Sefydliad newydd, annibynnol, nid-er-elw yw Grŵp Cyllideb Menywod Cymru sy’n dwyn ynghyd academyddion, gwneuthurwyr polisi, rhwydweithiau menywod a meddylwyr economaidd blaenllaw.

Ei nod yw gweithio gyda’r llywodraeth a’r gymdeithas sifil er mwyn mynd ar drywydd Cymru sy’n fwy ffyniannus a chyfartal drwy sicrhau bod effaith trethiant a gwario yng Nghymru’n deg ac yn gyfartal o ran rhywedd.

Bydd yn gwneud hyn drwy:

  • annog y defnydd o offerynnau cyllidebu ar sail rhywedd ym mhrosesau cyllidebu’r llywodraeth. Mae’r offerynnau hyn yn tynnu sylw at sut mae penderfyniadau ar drethiant a chyllidebau yn effeithio ar fenywod a dynion mewn ffyrdd gwahanol. Maent hefyd yn helpu i sicrhau bod polisïau economaidd a chyllidol yn chwarae rôl weithredol wrth gyflawni nodau cydraddoldeb.
  • darparu dadansoddiad annibynnol o benderfyniadau gwariant a pholisi cyllidol y llywodraeth i wella prosesau gwneud penderfyniadau a chyllidebol.
  • meithrin gallu ar draws y symudiad menywod yng Nghymru, er mwyn cymryd rhan mewn trafodaeth economaidd yng Nghymru, drwy hyfforddiant, digwyddiadau ac adnoddau.
  • gweithredu fel pont rhwng cyrff ymchwil a’r symudiad menywod yng Nghymru. Bydd yn sicrhau bod ymchwil economaidd yng Nghymru’n darparu tystiolaeth gadarn, gan gyflwyno’r achos am newidiadau sy’n helpu menywod yng Nghymru i gyflawni eu potensial.

Mae Llywodraeth Cymru’n gwneud penderfyniadau gwario sy’n effeithio ar bob rhan o’n bywydau – addysg a sgiliau, gofal plant, gofal cymdeithasol, tai a datblygu economaidd i enwi ond ychydig. Mae’r penderfyniadau hyn yn effeithio ar fenywod, dynion a phobl anneuaidd yn wahanol. Bydd Grŵp Cyllideb Menywod Cymru’n gweithio i sicrhau bod y gwahaniaethau hyn yn cael eu hystyried gan weinidogion a swyddogion Cymru fel bod penderfyniadau gwariant yn helpu i greu Cymru sy’n gyfartal o ran rhywedd.

Mae gennym gyllid am flwyddyn i feithrin gallu ym mhedair cenedl y DU. Yng Nghymru, mae’r arian hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Grŵp Cyllideb Menywod Cymru fel sefydliad nid-er-elw annibynnol.

Eisiau gwybod mwy?

Gallwch gymryd rhan drwy ein helpu ni i lunio dyfodol Grŵp Cyllideb Menywod Cymru. Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n grŵp llywio a’n pwyllgor rheoli.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i dderbyn gwybodaeth am newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost at Rebecca Rickard, Cydlynydd y Prosiect, yn Rebecca.Rickard@chwaraeteg.com.

24th Sep 2019
Gender Equality Review
Project

Resources and Publications

Cyflwyniad i gyllidebu ar sail rhywedd gan Grŵp Cyllideb Menywod y DU https://womencount.wbg.org.uk/

Canllawiau ar gyllidebu ar sail rhywedd gan Grŵp Cyllideb Menywod y DU ac Oxfam: https://oxfamilibrary….guide-gender-responsive-budgeting

Adolygiad ar Gydraddoldeb Rhywedd i Gymru: chwaraeteg.com/adolygiad-o-gydraddoldeb-rhywedd/

Y Comisiwn ar Economi sy’n Gyfartal o ran Rhywedd WBG Commission on a Gender-Equal Economy – Womens Budget Group

Canllawiau gan Grŵp Cyllideb Menywod y DU ar sut i gynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb: wbg.org.uk…FINAL-EIA-briefing

Helpwch lywio gwaith Grŵp Cyllideb Menywod Cymru (WWBG)

Llenwch ein harolwg byr

Pa mor dda yr ydym yn deall ac yn ymgysylltu â’r gyllideb yng Nghymru? Sut y gallwn ni ddylanwadu ar y penderfyniadau hyn sy’n effeithio ar bob un ohonom? Beth fyddech chi am ei weld gan Grŵp Cyllideb Menywod Cymru?

I’n helpu i ateb y cwestiynau allweddol hyn, rydym yn gofyn i chi lenwi arolwg byr.

Dim ond ugain cwestiwn, ac ni ddylai gymryd mwy na dau neu dri munud i’w gwblhau ac mae’n gwbl ddienw.

Ar hyn o bryd mae gan Chwarae Teg flwyddyn o gyllid gan Sefydliad y Gymdeithas Agored i feithrin Grŵp Cyllideb Menywod Cymru newydd – sefydliad annibynnol sy’n ymgyrchu dros drethiant a gwariant teg a chyfartal o ran rhywedd yng Nghymru. Mae Grwpiau Cyllideb Menywod wedi hen sefydlu yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ond dyma’r tro cyntaf i ni gael un yng Nghymru.

Mae’r gyllideb yng Nghymru yn effeithio ar bob rhan o’n bywydau – addysg a sgiliau, gofal plant, gofal cymdeithasol, tai a datblygu economaidd i enwi ond ychydig. Ac mae canlyniadau’r penderfyniadau hyn ymhell o fod yn niwtral o ran rhywedd. Bydd y WWBG yn dadansoddi effaith cyllidebau’r llywodraeth o ran rhywedd, ac yn defnyddio tystiolaeth i ystyried sut y gall penderfyniadau gwariant ddiwallu ac ymateb i wahanol anghenion pawb.

Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn dweud wrthym sut mae pobl yng Nghymru yn deall ac yn ymgysylltu â chyllidebau’r DU, Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Bydd yn ein helpu i gynllunio gwaith Grŵp Cyllideb Menywod Cymru, gan sicrhau ei fod yn diwallu anghenion pobl yng Nghymru, ac yn helpu i sicrhau economi decach a mwy cyfartal.

A fyddech chi cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau’r arolwg ac anfon y ddolen i’ch rhwydweithiau. Diolch yn fawr am eich help.

Dyddiad cau’r arolwg: 5 Gorffennaf.