Mae’n hanfodol bod menywod o bob cefndir yn cael eu gweld ac yn dylanwadu ar bob sector o’r economi, y gymdeithas a bywyd cyhoeddus. Yn syml, mae Bwrdd sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau’n gweithio’n well. Fe fyddwn i’n annog menywod sy’n teimlo’n angerddol dros newid pethau i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed trwy ymgymryd â rolau anweithredol.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr

Byddwn yn rhoi profiad a hyfforddiant ymarferol i chi ar lywodraethu ac ar rôl Cyfarfwyddwr Anweithredol.

Mae Chwarae Teg a’i bartneriaid yn cynnig cyfle cyffrous sydd â’r nod o annog mwy o fenywod i swyddi Cyfarwyddwr Anweithredol, gan ddarparu rhaglen fentora un i un, cyfleoedd cysgodi a hyfforddiant sgiliau dros 12 mis.

Bydd cyfleoedd i gysgodi a hyfforddi i’r Cyfarwyddwr Anweithredol yn cael ei gynnal yn y sefydliad o’ch dewis (gweler y sefydliadau sy’n cymryd rhan).

Beth rydym ni’n ei gynnig

 • Mentora gan Gyfarwyddwr Anweithredol o’ch sefydliad dewisol
 • Mentora/Cysgodi gan Uwchweithredwyr
 • Cyfle i fynychu a chymryd rhan yng nghyfarfodydd y Bwrdd
 • Hyfforddiant a gynigir i Gyfarwyddwyr Anweithredol
 • Talu treuliau
 • Tystysgrif ar ddiwedd y cynllun, yn crynhoi’ch llwyddiannau dysgu

Beth rydym ni’n chwilio amdano

Rydym yn chwilio am fenywod sy’n barod i ymrwymo a mynychu tua 12 o gyfarfodydd Bwrdd yn ystod cyfnod y rhaglen, mynychu digwyddiadau cynllunio strategol a’r cyfleoedd hyfforddi perthnasol a gynigir i chi.

Manyleb person

 • Mae gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i fod yn Gyfarwyddwr Anweithredol
 • Mae gennych yr ysfa a’r awydd i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl
 • Rydych chi’n credu mewn tegwch a chyfadraddoldeb
 • Rydych chi’n frwd dros heriau newydd
 • Mae gennych ffocws cadarnhaol

Sut i wneud cais

Os hoffech ein helpu ni ac eraill i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, yna hoffem glywed gennych.

Llenwch y ffurflen gais erbyn Dydd Llun 24ain Mai am 5yp

Byddwn yn llunio rhestr fer ar ôl y dyddiad cau, ac yn gwahodd pobl am drafodaeth anffurfiol ddechrau Mehefin 2021. Yna, bydd y cynllun yn para rhwng mis Medi 2021 a mis Medi 2022.

Gydol y cynllun, fe ddysgais nid yn unig am rôl Cyfarwyddwr Anweithredol, a’r math o gyfarwyddwr yr hoffwn fod, ond hefyd llawer am ‘Pobl’ fel sefydliad a’r sectorau y mae’r Grŵp yn arwain y blaen gyda nhw. Y broses o ddysgu am y sefydliad o safbwynt cyfarwyddwr anweithredol, trwy ymweliadau safle ac ar lefel strategol, yw un o’r prif bethau y byddaf yn cofio amdanynt trwy gymryd rhan yn y cynllun. Bu’n brofiad hynod gadarnhaol sy’n golygu fy mod mewn lle da i ymgeisio’n hyderus am swyddi bwrdd.

Umulkhayr Mohamed
Cyfranogwr Step to Non Exec, 2017 - 2018

Beth yw Cyfarwyddwr Anweithredol

Rôl arwain a llywodraethu llawn, gan osod cyfeiriad y busnes er mwyn cefnogi’r nod a’r dibenion cyffredinol. Gwneud hynny mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd a sicrhau bod risgiau’n cael eu rheoli, a deall a bodloni ein rhwymedigaethau i gwsmeriaid, rheoleiddwyr a rhanddeiliaid.

Cyfrifoldebau allweddol

Arweinyddiaeth

 • Diffinio gweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion strategol y sefydliad a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal
 • Sicrhau atebolrwydd a chyfathrebu clir fel sefydliad
 • Hyrwyddo’r Grŵp yn fewnol ac yn allanol gan feithrin perthynas â chwsmeriaid, partneriaid a rhanddeiliaid cyfredol ac arfaethedig
 • Monitro, diogelu a gwella enw da’r Grŵp
 • Sefydlu a chynnal diwylliant cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer a’r gymuned

Strategaeth

 • Cytuno ar amcanion strategol a chanlyniadau dymunol
 • Pennu fframwaith ar gyfer cymeradwyo ac adolygu strategaethau, polisïau a chynlluniau i gyflawni amcanion y busnes a llywodraethu effeithiol
 • Meithrin dealltwriaeth o’r cyd-destun allanol sy’n sail i’n gwaith
 • Cymeradwyo strategaeth cynllun busnes, cyllidebau a chyllido blynyddol sy’n helpu i gyflawni’r strategaeth gorfforaethol, y cynllun corfforaethol a’r cynllun busnes

Risg

 • Goruchwylio fframwaith ar gyfer adnabod, rheoli ac adolygu risg
 • Cymryd neu ddilysu penderfyniadau ar faterion a allai greu risg sylweddol i’r sefydliad neu sy’n codi materion egwyddor
 • Sicrhau bod diwylliant cadarnhaol o reoli risg wrth wraidd yr holl sefydliad

Perfformiad

 • Adolygu a monitro perfformiad yn rheolaidd, mewn perthynas â chynlluniau, cyllidebau a chyflwyno gwasanaethau
 • Llywio agenda o welliannau parhaus wrth ddarparu gwasanaethau
 • Gosod safonau corfforaethol uchel, cyfrannu at adolygiad o berfformiad y Bwrdd
 • Cael ac ystyried adborth cwsmeriaid ac rhanddeiliaid

Rôl y Bwrdd

Prif ddiben y Bwrdd yw cyfarwyddo busnes y Cwmni yn unol â’i amcanion, h.y. pennu cyfeiriad strategol a pholisïau. Mae’r gwaith o reoli, h.y. rhoi polisïau’r Bwrdd ar waith, yn cael ei ddirprwyo i staff cyflogedig.

Cyfrifoldebau

Prif swyddogaethau’r Bwrdd yw:

 • Diffinio a sicrhau cydymffurfiaeth â gwerthoedd ac amcanion y Cwmni;
 • Sefydlu polisïau a chynlluniau i gyflawni’r amcanion hynny;
 • Cymeradwyo cyllideb a chyfrifon pob blwyddyn cyn eu cyhoeddi;
 • Sefydlu a monitro fframwaith dirprwyo a systemau rheoli;
 • Cytuno ar bolisïau a gwneud penderfyniadau ar bob mater a allai achosi risg ariannol sylweddol neu risgiau eraill i’r Cwmni, neu sy’n codi ystyriaethau o bwys o ran egwyddor;
 • Monitro perfformiad y Cwmni mewn perthynas â’r cynlluniau hyn, dulliau rheoli cyllidebau a phenderfyniadau;
 • Bodloni ei hun bod busnes y Cwmni’n cael ei gynnal yn gyfreithlon ac yn unol â’r safonau perfformiad, ymddygiad a phriodoldeb a dderbynnir yn gyffredinol;
 • Derbyn cyngor priodol;
 • Monitro sut y gweithredir cyfle cyfartal yn y Cwmni.

Y sefydliadau sy’n cymryd rhan

Mae Chwarae Teg yn cydweithio â’r partneriaid canlynol i gynnig cyfle unigryw i fenywod fynd ar raglen 12 mis i ddysgu am lywodraethu ac am rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Bydd y rhaglen yn eich helpu i gael profiad ymarferol, datblygu sgiliau a magu hyder i wneud cais am swyddi cyhoeddus yn y dyfodol.

Cewch gyfle i gysgodi UN o’r sefydliadau canlynol yn ystod y rhaglen.

Nodwch eich hoff ddewis ar y ffurflen gais

Chwarae Teg (Cardiff) – elusen sy’n ysbrydoli, llywio a chyflawni cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, gan sicrhau bod gan fenywod fynediad cyfartal i gyfleoedd addysg, hyfforddiant, gwaith a mentergarwch sy’n mynd i’r afael â’r heriau sy’n eu rhwystro rhag cyflawni o’u gorau.

Chwaraeon Cymru – y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol yng Nghymru, mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi cyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru trwy’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a Strategaeth Chwaraeon Cymru.

RHA Cymru – elusen gofrestredig sydd â chenhadaeth i ddarparu cartrefi o safon, adfywio cymunedau a gwella bywydau. Mae RHA yn rheoli mwy na 1800 o gartrefi ac eiddo ac yn darparu ystod o wasanaethau i dros 3000 o bobl.

Grŵp ‘Pobl’ (Casnewydd ac Abertawe) – grŵp o sefydliadau arloesol bywiog sy’n gweithio yn y sector dielw, gan ddarparu tai a chymorth sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Trafidiaeth Cymru – y prif weithredwr rheilffyrdd drwy Gymru sy’n gwthio gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig a fforddiadwy ymlaen. Rhwydwaith ddibynadwy, hygyrch a charbon isel y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddi.

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau – Cwmni Cyfyngedig trwy Warant. Wedi’i sefydlu fel yr ymddiriedolwr corfforaethol i reoli cronfa Ymddiriedolaeth Buddsoddi’n Leol gyda chenhadaeth i alluogi preswylwyr i adeiladu ar y cryfderau a’r doniau sydd o fewn eu cymunedau a gweithredu er mwyn gwneud eu hardaloedd yn lleoedd hyd yn oed gwell i fyw.

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen (Pen-y-bont ar Ogwr) – elusen gofrestredig sydd â nod i wneud bywydau pobl yn well trwy ddarparu digwyddiadau, gweithgareddau a rhaglenni diwylliannol sy’n ysbrydoli.

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen – cwmni cyfyngedig trwy warant gyda statws elusennol a ffurfiwyd yn 2013 i reoli a datblygu cyfleusterau hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Yn ogystal â darparu canolfannau amlbwrpas, mae gan yr Ymddiriedolaeth hefyd staff sy’n ymroddedig i ddarparu prosiectau arbenigol sy’n ymwneud â ffyrdd iach o fyw. Mae’r ymddiriedolaeth yn cydbwyso eu hethos cymdeithasol a’u dyheadau masnachol yn ofalus er mwyn cynnal, buddsoddi a datblygu ystod eang o wasanaethau chwaraeon a hamdden o ansawdd.

A yw'r cyfle hwn ar gael i bob ystod oedran?

Ydy, rydym yn sylweddoli y gall menywod o bob oed elwa o’r rhaglen hon.

Faint o amser fydd angen i mi ei ymrwymo?

Bydd gofyn i chi fynychu dim mwy nag 1 cyfarfod Bwrdd y mis a chaniatâu amser i ddarllen unrhyw bapurau cyn cyfarfodydd. Bydd gofyn i chi hefyd gwrdd â’ch mentor, ar adeg sy’n gyfleus i chi ac mor aml ag sydd ei angen arnoch chi. Mae hyn yn 1 cyfarfod y mis fel arfer.

A ddylwn i wneud cais am swydd gyda sefydliad y tu allan i'm sector neu faes arbenigedd?

Dylech, mae hyn yn wych ar gyfer datblygiad a bydd yn gwella eich gwybodaeth a’ch profiad o sectorau eraill sydd o ddiddordeb i chi.

A fydd angen i mi deithio i gyfarfodydd y Bwrdd?

Rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf, os nad y cwbl o’r rhaglen hon yn cael ei chynnal yn rhithwir, gan ganiatáu i gyfranogwyr gysgodi sefydliadau y tu allan i’w lleoliadau daearyddol.

Beth yw hyd y rhaglen?

Bydd y rhaglen yn rhedeg am 12 mis o’r dyddiad y byddwch yn dechrau’r rhaglen, bydd hyn yn amrywio ar draws sefydliadau.

Beth yw'r broses recriwtio ar gyfer y rhaglen?

Bydd angen i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais ar-lein. Yn dilyn y dyddiad cau, hysbysir ymgeiswyr os ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad gyda’r sefydliad partner o’u dewis. Cynhelir cyfweliadau ym mis Mehefin ac os y byddwch yn cael cynnig lle ar y rhaglen fe’ch hysbysir o’ch dyddiad cychwyn.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn llwyddiannus?

Peidiwch â phoeni byddwn yn cadw’ch cais ar ffeil ac yn eich hysbysu pe bai unrhyw gyfleoedd eraill yn codi ar gyfer eleni. Cynhelir Step to Non Exec yn flynyddol a byddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd rhaglenni newydd yn rhedeg.