Yn ddiweddar cyhoedd Chwarae Teg Adroddiad Disglair! a oedd yn edrych ar ddyheadau gyrfa menywod ifanc. Dywedodd 87% o’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg bod stereoteipiau ar sail rhyw yn dal i effeithio ar yrfaoedd menywod ifanc. Mae menywod yn dal i ffafrio sectorau sy’n draddodiadol â menywod yn bennaf, er bod angen mwy o fenywod mewn sectorau fel gweithgynhyrchu sy’n gallu cynnig cyflogau uwch.

Mae Nid dim ond ar gyfer Bechgyn yn gyfle i ferched ddysgu mwy am y gwahanol opsiynau gyrfa mewn amrywiaeth o ddiwydiannau a sectorau cyn mynd ati i ddewis eu pynciau TGAU. Bydd y merched yn cael cyfle i gyfarfod â rôl-fodelau o’r gwahanol sectorau a rhoi cynnig ar sgiliau peirianneg, digidol a sgiliau eraill na chawson nhw’r cyfle i roi cynnig arnyn nhw o’r blaen o bosibl. Mae arolygon cyfredol yn dangos mai dim ond 11% o weithlu peirianneg y DU sy’n fenywod ac mai’r DU sydd â’r ganran isaf o weithwyr peirianneg proffesiynol benywaidd yn Ewrop.