Ynglŷn â’r Placiau Porffor

Lansiwyd y Placiau Porffor ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017, gan grŵp o wirfoddolwyr a oedd am goffáu Val Feld, y cyn Aelod Cynulliad. Nod yr ymgyrch yw gwella’r ffordd mae menywod hynod yng Nghymru’n cael eu cydnabod a dyfarnu Plac Porffor iddynt i goffáu eu cyflawniadau ac i ategu eu gwaddol i hanes Cymru.

Mewn partneriaeth â Chwarae Teg, bydd y Placiau Porffor yn amlygu ac yn anrhydeddu menywod ledled Cymru sydd wedi cael effaith barhaol ar eu cymunedau ac sydd hyd yma heb eu dathlu na’u cynnwys yn y llyfrau hanes o gwbl.

Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod tua 250 o blaciau glas yn coffáu unigolion nodedig yng Nghymru, gyda’r mwyafrif llethol ohonynt yn dathlu llwyddiannau dynion, ac eithrio rhyw ddwsin yn unig sy’n dathlu menywod. Nod y Placiau Porffor yw mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn a rhoi lle blaenllaw i fenywod mewn hanes.

Y gobaith yw y bydd pobl o bob cwr o Gymru’n gweld hyn fel cyfle i gofio ac anrhydeddu ein menywod anhygoel yng Nghymru. Rydym yn gwahodd y cyhoedd i ystyried menywod anhygoel o Gymru i dderbyn Plac Porffor.

Cynnig Plac

Bydd enwebiadau ar agor am gyfnod o 6 wythnos, ac ar ôl y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau bydd Grŵp Llywio’r Placiau Porffor yn cyfarfod i drafod a sgorio’r enwebiadau. Byddwn yn cysylltu â’r sawl a gynigiodd enwebiad llwyddiannus bythefnos ar ôl i’r enwebiadau gau.

Mae’n rhaid i bob un sy’n cael ei enwebu:

  • Fod wedi marw
  • Fod yn Gymreig neu wedi byw yng Nghymru
  • Fod â chyflawniadau sydd heb eu dathlu hyd yn hyn
  • Fod wedi cael dylanwad yng Nghymru
  • Fod wedi ymwneud â’r gymuned

Cyfrifioldebau’r rhai sy’n enwebu:

  • Helpu nodi adeilad lle dylid gosod plac
  • Helpu codi arian ar gyfer y plac
  • Helpu gyda’r seremoni ddathlu
  • Fod ar gael ar gyfer cyfleoedd gyda’r wasg

Plac Porffor – Megan Lloyd George

Plac Porffor – Megan Lloyd George