Er gwaethaf cynnydd, mae menywod yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swyddi o bŵer ac arweinyddiaeth yn y llywodraeth, ym myd busnes ac mewn bywyd cyhoeddus. Mae’r darlun hwn hyd yn oed yn waeth ar gyfer menywod duon ac Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, menywod LHDTC+, menywod anabl, a menywod sy’n profi anghydraddoldebau ychwanegol. Byddwn ond yn gallu rhoi sylw go iawn i’r holl faterion rydym yn eu hwynebu fel cymdeithas pan fydd gennym gynrychiolwyr amrywiol sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym ni’n byw ynddynt.

Nod LeadHerShip yw rhoi cip go iawn i fenywod ifanc ar y cyfleoedd arweinyddiaeth ym myd busnes a gwleidyddiaeth sydd ar gael iddynt. Ei nod yw ysbrydoli cenedl o arweinwyr benywaidd yn y dyfodol, boed hynny mewn byd gwleidyddol neu fusnes, sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well mewn rolau o’r fath sy’n gwneud penderfyniadau, a rhoi llwyfan i fenywod fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Mae tair rhaglen LeadHerShip. Bydd Chwarae Teg yn rhoi cyfleoedd cysgodi i fenywod ifanc ym maes gwleidyddiaeth genedlaethol yn y Cynulliad, maes gwleidyddiaeth leol mewn amryw gynghorau lleol, a byd busnes, lle bydd cyfle i ddilyn arweinwyr busnes benywaidd mewn amrywiaeth o fusnesau yng Nghymru.

Dechreuodd LeadHerShip yn y Cynulliad Cenedlaethol yn 2017 o amgylch Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gan roi cyfle i fenywod ifanc gysgodi eu Haelod Cynulliad lleol am ddiwrnod. Cafodd cyfranogwyr gyfle i dreulio amser personol gydag Aelodau’r Cynulliad, cael cip unigryw ar eu bywydau o ddydd i ddydd, a chael gwell dealltwriaeth o'r Cynulliad Cenedlaethol yn ogystal.

Ers hynny, mae'r rhaglen wedi tyfu, gan gynnig i fenywod gyfleoedd cysgodi undydd yn y Cynulliad, o fewn llywodraeth leol a chyda busnesau. Mae cyfranogwyr yn treulio'r diwrnod gyda modelau rôl ysbrydoledig, ac yn ennyn profiad o fywyd y tu ôl i’r llen yn y Cynulliad, llywodraeth leol a busnesau.

Byddwn ond yn gallu rhoi sylw go iawn i’r holl faterion rydym yn eu hwynebu fel cymdeithas pan fydd gennym gynrychiolwyr amrywiol sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym ni’n byw ynddynt. Bydd LeadHerShip yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr benywaidd a’u hannog i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Bydd tair rhaglen wahanol LeadHerShip yn cael eu cynnal ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyfleoedd sydd ar ddod neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i sicrhau eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn LeadHerShip@chwaraeteg.com.

Menywod sydd rhwng 16 a 22 oed ac sy’n byw yng Nghymru sy’n gymwys i wneud cais am ein rhaglenni LeadHerShip.

Drwy gyfrwng tair rhaglen LeadHerShip, mae Chwarae Teg yn rhoi cyfleoedd cysgodi i fenywod ifanc ym maes gwleidyddiaeth genedlaethol yn y Cynulliad, maes gwleidyddiaeth leol mewn amryw gynghorau lleol, ac ym myd busnes yn dilyn arweinwyr benywaidd mewn amrywiaeth o fusnesau yng Nghymru.

  1. Darllenwch yr wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer y rhaglen y mae gennych ddiddordeb ynddi.
  2. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau’r ffurflen gais ar-lein erbyn y dyddiad cau perthnasol.
  3. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at leadhership@chwaraeteg.com. Nodwch enw’r rhaglen ym mlwch testun yr e-bost.

Beth am gael profiad o sut beth yw gweithio fel Aelod o’r Senedd gyda’n cyfle cysgodi undydd unigryw.

Mae Chwarae Teg yn cynnig cyfle i fenywod ifanc ledled Cymru gysgodi Aelod o’r Senedd a chael cipolwg unigryw ar fywyd AS o ddydd i ddydd.

Mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus, gyda 43% o Aelodau etholedig y Senedd yn fenywod. Fodd bynnag, mae’r ffigur hwn yn amrywio ac mae’n anghyson ar draws y pleidiau gwleidyddol. Mae’r penderfyniadau a wneir gan Aelodau’r Senedd yn effeithio ar bob rhan o’n bywydau, ac mae’n hanfodol bod lleisiau menywod yn cael eu clywed yn y dadleuon hyn fel bod y penderfyniadau sy’n effeithio ar bawb yn cael eu gwneud yn deg. Rydym am feithrin dealltwriaeth ac ymgysylltiad menywod ifanc yn hyderus, yn ogystal â gwella hyder i godi llais a lleisio’ch barn am y materion sydd bwysicaf.

Os yw LeadHerShip yn rhywbeth sy’n apelio atoch chi, ond bod mwy o ddiddordeb gennych mewn llywodraeth leol neu fusnes, sicrhewch eich bod yn gwirio ein rhaglenni eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r rhaglen, anfonwch neges e-bost at leadhership@chwaraeteg.com

Ceisiadau’n agored ar gyfer LeadHerShip Senedd 2023

Gwnewch gais nawr am eich cyfle i gymryd rhan.

Mae’r broses ymgeisio bydd yn cau dydd Llun 23 Ionawr.

Er mwyn cymryd rhan, mae angen i chi fod rhwng 16 a 22 oed ac yn byw yng Nghymru. Dyw hi ddim yn ofynnol i chi fod ag unrhyw brofiad gwleidyddol blaenorol na’ch bod wedi bod yn weithgar yn wleidyddol o’r blaen.

Cynhelir LeadHerShip Senedd 2023 ddydd Mawrth 7 Mawrth yn y Senedd ym Mae Caerdydd, a byddwch angen bod yn rhydd i fod yng Nghaerdydd ar y diwrnod hwnnw er mwyn cymryd rhan.

Oes gennych ddiddordeb mewn sut mae penderfyniadau yn cael eu gwneud ar gyfer eich cymuned leol? Ydych chi’n angerddol am wleidyddiaeth leol?

Darganfyddwch sut brofiad ydyw i weithio fel arweinydd cyngor lleol gyda’n cyfle cysgodi unigryw am un diwrnod.

Mae’r rhaglen LeadHerShip mewn cynghorau lleol yn rhoi cyfle i fenywod rhwng 18 a 25 oed i ddysgu am wleidyddiaeth Cymru ar lefel llywodraeth leol, a chael profiad uniongyrchol oddi wrth modelau rôl ysbrydoledig o fewn bywyd cyhoeddus. Mae ein cyfranogwyr LeadHerShip yn cysgodi arweinydd cyngor lleol am ddiwrnod i ganfod sut beth yw bywyd go iawn fel unigolyn sy’n gwneud penderfyniadau.

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am addysg leol, gwasanaethau gofal, cyfleusterau hamdden, gofalu am ein strydoedd a’n hamgylchedd, tai lleol, a datblygu busnesau yn ein rhanbarthau. Mae’r penderfyniadau a wneir yn y meysydd hyn yn effeithio ar fywydau menywod bob dydd ledled Cymru, felly mae’n hanfodol fod eu lleisiau yn cael eu clywed.

Ar hyn o bryd, dim ond 18% o arweinwyr cyngor yng Nghymru sy’n fenywod a 28% o gynghorwyr. Mae gwella ymgysylltiad menywod ifanc â gwleidyddiaeth ar lefel leol yn allweddol os ydym am gynyddu cynrychiolaeth yn y dyfodol.

Bydd y diwrnod yn rhoi amser personol i gyfranogwyr gyda’u harweinydd cyngor a’i thîm, er mwyn ennyn dealltwriaeth o’r hyn y mae’r rôl yn ei gynnwys.

Mae ceisiadau am Gyngor Lleol LeadHerShip bellach ar gau.

Oes gennych ddiddordeb mewn sut mae busnesau yn cael eu rhedeg o ddydd i ddydd? Ydych chi’n angerddol am entrepreneuriaeth?

Darganfyddwch sut brofiad ydyw i arwain busnes gyda’n cyfle cysgodi unigryw am ddiwrnod.

Mae’r rhaglen LeadHerShip ym myd busnes yn rhoi cyfle i fenywod ifanc rhwng 18 a 25 oed i gysgodi arweinwyr busnes benywaidd yng Nghymru, er mwyn dysgu am entrepreneuriaeth a sut mae busnesau yn cael eu rhedeg o ddydd i ddydd.

Mae gwaith ymchwil gan y Cyngor Busnes Menywod wedi dangos bod economi’r DU yn colli mwy nag 1.2 miliwn o fentrau newydd o ganlyniad i botensial busnes menywod nad yw’n cael ei ddefnyddio.

Bydd cyfranogwyr yn cael profiad uniongyrchol oddi wrth fodelau rôl ysbrydoledig o fewn y sector preifat ac yn darganfod yr hyn sydd ei wir angen i arwain busnes llwyddiannus yng Nghymru.

Bydd y diwrnod yn rhoi amser personol i gyfranogwyr gyda’r arweinydd o’u dewis a’i thîm, er mwyn ennyn dealltwriaeth o’r hyn y mae’r rôl yn ei gynnwys.

Mae ceisiadau am LeadHerShip Busnes wedi cau.

Arweinwyr busnes sy’n cymryd rhan yn y cynllun yw:

Lynda Sagona, Prif Weithredwr. Unedig Cymru yng Nghaerffili

Helo – Lynda Sagona ydw i. Rwy’n Syrfëwr Siartredig ac yn Brif Weithredwr Grŵp yn United Welsh.

Rwyf wedi gweithio yn y sector tai am ddeng mlynedd, fel Cyfarwyddwr Tai i ddechrau ac fel Prif Swyddog Gweithredol am y tair blynedd ddiwethaf.

Yn United Welsh rydym yn darparu cartrefi diogel a fforddiadwy o ansawdd i bobl sydd angen tai. Rydym yn adeiladu tua 250/300 o gartrefi newydd bob blwyddyn ac rydym hefyd yn darparu gwasanaethau cymorth a llesiant. Mae United Welsh yn cyflogi tua 360 o bobl, gan gynnwys 158 yn ein his-gwmni atgyweirio a chynnal a chadw, Celtic Horizons.

Rwy’n ystyried fy hun yn lwcus dros ben i weithio gyda thîm gwych o bobl ymroddedig a thalentog, tîm sy’n credu’n angerddol mewn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae bob dydd yn wahanol ac yn amrywiol. Un diwrnod, gallaf fod yn cwrdd â phartneriaid er mwyn cytuno ar amcanion ar gyfer cydweithio, a’r diwrnod wedyn, yn gweithio gyda fy nhîm yn trafod sut gallwn wella ein dulliau o ddarparu gwasanaethau, yn siarad mewn digwyddiad neu’n ystyried cyllidebau. Rwyf hefyd yn aelod o Fwrdd United Welsh ac yn gweithio’n agos gyda fy nghydweithwyr ar y Bwrdd.

Gwaith pwysig i ni ar hyn o bryd yw gweithredu ein strategaeth newydd ar gyfer ymgysylltu â thenantiaid, gyda’r nod o wneud yn siŵr bod y Bwrdd yn cael cyfle i wrando ar safbwyntiau’n tenantiaid ac ystyried eu barn yn llawn.

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at fusnes LeadHerShip a threulio’r diwrnod yn gweithio gyda menyw ifanc. Byddaf yn gwneud pob ymdrech i fagu hyder yn yr ymgeisydd llwyddiannus ynghyd â theimlad da o ba mor bwysig ydyw i werthfawrogi gweithwyr a gweithio fel tîm i gyflawni amcanion.”

Mae Unedig Cymru yn landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n cyflogi dros 300 o bobl ac sy’n rheoli bron 6,000 o dai ar draws 11 o awdurdodau lleol. Mae ganddo hefyd raglen adeiladu newydd sy’n werth oddeutu £21 miliwn bob blwyddyn.
Claire Swindell, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cleientiaid Spindogs yng Nghaerdydd

Mae rôl Claire fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cleientiaid yn cynnwys goruchwylio’r rhannau o’n busnes sy’n ymwneud â gwasanaethu cleientiaid ac arwain y timau rheoli cyfrifon a marchnata, gan sicrhau bod SpinDogs yn darparu profiad anhygoel i gwsmeriaid yn gyson, ar-lein ac all-lein.

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn rheoli amrywiaeth eang o gyfrifon cleientiaid, mae Claire wedi meistroli’r gallu i asesu’n effeithiol sut yr ydym yn rhyngweithio â chleientiaid a gwneud gwelliannau lle bo angen hynny er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal y gwasanaeth ardderchog mae Spindogs yn enwog amdano.

Mae Claire wedi gweithio gyda chleientiaid mewn amryw o feysydd, o wasanaethau ariannol, addysg a hyfforddiant i drafnidiaeth, er mwyn nodi ffyrdd newydd a chyffrous y gallan nhw ymgysylltu â’u cwsmeriaid.

Yn ogystal â gradd Newyddiaduraeth, Ffilm a Darlledu o Brifysgol Caerdydd, mae Claire wedi ymgymryd ag amryw o rolau yn y gorffennol, gan gynnwys Cadeirydd Grŵp, Ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Cymhelliant a Dysgu, Cadeirydd y Pwyllgor Gwirfoddolwyr ar gyfer Dawns Flynyddol Tenovus ac aelod o Fwrdd CIM Cymru.

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at fusnes LeadHerShip a threulio’r diwrnod yn gweithio gyda menyw ifanc. Dwi’n gobeithio rhoi mewnwelediad go iawn iddi am sut brofiad yw gweithio mewn busnes ffyniannus a magu ychydig o hyder i’w hannog i anelu’n uchel a chyflawni ei huchelgeisiau o ran bod yn arweinydd.”

Wedi’i sefydlu yn 2004, mae Spindogs yn fusnes digidol sydd bellach â thîm o 59 o unigolion technegol a chreadigol hynod hyfforddedig sy’n creu datrysiadau ar-lein gyda chefnogaeth y dechnoleg ddiweddaraf.
Anne Jessopp, Prif Weithredwr y Bathdy Brenhinol ym Mhont-y-clun


Ymunodd Anne â’r Bathdy Brenhinol ym 2008 fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol. Mae Anne wedi gweithio ym maes adnoddau dynol ar draws nifer o sectorau, gan ennill profiad o weithgynhyrchu yn gynnar yn ei gyrfa yn Rolls Royce a Procter and Gamble. Aeth ymlaen i ennill profiad defnyddwyr yn Radio Rentals a’r RAC. Roedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol cwmni gwasanaethau diwydiannol a Remploy cyn ymuno â’r Bathdy Brenhinol ym 2008 fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol. Yn ystod ei gyrfa mae wedi canolbwyntio’n benodol ar weithio gyda chwmnïau sy’n datblygu eu diwylliant ac sy’n newid yn sylweddol.

Mae Anne wedi gwneud nifer o swyddi yn y Bathdy Brenhinol. Gan ddechrau fel y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol aeth ymlaen wedyn i arwain y gwasanaethau Busnes craidd yn y sefydliad am nifer o flynyddoedd cyn dod yn Gyfarwyddwr Defnyddwyr y Bathdy Brenhinol yn 2015. Roedd Anne yn falch o fod yn rhan o’r tîm a lansiodd atyniad newydd y sefydliad i ymwelwyr, sef Profiad y Bathdy Brenhinol, ym mis Mai 2016, a dderbyniodd dros 100,000 o ymwelwyr yn ei flwyddyn gyntaf. Ar 16 Chwefror 2018, penodwyd Anne yn Brif Weithredwr

Mae Anne wedi arwain arallgyfeirio strategol y busnes, sydd wedi arwain at dwf sylweddol yn seiliedig ar ddeall cwsmeriaid a darparu’r gwasanaethau a’r cynhyrchion sy’n diwallu eu hanghenion. Mae hyn wedi cynnwys: Storio Diogel, Anrhegu, Historics, cynyddu nifer y casglwyr darnau arian, ehangu perthnasau rhyngwladol a thwristiaeth o fewn Profiad y Bathdy Brenhinol.

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at fusnes LeadHerShip a threulio’r diwrnod yn gweithio gyda menyw ifanc. Dwi’n meddwl yn aml mai’r hyn sy’n rhwystro menywod yw’r hyn yr ydyn yn meddwl eu bod yn gallu ei wneud felly dwi’n gobeithio magu hyder a theimlad o sut i oresgyn hwn yn yr ymgeisydd llwyddiannus. I mi, nid dim ond amrywiaeth o ran p’un ai dyn neu fenyw ydych, ond pa sgiliau sydd gennych, pa gefndir sydd gennych.”

Bathdy allforio arweiniol y byd yw’r sefydliad, sy’n creu hyd at 90 miliwn o ddarnau arian bob wythnos. Mae dros 900 o bobl wedi’u cyflogi yn ei bencadlys yn Llantrisant, sy’n gweithio bob awr y dydd am 52 wythnos y flwyddyn.
Sian Powell, Prif Weithredwr Golwg ym Llanbedr Pont Steffan

Sian yw Prif Weithredwr Golwg, y cwmni sy’n cynhyrchu’r unig gylchgrawn materion cyfoes a newyddion wythnosol yng Nghymru a’r wefan newyddion dyddiol Golwg360, y cylchgrawn plant WCW a Lingo Newydd, cylchgrawn i ddysgwyr Cymraeg. Ar hyn o bryd mae’r cwmni wedi ymgymryd â’r dasg uchelgeisiol o greu rhwydwaith o bapurau bro er mwyn lleihau’r diffyg democrataidd yn lleol. Cyn ymgymryd â’r rôl hon ym mis Awst 2019, bu Sian yn gweithio fel ymgynghorydd cyfathrebu ac ymchwil annibynnol ac fel darlithydd newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at LeadHerShip Busnes a gweithio gyda menyw ifanc am y diwrnod. Hoffwn feddwl y buaswn wedi elwa o gynllun fel hwn yn y gorffennol, felly byddaf yn gwneud pob ymdrech i fagu hyder yn yr ymgeisydd llwyddiannus ynghyd ag ymdeimlad da o sut i ddatblygu sgiliau arwain a phenderfyniad i gyflawni ei huchelgeisiau.”

Golwg yw’r unig gylchgrawn newyddion a materion cyfoes wythnosol yng Nghymru a’r unig gylchgrawn newyddion Cymraeg. Mae gwefan Golwg360 yn cynnig newyddion Cymraeg a rhyngwladol dyddiol yn y Gymraeg.
Sioned Morys, Cyfarwyddwr, Chwarel – busnes ffilm a radio annibynnol yng Nghricieth

Ugain mlynedd yn ôl mentrodd Sioned: cafodd ailforgais ar ei thŷ, prynodd gamera a sefydlodd gwmni cynhyrchu teledu annibynnol Chwarel.

Ar ôl treulio llawer o’i gyrfa yn Lloegr fel cyfarwyddwr camera a chynhyrchydd cynorthwyol gyda chwmnïau fel y BBC a Granada, dychwelodd i Gymru i fentro ar ei liwt ei hun. Er bod rhaglenni Cymraeg yn dda, mae’n credu nad ydym yn dda iawn am werthu ein hunain, mai hanner y stori’n unig yw cael syniad da, ac mai’r cyfuniad o greadigrwydd ac entrepreneuriaeth sy’n bwysig.

Gyda synnwyr busnes o’r fath, does dim syndod fod menter Sioned wedi talu ar ei ganfed a bod Chwarel bellach yn cyflogi 10 aelod o staff llawn amser a 15 arall yn llawrydd.

“Rwy’n gobeithio y bydd fy stori yn dysgu i bobl bod unrhyw beth yn bosibl. Rwy’n cofio methu allan ar fy Lefelau A ac yn meddwl bod y byd ar ben, ond ers blynyddoedd rwyf bellach wedi rhedeg ac yn berchen ar gwmni llwyddiannus. Mae methu wedi dysgu i mi fod ffordd arall bob amser.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at LeadHerShip Busnes a chael gweithio gyda menyw ifanc am y diwrnod. Hoffwn feddwl y byddwn wedi elwa o gynllun fel hwn yn y gorffennol, felly gwnaf bob ymdrech i ennyn hyder yn yr ymgeisydd llwyddiannus ynghyd ag ymdeimlad da o sut i gymryd pob ergyd ond parhau i gadw y penderfyniad i ddysgu oddi wrthynt a thyfu.”