Mae’n hanfodol bod menywod o bob cefndir yn cael eu gweld ac yn dylanwadu ar bob sector o’r economi, y gymdeithas a bywyd cyhoeddus. Yn syml, mae Bwrdd sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau’n gweithio’n well. Fe fyddwn i’n annog menywod sy’n teimlo’n angerddol dros newid pethau i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed trwy ymgymryd â rolau anweithredol.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr

Mae angen enbyd am fwy o fenywod mewn swyddi arwain. Amlygodd ein Hadroddiad Cyflwr y Genedl diweddaraf ar gyfer 2020-21 y canlynol:

Mae 32% o brif weithredwyr cynghorau yn fenywod a dim ond 27% yn arweinwyr cynghorau

Er bod cynnydd yn cael ei wneud ar dargedau rhywedd, mae llawer rhy ychydig o fenywod mewn swyddi arweinyddiaeth uwch o hyd ac mae’r diffyg amrywiaeth yn parhau i fod yn syfrdanol o wael. Dim ond wyth o blith 100 cwmni gorau’r DU sydd â menywod  yn brif weithredwyr, neb ohonynt yn cynnwys merched o liw.

Mae Chwarae Teg a’i bartneriaid yn cynnig cyfle cyffrous sydd â’r nod o annog mwy o fenywod i swyddi Cyfarwyddwr Anweithredol, gan ddarparu rhaglen fentora un i un, cyfleoedd cysgodi a hyfforddiant sgiliau dros 12 mis.

Bydd y cyfleoedd a hyfforddiant cysgodi i gyfarwyddwyr anweithredol yn digwydd mewn sefydliadau fel Building Communities Trust, Sport Wales, Torfaen Leisure Trust, Football Association of Wales, Citizens Advice, Cyfannol Womens Aid and Tenovus Cancer Care.

Beth rydym ni’n ei gynnig

 • Mentora gan Gyfarwyddwr Anweithredol o’ch sefydliad dewisol
 • Mentora/Cysgodi gan Uwchweithredwyr
 • Cyfle i fynychu a chymryd rhan yng nghyfarfodydd y Bwrdd
 • Hyfforddiant a gynigir i Gyfarwyddwyr Anweithredol
 • Hyfforddiant rhagarweiniol a redir gan Chwarae Teg ar gyllid a llywodraethu da ar gael i chi
 • Talu treuliau
 • Tystysgrif ar ddiwedd y cynllun, yn crynhoi’ch llwyddiannau dysgu

Beth rydym ni’n chwilio amdano

Rydym yn chwilio am fenywod sy’n barod i ymrwymo a mynychu tua 12 o gyfarfodydd Bwrdd yn ystod cyfnod y rhaglen, mynychu digwyddiadau cynllunio strategol a’r cyfleoedd hyfforddi perthnasol a gynigir i chi.

Manyleb person

 • Mae gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i fod yn Gyfarwyddwr Anweithredol
 • Mae gennych yr ysfa a’r awydd i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl
 • Rydych chi’n credu mewn tegwch a chyfadraddoldeb
 • Rydych chi’n frwd dros heriau newydd
 • Mae gennych ffocws cadarnhaol

Applications are now closed and will reopen in July 2023 for the next round

Byddwn yn argymell y rhaglen Cam i fod yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn fawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn sicrhau rôl cyfarwyddwr anweithredol. Mae'r holl brofiad wedi bod mor graff a chroesawgar. Mae'n ffordd wych o ddeall sut mae sefydliad yn gweithio o bersbectif strategol. Darperir mentoriaid ar eich cyfer sy'n awyddus i gefnogi eich datblygiad ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae'r holl brofiad wedi bod yn bleserus iawn! Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n wirioneddol gan aelodau bwrdd Chwarae Teg – maen nhw mor angerddol dros yr achos ac wedi ymrwymo i gyfrannu at Gymru decach. Rwy'n wirioneddol drist bod fy amser ar y rhaglen yn dod i ben. Diolch Chwarae Teg am y cyfle gwych ac am fy hyfforddi a'm harwain tuag at fy swydd cyfarwyddwr anweithredol nesaf.

Hibah Rehman
Cyfranogwr Step to Non Exec, 2017 - 2018

Beth yw Cyfarwyddwr Anweithredol

Rôl arwain a llywodraethu llawn, gan osod cyfeiriad y busnes er mwyn cefnogi’r nod a’r dibenion cyffredinol. Gwneud hynny mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd a sicrhau bod risgiau’n cael eu rheoli, a deall a bodloni ein rhwymedigaethau i gwsmeriaid, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid.

Cyfrifoldebau allweddol

Arweinyddiaeth

 • Diffinio gweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion strategol y sefydliad a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal
 • Sicrhau atebolrwydd a chyfathrebu clir fel sefydliad
 • Hyrwyddo’r Grŵp yn fewnol ac yn allanol gan feithrin perthynas â chwsmeriaid, partneriaid a rhanddeiliaid cyfredol ac arfaethedig
 • Monitro, diogelu a gwella enw da’r Grŵp
 • Sefydlu a chynnal diwylliant cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer a’r gymuned

Strategaeth

 • Cytuno ar amcanion strategol a chanlyniadau dymunol
 • Pennu fframwaith ar gyfer cymeradwyo ac adolygu strategaethau, polisïau a chynlluniau i gyflawni amcanion y busnes a llywodraethu effeithiol
 • Meithrin dealltwriaeth o’r cyd-destun allanol sy’n sail i’n gwaith
 • Cymeradwyo strategaeth cynllun busnes, cyllidebau a chyllido blynyddol sy’n helpu i gyflawni’r strategaeth gorfforaethol, y cynllun corfforaethol a’r cynllun busnes

Risg

 • Goruchwylio fframwaith ar gyfer adnabod, rheoli ac adolygu risg
 • Cymryd neu ddilysu penderfyniadau ar faterion a allai greu risg sylweddol i’r sefydliad neu sy’n codi materion egwyddor
 • Sicrhau bod diwylliant cadarnhaol o reoli risg wrth wraidd yr holl sefydliad

Perfformiad

 • Adolygu a monitro perfformiad yn rheolaidd, mewn perthynas â chynlluniau, cyllidebau a chyflwyno gwasanaethau
 • Llywio agenda o welliannau parhaus wrth ddarparu gwasanaethau
 • Gosod safonau corfforaethol uchel, cyfrannu at adolygiad o berfformiad y Bwrdd
 • Cael ac ystyried adborth cwsmeriaid ac rhanddeiliaid

Rôl y Bwrdd

Prif ddiben y Bwrdd yw cyfarwyddo busnes y Cwmni yn unol â’i amcanion, h.y. pennu cyfeiriad strategol a pholisïau. Mae’r gwaith o reoli, h.y. rhoi polisïau’r Bwrdd ar waith, yn cael ei ddirprwyo i staff cyflogedig.

Cyfrifoldebau

Prif swyddogaethau’r Bwrdd yw:

 • Diffinio a sicrhau cydymffurfiaeth â gwerthoedd ac amcanion y Cwmni;
 • Sefydlu polisïau a chynlluniau i gyflawni’r amcanion hynny;
 • Cymeradwyo cyllideb a chyfrifon pob blwyddyn cyn eu cyhoeddi;
 • Sefydlu a monitro fframwaith dirprwyo a systemau rheoli;
 • Cytuno ar bolisïau a gwneud penderfyniadau ar bob mater a allai achosi risg ariannol sylweddol neu risgiau eraill i’r Cwmni, neu sy’n codi ystyriaethau o bwys o ran egwyddor;
 • Monitro perfformiad y Cwmni mewn perthynas â’r cynlluniau hyn, dulliau rheoli cyllidebau a phenderfyniadau;
 • Bodloni ei hun bod busnes y Cwmni’n cael ei gynnal yn gyfreithlon ac yn unol â’r safonau perfformiad, ymddygiad a phriodoldeb a dderbynnir yn gyffredinol;
 • Derbyn cyngor priodol;
 • Monitro sut y gweithredir cyfle cyfartal yn y Cwmni.

Y sefydliadau sy’n cymryd rhan

Mae Chwarae Teg yn cydweithio â’r partneriaid canlynol i gynnig cyfle unigryw i fenywod fynd ar raglen 12 mis i ddysgu am lywodraethu ac am rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Bydd y rhaglen yn eich helpu i gael profiad ymarferol, datblygu sgiliau a magu hyder i wneud cais am swyddi cyhoeddus yn y dyfodol.

Cewch gyfle i gysgodi UN o’r sefydliadau canlynol yn ystod y rhaglen.

Building Communities Trust – mae Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn rhedeg y rhaglen Buddsoddi’n Lleol, sef rhaglen datblygu cymunedol mwyaf Cymru sy’n seiliedig ar asedau, gan weithio mewn 13 o gymunedau amrywiol. Hefyd, mae’n gweithio ar bolisi, eiriolaeth ac ymgyrchoedd gyda’r sector cymunedol ledled Cymru.

Sport Wales – y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Rydym am weld cenedl iachach a mwy egnïol.  Rydym eisiau i bob unigolyn ifanc gael dechrau gwych mewn bywyd fel y gall fynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon.

Torfaen Leisure Trust – cwmni cyfyngedig trwy warant gyda statws elusennol a ffurfiwyd yn 2013 i reoli a datblygu cyfleusterau hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Yn ogystal â darparu canolfannau amlbwrpas, mae gan yr ymddiriedolaeth hefyd staff sy’n ymroddedig i ddarparu prosiectau arbenigol yn ymwneud â ffyrdd iach o fyw. Mae’r ymddiriedolaeth yn cydbwyso’n ofalus ei hethos cymdeithasol a’i dyheadau masnachol i gynnal, buddsoddi a datblygu ystod eang o wasanaethau chwaraeon a hamdden o safon.

Football Association of Wales – corff llywodraethu pêl-droed Cymru sy’n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu’r gêm ar bob lefel, o lawr gwlad i’r gêm broffesiynol, gan gynnwys Uwch Gynghrair Cymru a’r holl dimau rhyngwladol.

A yw'r cyfle hwn ar gael i bob ystod oedran?

Ydy, rydym yn sylweddoli y gall menywod o bob oed elwa o’r rhaglen hon.

Faint o amser fydd angen i mi ei ymrwymo?

Bydd gofyn i chi fynychu dim mwy nag 1 cyfarfod Bwrdd y mis a chaniatâu amser i ddarllen unrhyw bapurau cyn cyfarfodydd. Bydd gofyn i chi hefyd gwrdd â’ch mentor, ar adeg sy’n gyfleus i chi ac mor aml ag sydd ei angen arnoch chi. Mae hyn yn 1 cyfarfod y mis fel arfer.

A ddylwn i wneud cais am swydd gyda sefydliad y tu allan i'm sector neu faes arbenigedd?

Dylech, mae hyn yn wych ar gyfer datblygiad a bydd yn gwella eich gwybodaeth a’ch profiad o sectorau eraill sydd o ddiddordeb i chi.

A fydd angen i mi deithio i gyfarfodydd y Bwrdd?

Rydyn ni’n rhagweld wrth i ni symud allan o gyfyngiadau COVID-19 y gall cyfranogwyr ddisgwyl dull hybrid o fynd i gyfarfodydd, naill ai’n bersonol neu’n rhithwir. Bydd hyn yn amrywio ar draws y sefydliadau sy’n cymryd rhan. Rhowch wybod i ni yn eich ffurflen gais os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol o ran mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Beth yw hyd y rhaglen?

Bydd y rhaglen yn rhedeg am 12 mis o’r dyddiad y byddwch yn dechrau’r rhaglen, bydd hyn yn amrywio ar draws sefydliadau.

Beth yw'r broses recriwtio ar gyfer y rhaglen?

Bydd angen i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais fer ar-lein, ac unwaith y bydd ceisiadau wedi cau ddiwedd mis Awst, byddwn wedyn yn anfon ceisiadau ymlaen at ein partneriaid cysgodi sy’n cymryd rhan yn rhaglen eleni, i lunio rhestr fer ac i ddewis ymgeiswyr i’w cyfweld. Cynhelir cyfweliadau ym mis Medi ac, os cynigir lle i chi ar y rhaglen, byddwch yn cael eich hysbysu o’ch dyddiad cychwyn, gyda lleoliadau’n dechrau o fis Hydref ymlaen.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn llwyddiannus?

Peidiwch â phoeni byddwn yn cadw’ch cais ar ffeil ac yn eich hysbysu pe bai unrhyw gyfleoedd eraill yn codi ar gyfer eleni. Cynhelir Step to Non Exec yn flynyddol a byddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd rhaglenni newydd yn rhedeg.

A oes unrhyw gostau ynghlwm?

Mae’r rhaglen am ddim i bawb sy’n gwneud cais. Bydd y sefydliad y byddwch yn ei gysgodi yn talu eich treuliau.

Pa offer fydd eu hangen arnaf?

Bydd angen mynediad i liniadur neu gyfrifiadur a Wi-Fi arnoch i fynychu’r cyfarfodydd bwrdd yn rhithwir ac i gael mynediad at e-byst ac adnoddau.

A oes angen yr hawl i weithio arnaf i wneud cais?

Nid oes angen yr hawl i weithio arnoch i wneud cais am y rhaglen hon.

Beth am ryngrywioldeb ac amrywiaeth?

Rydym yn deall yr angen am amrywiaeth ar fyrddau ac yn annog menywod o bob oed a chefndir i ymgeisio.

Oes angen i mi fod yn gyflogedig ar hyn o bryd i wneud cais?

Na, nid oes angen i chi fod mewn cyflogaeth bresennol i wneud cais i’r rhaglen. Gellir gwneud y rhaglen ochr yn ochr â chyflogaeth neu ar wahân.

A fyddai angen caniatâd o'r gwaith arnaf i gofrestru ar y rhaglen?

Nid oes angen caniatâd eich cyflogwr arnoch, ond yn dibynnu ar eich patrwm gwaith, efallai y byddwch am siarad â’ch cyflogwr am hyn (gan amlaf, mae cyflogwyr yn cefnogi hyn gan ei fod yn gyfle i ddatblygu gyrfa). Mae’r rhan fwyaf o gyfarfodydd bwrdd yn cael eu cynnal gyda’r nos, felly oni bai eich bod yn gweithio gyda’r nos wrth gwrs, efallai y byddwch am wirio hyn gyda’ch cyflogwr. Bydd sesiynau hyfforddi fel arfer yn digwydd yn ystod y dydd ond byddwn yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi am hyn.

Credwn y bydd cyflogwyr hefyd yn cael budd o weithwyr sy’n ymuno â byrddau gan y gallant helpu gyda datblygiad proffesiynol mewn nifer o ffyrdd, sgiliau arwain, meddwl yn strategol a gwneud penderfyniadau, ynghyd â gallu tyfu eich rhwydweithiau proffesiynol gydag aelodau eraill y bwrdd sy’n eistedd ochr yn ochr â chi mewn cyfarfodydd.

Pwy fyddaf yn ei gysgodi os byddaf yn llwyddiannus?

Eleni rydym wedi adolygu’r broses ymgeisio ac, yn hytrach na gwneud cais i gysgodi un sefydliad penodol, rydym wedi gofyn i chi nodi pa sectorau neu feysydd gwaith y mae gennych ddiddordeb mewn cysgodi. Yna byddwn yn eich paru â sefydliad partner er mwyn iddo roi eich cais ar y rhestr fer. Bydd hyn yn ei gwneud yn hawsach i gyfranogwyr gael eu hystyried ar gyfer mwy nag un sefydliad, gan gynyddu eich siawns o gael lle ar y rhaglen. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd eich cais ac â phwy rydych wedi’ch paru i’w gysgodi ar y rhestr fer, er mwyn sicrhau bod y trefniant paru yn addas i bawb.