefonica. Gweithiodd hefyd gyda Phrifysgol Abertawe ar raglenni arweinyddiaeth LEAD Cymru ac ION. Mae hi'n hyfforddwr profiadol ac yn angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hi'n mwynhau llunio ymyriadau hyfforddi ar gyfer sefydliadau ac unigolion sydd wedi'u cynllunio i herio, hysbysu a chyffroi.

Alison Dacey
Partner Cyflogwr Chwarae Teg

Alison Dacey

Partner Cyflogwr Chwarae Teg

Mae Alison yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ac yn Gymrawd Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ac mae ganddi agwedd bragmataidd, rhagweithiol ac ymarferol ynghyd ag athroniaeth gallu gwneud. Mae ganddi brofiad sylweddol o weithio'n llwyddiannus gydag amrywiaeth o sefydliadau a phersonoliaethau, i gyflenwi gwerth a chyflawni nodau heriol.

Mae'n gyfathrebwr rhagorol, a chanddi wybodaeth helaeth am gyfraith cyflogaeth a chydraddoldeb ac amrywiaeth, ac fel Partner Cyflogwyr sy'n darparu ein Gwasanaethau Cyflogwyr Chwarae Teg, nid yw ofn herio'n adeiladol ac yn greadigol i helpu i lunio a datblygu sefydliad a chofleidio arfer gorau.

Jessica Hannagan-Jones
Partner Cysylltiadau Cleientiaid

Jessica Hannagan-Jones

Partner Cysylltiadau Cleientiaid

Daw Jessica i Chwarae Teg o gefndir codi arian a'r celfyddydau, gan ddod â’i phrofiad creadigol er mwyn adeiladu ar ddarparu gweithdai a chyflwyniadau.

Gan weithio gyda chyflogwyr Chwarae Teg, mae Jessica yn mwynhau gweld y gwahaniaethau mawr y mae sefydliadau ar draws pob sector yn eu gwneud i frwydro yn erbyn anghydraddoldeb yng Nghymru a thu hwnt. “Mae gweld y gwaith sy'n cael ei wneud gan y sefydliadau rwy'n gweithio gyda nhw a gwybod sut mae'n gwneud gwahaniaeth yn anhygoel, dyna pam rwy'n mynd i'r gwaith!”

Yn yr hirdymor, mae Jessica yn rhannu uchelgais pawb yn Chwarae Teg, sef sicrhau cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru. Mae'n gweithio gyda changen fasnachol Chwarae Teg i sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael i bawb a bod pawb yn gallu cael gafael ar gymorth, hyfforddiant a modd i ddatblygu fel sefydliad neu fel menyw sy'n symud ymlaen yn ei gyrfa ac yn yr economi.

Maggie Edwards
Uwch Partner Ymgysylltu

Maggie Edwards

Uwch Partner Ymgysylltu

Mae Maggie yn arwain Tîm Ymgysylltu Chwarae Teg. Mae'r tîm yn gyfrifol am ymgysylltu â menywod a busnesau ledled Cymru ar gyfer rhaglenni Cenedl Hyblyg 2. Mae gan Maggie agwedd sy'n sicrhau bod pethau'n cael eu gwneud ac mae'n aelod go iawn o'r tîm, gan sicrhau mai safonau ac ansawdd yw'r brif flaenoriaeth bob amser. Mae Maggie yn angerddol am gydraddoldeb i bawb a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl

Eleanor Leyshon
Partner Ymgysylltu

Eleanor Leyshon

Partner Ymgysylltu

Ellie works as a Client Relationship Manager for FairPlay Employer. She is driven by the sense of achievement gained when we help someone to reach their full career potential through our leadership programmes, or when we support organisations to implement practices that not only improve their bottom line but contribute to our vision of eradicating gender inequality in the workplace. Ellie has a proven track record in sales and client account management, across various industries including sport and art sponsorship and fundraising, working both with global brands and local organisations. Within Chwarae Teg Ellie is part of the committee that delivers the annual Womenspire Awards and has recently completed a Level 4 Diploma from the Institute of Leadership and Management.

Diane Howard
Business Development Manager

Diane Howard

Business Development Manager

Mae Diane yn rhan o dîm Cyflogwyr Chwarae Teg, sef cangen fasnachol Chwarae Teg. Prif gyfrifoldeb Diane yw rheoli cyfrifon a datblygu tanysgrifwyr Cyflogwyr Chwarae Teg presennol a chyflwyno cleientiaid newydd i’n portffolio o gynhyrchion, gan gynnwys ein Gwasanaeth Tanysgrifio Meincnodi a Gwobrwyo Cyflogwyr Chwarae Teg, ein Rhaglen Arweinyddiaeth Gynhwysol, a’n dewislen Atebion Ymgynghoriaeth Pwrpasol. Mae Diane wedi cael y dasg o adeiladu’r brand Cyflogwr Chwarae Teg nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU, ac ar ôl gweithio yn y tîm Cenedl Hyblyg ers dros dair blynedd, mae ganddi gyfoeth o wybodaeth a phrofiad i’w rhannu â sefydliadau i’w helpu i ddatblygu arferion gwaith cynhwysol a chreu diwylliant lle mae pob gweithiwr yn teimlo ei fod yn perthyn yn y gweithle. Mae gan Diane ddegawdau o brofiad ar ôl gweithio yn y sector masnachol i lawer o frandiau proffil uchel yn flaenorol, ac mae hi wir yn deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol a chlir. Mae agwedd halen y ddaear Diane a’i dull gweithredu hwyliog yn annog cwsmeriaid i gael sgyrsiau agored a gonest sy’n arwain at ddealltwriaeth wirioneddol o’u hanghenion a’r atebion sydd eu hangen.

Alexia Mei
Partner Gweinyddu Ymgysylltu

Alexia Mei

Partner Gweinyddu Ymgysylltu

Mae Alexia yn cynhyrchu gwahanol fathau o ddadansoddiadau i’w cynnwys yn adroddiadau’r Bwrdd ac i gynorthwyo timau gyda gweithrediadau o ddydd i ddydd yn ogystal â chynlluniau tymor hwy (e.e. modelu meithrin gallu). Mae gan Alexia MSc mewn Ystadegau felly mae hi'n dda gyda data ac yn cymryd rhan yn y gwaith o lunio a dadansoddi ffurflenni casglu data ac arolygon cleientiaid ac mae hi'n defnyddio Power BI i ddadansoddi'r ymatebion. Mae gan Alexia brofiad hir o weithio ym maes marchnata felly mae hi hefyd yn creu postiadau electronig gan ddefnyddio ClickDimensions ac yn ychwanegu cynnwys at wefan Chwarae Teg.

Cyfarfod â’r bwrdd

Nicola Williams
Cadeirydd Bwrdd FairPlay Trading Ltd

Nicola Williams

Cadeirydd Bwrdd FairPlay Trading Ltd

Ers 2012, mae Nicola wedi gweithio i Dŵr Cymru, lle mae hi ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Cyfreithiol a Chydymffurfiaeth ac yn Ysgrifennydd y Cwmni. Mae hi'n angerddol am Gynwysoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle ac mae'n cadeirio grŵp Re:Think Dŵr Cymru sy'n ailfeddwl mentrau'r cwmni er mwyn hyrwyddo gweithle cynhwysol ac amrywiol. Mae Nicola yn Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf, a rhwng 2015 a 2020 bu’n aelod o Bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru.

Hyfforddodd Nicola yn wreiddiol fel cyfreithiwr, a gweithio gydag un o gwmnïoedd cyfraith y Ddinas, gan arbenigo mewn materion cyfraith gyhoeddus. Yn 2004, symudodd hi i Gymru a dod yn bartner yn nhîm Datrys Anghydfodau mewn cwmni cyfraith genedlaethol, yn arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus ac anghydfodau rheoleiddiol, gan gynrychioli cleientiaid megis sefydliadau addysgol, cwmnïau cyfleustodau, a BBaChau, a chynghori ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys cyfraith contractau, materion rheoleiddio, hawliau dynol a materion cydraddoldeb.

Brian Meechan
Aelod Bwrdd FairPlay Trading Ltd

Brian Meechan

Aelod Bwrdd FairPlay Trading Ltd

Mae Brian yn newyddiadurwr, darlledwr a chyflwynydd gwobredig. Ef hefyd yw cyd-sylfaenydd, cyd-gyfarwyddwr a chadeirydd Gŵyl Lyfrau Caerdydd, a chyfarwyddwr Stay Gold Media, sy'n gweithredu ym meysydd darlledu a digwyddiadau.

Fel gohebydd busnes BBC Wales, mae Brian yn ymdrin â busnes a'r economi ar gyfer teledu, radio ac ar-lein. Roedd hefyd yn gynhyrchydd creadigol a chyflwynydd rhaglen ddogfen deledu, yn ogystal â chyflwyno sioe radio fusnes wythnosol. Mae wedi ymdrin â straeon ar gyfer BBC Breakfast, y Six O'Clock News, y News Channel, Radio 4, 5Live, BBC Scotland ac ITN. Roed Brian yn ohebydd gwleidyddol yn flaenorol.

Gan sylwi ar fwlch yn sîn diwylliannol Caerdydd, sylfaenodd Ŵyl Lyfrau Caerdydd gyda rhai o’i ffrindiau. Mae'r ŵyl yn rhedeg am dri diwrnod ac yn annog darllen, ysgrifennu a thrafodaethau drwy ddwsinau o ddigwyddiadau.

Astudiodd ym Mhrifysgol Glasgow, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Napier Caeredin, ac mae'n dechrau tystysgrif ôl-raddedig mewn arweinyddiaeth busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Christopher Warner
Is-gyfarwyddwr – Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Christopher Warner

Is-gyfarwyddwr – Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Ar ôl graddio mewn Saesneg o Goleg Sant Ioan, Rhydychen, gweithiodd Christopher fel rheolwr prosiect yn gyfrifol am farchnata, cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o adnoddau print ac adnoddau ar gyfer y we i ysgolion ar ran cleientiaid y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Yna, ymunodd Christopher â Llywodraeth Cymru ar Lwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil a threuliodd wyth mlynedd yn gweithio'n bennaf ar bolisi economaidd ac adfywiad a hefyd fel Uwch Ysgrifennydd Preifat i'r Dirprwy Brif Weinidog. Ar ôl pum mlynedd yng Nghomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth, Dychwelodd Christopher i Lywodraeth Cymru fel Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyfansoddiad a Chyfiawnder.

Mae gan Christopher ddwy ferch ifanc ac mae’n benderfynol o adeiladu Cymru decach lle gallant gyflawni a ffynnu. Daeth Christopher yn aelod o’r bwrdd ym mis Mawrth 2016 ac Is-Gadeirydd ym mis Rhagfyr 2021.

Robert Lamb
Cyfarwyddwr, Expectation State

Robert Lamb

Cyfarwyddwr, Expectation State

Mae Expectation State yn gweithio er mwyn cynyddu maint ac ansawdd buddsoddiadau’r sector preifat mewn gwledydd sy’n dioddef gwrthdaro. Roedd gan Robert rolau arweiniol uwch mewn cwmni buddsoddi preifat blaenllaw. Mae ganddo arbenigedd sylweddol mewn gwneud penderfyniadau ar fuddsoddiadau a chyd-drafod trefniadau masnachol, gan fod yn gyfrifol yn bersonol am gaffael a rheoli gwerth $8 biliwn a mwy o fuddsoddiad cyfalaf yn y DU, y Dwyrain Canol ac Affrica, ac mae wedi bod yn aelod gyda hawl i bleidleisio ar nifer o bwyllgorau buddsoddi.

Mae Robert yn un o Ymddiriedolwyr Tŷ Hafan, elusen gofal lliniarol pediatrig a Chymraeg yw ei famiaith.

Daeth Robert yn aelod Cyfetholedig o’r bwrdd ym mis Mehefin 2018.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Cerys Furlong

Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Daeth Cerys i Chwarae Teg yn 2017, ar ôl treulio pymthneg mlynedd yn gweithio yn y sector addysg a sgiliau. Fel Prif Weithredwr, Cerys sy’n gyfrifol am osod cyfeiriad strategol Chwarae Teg ac estyn ein dyheadau wrth i ni ymroi i sicrhau bod Cymru’n arwain y gad ym maes cydraddoldeb rhywiol ledled y byd. Mae’n meithrin partneriaethau â busnesau a sefydliadau eraill er mwyn gwireddu ein huchelgeisiau a grymuso cydweithwyr i gyflawni eu rolau mor effeithiol â phosib, gan arwain trwy esiampl a dangos beth allwn ni ei wneud trwy gydweithio.

Liz Wilson
Cyfarwyddwr – Cyllid a Gweithrediadau, Chwarae Teg

Liz Wilson

Cyfarwyddwr – Cyllid a Gweithrediadau, Chwarae Teg

Mae Liz yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad ar lefel cyfarwyddwr, gyda phrofiad o weithio yn y sector preifat gyda chwmnïau marchnata, TG a chyhoeddi. Mae Liz wedi gweithio yn y sector elusennol ers y 13 blynedd ddiwethaf.

Sgiliau allweddol Liz yw gwneud newidiadau strategol a gweithredol er mwyn gweithio’n glyfrach nid yn galetach! Mae ganddi’r gallu i ymdopi ag amgylcheddau a blaenoriaethau newidiol, ac yn bwysicach, gweithio a datblygu tîm amrywiol i gyflawni ein hamcanion. Mae ei phrofiad o weithio ar lefel strategol yn caniatáu i Liz helpu i lywio dyfodol Chwarae Teg.

FairPlay Employer Award

FairPlay Employer Award

Rhaglen arloesol i gefnogi, cysylltu a chydnabod sefydliadau sy’n arwain ar dwf cynhwysol. Cyfle i feincnodi’ch sefydliad yn erbyn rhai eraill yn eich diwydiant a’ch rhanbarth gan ddysgu pa rai yw prif feysydd eich llwyddiant a pa rai sydd angen eu datblygu a chychwyn ar daith o gefnogaeth a gwelliant dan arweiniad.

Beth am sicrhau eich Dyfarniad Cyflogwr Chwarae Teg ac ymuno â channoedd o gwmnïau ledled Cymru a’r DU ar daith o flwyddyn i flwyddyn er mwyn sicrhau cydraddoldeb rhywedd yn eich busnes, ac yn sgil hynny, buddion gweithlu sy’n wirioneddol gynhwysol? Anelwch at sicrhau gwelliannau parhaus, a chydnabyddiaeth yn wobr am eich llwyddiannau.

Cysylltwch â ni 

Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut y gall y rhaglen fod o fudd i’ch busnes.

07428 783 874

fairplayemployer@chwaraeteg.com

Swyddfa Eiddo Deallusol
Silver
Newport
General Dynamics
Silver
Ystrad Mynach
Dr Organic
Silver
Swansea
Y Brifysgol Agored
Silver
Cardiff
Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
Silver
Neath Port Talbot
Swyddfa Archwilio Cymru
Silver
Cardiff

FairPlay Employer Solutions

FairPlay Employer Solutions

Gwasanaethau ymgynghori pwrpasol sy’n grymuso sefydliadau ag arfer gorau ar gyfer twf a datblygiad cynhwysol, gan gefnogi cydraddoldeb rhywedd yn eich busnes, gan roi buddion gweithlu gwirioneddol gynhwysol i chi.

Byddwn yn teilwra ein cefnogaeth er mwyn eich helpu chi gydag unrhyw heriau penodol rydych chi’n eu hwynebu o ran amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae agor meddyliau i’r buddion a ddaw yn sgil meddwl amrywiol yn dechrau trwy fynd i’r afael â’r canlynol:

  • Rhagfarn Ddiarwybod – Cydnabod sut y gall rhagfarn ddiarwybod effeithio ar gydraddoldeb rhywedd yn y gweithle a rhoi camau ar waith i wrthsefyll hyn.
  • Recriwtio a dethol Gellir atgyfnerthu ac ail-greu anghydraddoldebau yn anfwriadol drwy brosesau recriwtio sy’n agored i ragfarn ddiarwybod. Gallwn edrych ar eich prosesau cyfredol drwy lens rhywedd, gweithredu ffyrdd newydd o recriwtio a hyfforddi rheolwyr llinell mewn recriwtio cynhwysol.
  • Brand cyflogwrCreu brand cyflogwr cynhwysol, a fydd yn eich cefnogi i ddod yn fwy cystadleuol; denu, ymgysylltu a chadw talent gwell a mwy amrywiol wrth wella cynhyrchiant ar yr un pryd.
  • Polisïau sy’n ystyriol o deuluoeddAdolygu a datblygu eich polisïau; a yw’ch polisïau cyfredol yn ffafriol i gydraddoldeb, amrywiaeth ac yn darparu amgylchedd lle gall yr holl weithwyr fod y gorau y gallant fod?
  • Amgylcheddau gwaith cynhwysol – Darganfyddwch y buddion a’r heriau go iawn i’ch busnes o gymryd agwedd ragweithiol tuag at fyd newydd gweithio hyblyg.
  • Menopos – Merched sy’n mynd trwy’r menopos yw’r ddemograffig sy’n tyfu gyflymaf yn y gweithle. Trwy fynd i’r afael â’r mater hwn a’ch cefnogi i ddelio uniongyrhcol â hyn, gall gynorthwyo menywod i aros mewn gwaith, gwella eu hiechyd a’u llesiant gan sicrhau eich bod fel busnes yn cadw eich talent profiadol.
  • Dynion fel cynghreiriaid – Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau arferion gwaith cynhwysol; yn wrywod a benywod, rydyn ni i gyd yn elwa ond mae angen cefnogaeth arnom gan bawb yn eich sefydliadau.
  • Bwlch Cyflog ar sail Rhywedd – Darganfyddwch sut i fanteisio i’r eithaf ar eich data, ewch ymhellach nag adrodd yn unig er mwyn sicrhau eich bod yn gweld buddion y wybodaeth rydych chi’n ei chasglu er mwyn ymgorffori cydraddoldeb trwy’ch sefydliad.

Cyflwynir hyn yn y ffyrdd canlynol:

Gweithdai

Cyflwynir y rhain mewn sesiynau 2, 3 neu 4 awr; mae ein holl weithdai’n rhyngweithiol ac yn annog dysgu archwiliadol. Mae cyfranogwyr yn gadael yn meddu ar wybodaeth arfer gorau a’r gallu i gymhwyso hyn yn eu gweithle a’u rôl eu hunain.

Gweminarau

Wedi’u cynllunio er mwyn rhannu arfer gorau â’ch tîm, gan eu haddysgu ar bynciau allweddol a darparu gwybodaeth werthfawr er mwyn iddynt wella diwylliant a phrosesau mewnol.

Grwpiau ffocws

Yn cynnwys hyd at 16 o’ch staff, dan ofal ein harbenigwyr a fydd wedyn yn darparu adroddiad llawn i chi yn dadansoddi adborth staff, yn tynnu sylw at themâu allweddol ac yn gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau i gefnogi newid effeithiol.

Adolygiadau Polisi

Gellir ymgymryd â’r rhain ar wahanol lefelau a byddwn yn dadansoddi eich polisïau a’ch prosesau cyfredol ac yn darparu adborth. Mae hyn yn cynnwys ymarfer edrych yn drwyadl ar bethau drwy lens rhywedd a hynny’n tynnu sylw at welliannau posibl i brosesau a hyfforddiant yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni 

Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut y gall y rhaglen fod o fudd i’ch busnes.

07428 783 874

fairplayemployer@chwaraeteg.com

‘CREATING INCLUSIVE LEADERS, WHO FOCUS ON BUILDING AND MAINTAINING EFFECTIVE TEAMS, WHERE EVERY TEAM MEMBER FEELS THAT THEY BELONG.’

By enrolling onto the Inclusive Leadership programme you will not only be investing in your own future but into the futures of all the individuals you manage and collaborate with in your working and personal life, committing to bringing equality, diversity and inclusion into the heart of everything you do.

While studying you will have the opportunity to build relationships with like-minded people and to learn and grow in an engaging and interactive environment.

Our bespoke modules have been designed to strengthen and develop your leadership skills and provide practical tools to enable you to be an inclusive and authentic leader.

Module 1: Inclusion, Diversity, The Equality Act + More

Build your confidence to take responsibility for creating a team culture where everyone feels that they belong. Gain the skills and knowledge to develop and lead on inclusive practice.

Module 2: Effective Leadership

Recognise current leadership styles used within your organisation and understand your own leadership style to successfully adapt in an ever changing world.

Module 3: Emotional Intelligence

Understand and develop your emotional intelligence in the workplace. Utilise your personal strengths to motivate and empower others and explore your personal resilience.

Module 4: Effective Leadership and DiSC Profile

Evaluate your ownability to lead and motivate others and create a personal development plan to identify areas of growth

Module 5: Unconscious Bias and Micro Aggressions

Understand the impact of bias in organisation processes, recognise your own biases, and take the lead on educating others on the impact of bias and positive challenge.

Module 6: Wellbeing and Mental Health

Understand your organisations current approach to wellbeing and mental health. Recognise your role in creating a positive workplace where wellbeing initiatives align with the People Strategy.

Module 7: Wellbeing and Mental Health (cont.)

Confidently manage and support wellbeing across your organisation. Understand the importance of your role in communicating and supporting wellbeing approaches.

Module 8: Managing Hybrid and Agile Teams

Learn how to lead and manage in any organisational structure. Understand practical tools and techniques to achieve effective team performance, improve collaboration and create an inclusive and diverse environment.

Module 9: Coaching Skills and Culture

Understand the benefits of a coaching culture for future leadership. Explore coaching models and techniques, and experience practical coaching skills.

Module 10: Reflective Practice

Reflect on your learning and identify your support network, giving you the increased confidence to set and implement your commitments to change, to create an inclusive workplace.

Cofrestrwch ar gyfer ein dyddiadau gweithdai sydd i’w cynnal:

Cydraddoldeb Hiliol 21/06/2022 2pm-4pm

Ehangwch eich gwybodaeth a datblygwch ddealltwriaeth o wahanol fathau o rwystrau sy’n cael eu hwynebu yn y gweithle mewn perthynas â chydraddoldeb hiliol, ochr yn ochr â mynd i’r afael â heriau sefydliadol.

Crefydd a Chred 12/07/2022 2pm-4pm

Ehangwch eich gwybodaeth a datblygwch ddealltwriaeth o wahanol grefyddau a chredoau, ochr yn ochr â mynd i’r afael â heriau yn y gweithle.

LHDTC+ 10/08/2022 2pm-4pm

Cyfle i ddeall achosion sylfaenol yr heriau sy’n wynebu pobl LHDTC+ ac i ddatblygu strategaethau i wneud eich amgylchedd gwaith yn fwy croesawgar a chynhwysol.

Cydraddoldeb Rhywedd 06/09/2022 2pm-4pm

Cyfle i wella’ch dealltwriaeth o’r anghydraddoldebau systemig mewn prosesau yn y gweithle sy’n effeithio’n benodol ar gydraddoldeb rhywedd ac i feddu ar sgiliau/offer ymarferol i’w defnyddio.

Ymwybyddiaeth o Anabledd 22/09/2022 2pm-4pm

Byddwch yn arweinydd o ran newid diwylliant yn eich sefydliad a chryfhau eich gwybodaeth am yr anghydraddoldebau systemig sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Cysylltwch â ni 

Os nad ydych chi’n meddwl eich bod chi’n barod i lenwi’r ffurflen gais, peidiwch â phoeni. Cysylltwch â ni heddiw a gallwn drafod sut y gall y rhaglen fod o fudd i chi neu i’ch busnes.

07428 783 874   fairplayemployer@chwaraeteg.com